Kunnanvaltuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kouluverkon palvelurakenteen mahdollisista muutoksista tehdystä selvityksestä järjestetty kuntalaiskuuleminen

KNGDno-2020-393

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 § 20 hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen siitä,​ että kunnanvaltuuston tekemän kouluverkkoselvityspäätöksen 16.12.2019 § 48 kumouduttua kunnassa aloitetaan kouluverkkoselvityksen uudelleenvalmistelu. Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-​oikeuden kumoamispäätöksessä esiin tuomien seikkojen osalta. Lisäksi selvityksessä otetaan kantaa Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen oppilasmäärien rajoista. Selvitysprosessissa tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan perusopetuksen kouluverkkoa sekä kyläkoulujen lukumäärää. Asia valmistellaan kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020. Kunnanvaltuusto tulee päättämään kouluverkkoselvitykseen liittyen mahdollisista muutoksista kouluverkon laajuudesta ja mahdollisista kyläkoulujen lakkauttamisista.

Liitteenä on kesäkuussa 2020 käynnistettyyn kouluverkkoselvitykseen ja mahdollisesti kouluverkon palvelurakenteeseen tehtäviin muutoksiin liittyvä tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelmasta käy ilmi selvityksessä huomioitava hallintolain 41 §:n edellyttämä vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen, selvitysprosessin kulku ja tarkka aikataulu sekä päivämäärät.  

Tiedotussuunnitelman mukaisesti kuntalaisille järjestettiin yleinen kuulemistilaisuus maanantaina 14.9.2020 kello 17.00 alkaen Kunnantalon Kangasniemi-salissa. Koronarajoitukset huomioiden, tilaisuutta oli mahdollisuus seurata Internetistä ja sen tallenteen linkki löytyy kunnan kotisivuilta. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuudesta palautetta kirjallisena lausuntona 30.9.2020 mennessä kirjeenä tai sähköpostitse. Liitteenä kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja kuulemistilaisuuden materiaali.

Päätöspykälä viedään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kyselyjen tulosten tarkempi esittely sekä alustavat selvitykset koulukuljetuksista esitellään kunnanvaltuustolle 28.9.2020 ennen valtuuston kokousta pidettävän valtuustoseminaarin yhteydessä. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuuden aineistosta sekä eri kyselyistä saaduista vastauksista erillinen lausunto.

Varsinainen asian valmistelutyö käynnistetään eri toimialojen yhteistyönä nyt, kun ensimmäisten kyselyjen sekä lapsivaikutusten arvioinnin tulokset on saatu. Uusi kuntalaiskuuleminen järjestetään maanantaina 12.10.2020 klo 17.00 alkaen Kunnantalon Kangasniemi-salissa. Myös tätä tilaisuutta on mahdollisuus seurata Internetistä ja se tullaan tallentamaan. Kuntalaiskuulelmistilaisuudessa tullaan esittelemään selvitysprosessissa esiin nousseet eri vaihtoehdot kouluverkon muutoksista. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuudesta palautetta kirjallisena lausuntona 31.10.2020 mennessä kirjeenä tai sähköpostitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteinä olevat kouluverkkoselvityksen tiedotussuunnitelman, kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja kuulemistilaisuuden materiaalin ja vie sen edelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuuden aineistosta sekä eri kyselyistä saaduista vastauksista erillinen lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen liitteinä olevat kouluverkkoselvityksen tiedotussuunnitelman, kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja kuulemistilaisuuden materiaalin

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)