Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Mikkelin seudun yhteistoimintasopimus

KNGDno-2018-130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska on ollut kutsuttuna Mikkelin seudun seutuvaliokunnan kokouksiin vuoden 2017 alusta alkaen. Taustalla on mm. tiivistynyt yhteistyö Essoten valmistelussa sekä toiminnan käynnistyttyä. Seutuvaliokunnassa on käyty keskusteluja yhteistyön tiivistämisestä myös muilla luontevilla osa-alueilla. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista, että Juvan kunta kutsuttaisiin Mikkelin seudun seutufoorumin sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston jäseneksi voimassa olevan kehityshankerahaston säännön mukaisesti.

Juvan kunta on ollut Mikkelin seudun yhteistyössä virallisesti jäsenenä viimeksi vuosina 2011-2012, kun seudullista sosiaali- ja terveystoimea valmisteltiin. Tuolloin Juva ei kuitenkaan ollut mukana Mikkelin seudun kehityshankerahastossa vaan huolehti hankerahoitusosuudet tarvittaessa hankekohtaisesti Juvan kunnan omasta budjetista.

Seutuvaltiokunta on esittänyt Juvan kunnalle, että Juvan kunta liittyy vuoden 2018 alusta Mikkelin seudun seutufoorumin sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston jäseneksi.

Juvan kunnanhallitus on 30.10.2017 § 233 päättänyt, että Juvan kunta suhtautuu myönteisesti Mikkelin seudun seutuvaliokunnan esitykseen. 

Asian vaatimat valmistelut on käynnistetty, jotta yhteistyössä mukana olevat kunnat voivat tehdä tarvittavat päätökset. Seutuvaltiokunta on käynnistänyt yhteistoimintasopimuksen sekä seudun kehityshankerahaston säännön päivitystyön Juvan kunnanhallituksen 30.10.2017 tekemä päätös huomioiden.

Seutufoorumi on kokouksessaan 13.2.2018 § 6 hyväksynyt uudistetun Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksen sekä kehityshankerahaston säännön ja lähettää asian hyväksyttäväksi sopimuksen piirissä oleviin kuntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus
1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksen sekä kehityshankerahaston säännöt;
2. toteaa, että ne tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteinä nro 1 on Mikkelin seudun kehityshankerahaston sääntö ja nro 2 on Mikkelin seudun yhteistoimintasopimus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin seutuvaliokunta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.