Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1-30.4.2018

KNGDno-2017-411

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 30.4. saa olla 33,4 % ja palkkojen osalta 31,5 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Huhtikuun toteutumavertailun mukaan toimintatuottoja on kirjattu 1 655 t€,  mikä on 31,3 % budjetoidusta ja n.25 t€ vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Toimintamenot ovat toteuman 30.4. mukaan 12 711 t€, käyttö-% on 32,0, jossa on alitusta budjettiin n. 550 t€ ja vähennystä edelliseen vuoteen 590 t€. Ero johtuu Essote ky:n laskutuksen viivästymisestä verrattuna edelliseen vuoteen. Kun huomioidaan kalliin hoidon tasauslasku n. 403 t€, vastaa toteuma edellisen vuoden huhtikuun tilannetta erikoissairaanhoidon osalta.  Essote ky:n perusterveydenhuollon ja sosiaalityön menot ovat ennakkolaskutuksen mukaan 4 701 t€, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 65 t€.

Henkilöstökuluja on kirjattu 105 t€ alle budjetoidun, eli 30,2 %. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömenot ovat vähentyneet 5,2 %. Budjetissa ei ole huomioitu palkankorotuksia v. 2018, joten palkkojen käyttö toteutunee budjetoidun mukaisesti.

Verotuloja on kunnalle tilitetty huhtikuun loppuun mennessä 6 423 t€ (35,3 %)  ja valtionosuuksia on kirjattu (33,3 %).

Vuosikatteeksi muodostuu 1 406 t€, poistoja tammi-huhtikuulle on kirjattu 550 t€.

Essote ky:ltä ei ole saatu suoritetietoja vuodelta 2018, mikä tuo osaltaan epävarmuutta talouden ennakointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.4.2018 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mika Huovinen toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on tuloslaskelma, vastuualueraportti ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.4.2018.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.