Kunnanvaltuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kangasniemen kunnan kannanotto koskien kunnan alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavaa malminetsintä-​ ja kaivostoimintaa

KNGDno-2020-462

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.9.2020 hyväksynyt Kangasnimen kunnan ja Mikkelin kaupungin alueille seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: FinnAust Mining Finland Oy
Lupatunnus: VA2020:0030
Varausalueen sijainti: Joutsa, Kangasniemi, Mikkeli
Varauksen voimassaolo päättyy: 14.5.2022

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 5.10.2020. Hyväksytty päätös, joka on voimassa kaksi vuotta, mahdollistaa malminetsintäluvan hakemisen. Päätös on nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa:
https://www.kangasniemi.fi/kuulutukset/kaivoslain-621-2011-mukaisen-varauspaatoksen-kuuluttaminen-finnaust-mining-finland-oy/

Kaivoslaki uudistetaan vuoden 2020 aikana. Lakiuudistus perustuu hallitusohjelmaan. Ministeriön valmistelema lakiluonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle syksyllä 2020. Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen se annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle joulukuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Kangasniemen kunnan kannanotoksi koskien kunnan alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavaa malminetsintä- ja kaivostoimintaa:

Kangasniemen vahvuuksia on puhdas luonto ja sen ympärille rakentuvat virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. Kunnan keskeisiä elinvoimatekijöitä ovat luontoarvot ja vapaa-ajanasuntojen suuri määrä.

Luontoarvoja ja kaivostoimintaa on vaikea sovittaa yhteen. Kangasniemi tunnetaan luonnostaan ja vesistöistään, sekä vireästä elinkeinoelämästä. Toivottavaa on, että myös tulevaisuuden imago rakentuu luontoon, puhtaaseen vesistöön ja vastuulliseen yritystoimintaan.

Kangasniemen kunta suhtautuu kriittisesti mahdolliseen kaivostoimintaan ja sen mukanaan tuomiin ympäristöriskeihin.

Kunta toivoo, että valmisteilla olevassa uudessa kaivoslaissa, jonka lakiluonnos lähtee lausunnoille syyskuussa, lisätään kuntien ja maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia. Kuntien päätösvaltaa alueelleen suunniteltujen kaivostoimintahankkeiden käynnistämiseen tulee lisätä.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Kangasniemen kunnan kannanotoksi koskien kunnan alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavaa malminetsintä- ja kaivostoimintaa:

Kangasniemen kunta suhtautuu kielteisesti mahdolliseen kaivostoimintaan ja sen mukanaan tuomiin ympäristöriskeihin.

Kangasniemen vahvuuksia on puhdas luonto ja sen ympärille rakentuvat virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. Kunnan keskeisiä elinvoimatekijöitä ovat luontoarvot ja vapaa-ajanasuntojen suuri määrä.

Luontoarvoja ja kaivostoimintaa on vaikea sovittaa yhteen. Kangasniemi tunnetaan luonnostaan ja vesistöistään, sekä vireästä elinkeinoelämästä. Toivottavaa on, että myös tulevaisuuden imago rakentuu luontoon, puhtaaseen vesistöön ja vastuulliseen yritystoimintaan.

Kunta toivoo, että valmisteilla olevassa uudessa kaivoslaissa, jonka lakiluonnos lähtee lausunnoille syyskuussa, lisätään kuntien ja maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia. Kuntien päätösvaltaa alueelleen suunniteltujen kaivostoimintahankkeiden käynnistämiseen tulee lisätä.

 

Päätös

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Kangasniemen kunnan kannanotoksi koskien kunnan alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavaa malminetsintä-​ ja kaivostoimintaa:

Kangasniemen kunta suhtautuu kielteisesti mahdolliseen kaivostoimintaan ja sen mukanaan tuomiin ympäristöriskeihin.

Kangasniemen vahvuuksia on puhdas luonto ja sen ympärille rakentuvat virkistys-​ ja harrastusmahdollisuudet. Kunnan keskeisiä elinvoimatekijöitä ovat luontoarvot ja vapaa-​ajanasuntojen suuri määrä.

Luontoarvoja ja kaivostoimintaa on vaikea sovittaa yhteen. Kangasniemi tunnetaan luonnostaan ja vesistöistään,​ sekä vireästä elinkeinoelämästä. Toivottavaa on,​ että myös tulevaisuuden imago rakentuu luontoon,​ puhtaaseen vesistöön ja vastuulliseen yritystoimintaan.

Kunta toivoo,​ että valmisteilla olevassa uudessa kaivoslaissa,​ jonka lakiluonnos lähtee lausunnoille syyskuussa,​ lisätään kuntien ja maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia. Kuntien päätösvaltaa alueelleen suunniteltujen kaivostoimintahankkeiden käynnistämiseen tulee lisätä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tukes, FinnAust Mining Finland Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)