Kunnanvaltuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Sienimäen ranta-asemakaava

KNGDno-2019-797

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sienijärven rannalla sijaitsevalla tilalla Sienimäki 213-410-3-106 on vireillä ranta-asemakaavan laadinta. Kaavan laatijana toimii Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy Mikkelistä.

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos, luontoinventointi ja OAS) on pidetty kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä 12.12.2019 - 13.1.2020, eikä sitä vastaan ole tehty huomautuksia. Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että Jänisniemi ja Sienimäen jyrkkä pohjoisranta tulisi osoittaa maisemallisesti arvokkaina alueina. Muissa lausunnoissa (maakuntaliitto, rakennusvalvonta ja maakuntamuseo) ei ole esitetty huomautettavaa.

Valmisteluaineiston pohjalta on laadittu 26.2.2020 päivätty kaavaehdotus, jossa on huomioitu ELY-keskuksen lausunto. Alueelle on osoitettu yhteensä 6 omarantaista lomarakennuksen rakennuspaikkaa kahteen kortteliin. Lisäksi Jänisniemen pohjoispuolella olevaan pieneen niemeen on osoitettu rantasaunan ja varastorakennuksen rakentamisalue, jossa sijaitsee jo ennestäänkin vastaavat vanhat rakennukset.

Kaava-alueeseen kuuluu Sienijärven todellista rantaviivaa n. 2,1 km ja rakennusoikeutta mitoittavaa muunnettua rantaviivaa n. 1,5 km. Rantasaunan rakentamisalue huomioiden kaavan mitoitukseksi muodostuu siten 3,3 rakennuspaikkaa/todellinen rantakilometri ja 4,7 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri. Tämä vastaa hyvin kunnan kaavoituksessa viime vuosina sovellettuja ns. tavanomaisten ranta-alueiden rakentamistehokkuuksia.

Kaavaehdotus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaratkaisu voidaan hyväksyä sekä mitoituksen että rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen ja esittää kunnanhallitukselle, että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on päätöksessään todennut,​ että kaavaratkaisu voidaan hyväksyä sekä mitoituksen että rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen ja esittää kunnanhallitukselle,​ että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-​asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ Etelä-​Savon maakuntaliiton,​ ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-​asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ Etelä-​Savon maakuntaliiton,​ ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on olllut julkisesti nähtävänä 20.5. - 22.6.2020, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Lausunnon antajista ELY-keskuksella ja rakennusvalvonnalla ei ole ollut huomautettavaa ja maakuntaliitto on ilmoittanut, että ei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa lainkaan. Ympäristöpalvelut on lausunnossaan esittänyt kaavamääräysten tekstiin pieniä jätevesien käsittelyä ja jätehuoltoa koskevia muutoksia ja pyytänyt lisäksi harkitsemaan, olisiko kaavamääräyksiin tarpeen lisätä rantaviivan muuttamiskielto ja ohjaus laiturirakentamisesta.

Kaavan laatija on vastineessaan todennut, että ympäristöpalvelujen lausunnossa on kaavamääräyksissä olevat samat asiat esitetty hieman eri sanamuodoin. Näin ollen kaavamääräyksiä ei ole tarpeen muuttaa. Määräyksiin ei ole tarvetta lisätä myöskään rantaviivan muuttamiskieltoa eikä laitureiden rakentamista koskevia asioita, koska näitä toimenpiteitä ohjataan jo muidenkin säännösten kautta.

Liitteenä kaava-asiakirjat, lausunnot ja kaavan laatijan vastine.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa kaavan laatijan vastineeseen nojautuen, että  kaavaehdotukseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Tekninen lautakunta hyväksyy 26.2.2020 päivätyn Sienimäen ranta-asemakaavan ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.8.2020 hyväksynyt 26.2.2020 päivätyn Sienimäen ranta-​asemakaavan ja lautakunta esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 26.2.2020 päivätyn Sienimäen ranta-​asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy 26.2.2020 päivätyn Sienimäen ranta-​asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo, Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen
• viranomainen, jonka toimialueeseen päätös kuuluu
• maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta
• rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.