Kunnanvaltuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Määräalan ostotarjous / 213-431-1-84 / Hänninsaari

KNGDno-2020-376

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

xxxxx xxxxx ovat tehneet  ostotarjouksen noin 1,4 ha määräalasta Kangasniemen kunnan omistamasta Synsiälän kylällä olevasta Hänninsaari 213-431-1-84 metsätilasta. Määräala rajoittuu tarjouksen tehneiden kiinteistöön.Tehdyn ostotarjouksen hinnasta on saatu arvio MHY:ltä ja se puoltaa tarjouksen hyväksymistä. Ostotarjous perusteluineen ja sen liitekartta sekä MHY:n tekemä arvio ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se päättää myydä liitekartassa osoitetun Hänninsaari tilaan 231-​431-12-849 kuuluvan n. 1,4 ha:n suuruisen määräalan xxxxx xxxxx  5500 €:n kauppahinnalla. Määräala on tarkoitettu lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan kiinteistöön. Ostaja vastaa määräalan lohkomis-​ ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallituksen ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se päättää myydä liitekartassa osoitetun Hänninsaari tilaan 231-​431-​12-​849 kuuluvan n. 1,​4 ha:n suuruisen määräalan xxxxx xxxxx  5500 €:n kauppahinnalla. Määräala on tarkoitettu lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan kiinteistöön. Ostaja vastaa määräalan lohkomis-​ ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ostotarjouksen tekijät, Jouko Romo, Marja Iikkanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.