Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Meijerin alueen asemakaavan muutos

KNGDno-2018-39

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

"Tekninen lautakunta § 63 25.09.2013
Kunnanhallitus § 259 14.10.2013

Tekninen lautakunta 25.09.2013 § 63

Meijerin alueella korttelissa 15 on vireillä asemakaavan muutos. Aluetta on suunniteltu kahdessa vaiheessa siten, että osalle meijerin kiinteistöähyväksyttiin
v. 2012 kaavamuutos, joka mahdollistaa uutta rivitalorakentamista
entisen meijerin työtekijöden asuntorakennusten paikalle. Nyt laaditun kaavamuutoksen kohteena on varsinaisten vanhojen meijerin tuotantorakennusten alue, joka on voimassa olevan asemakaavan mukaan teollisuusrakennusten korttelialuetta (TT, tehokkuus e = 0,30, kerrosluku II).

Taajama-alueen yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C) sekä meijerin vanha päärakennus merkinnällä s-1, joka tarkoittaa rakennusta tai rakennusryhmää, jolla ympäistö säilytetään (kulttuurihistoriallisia arvoja).

Muutoskohde on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäistökohde.

Vanha meijerin päärakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja sen ympäistö tulee säilyttää. Rakennus on alunperin valmistunut v. 1907 ja siihen on tehty useita muutoksia ja laajennuksia vuosien mittaan. Meijerin vieressä oleva myllyrakennus on valmistunut v. 1950. Lisäsi alueella on myös suuri peltinen hallirakennus ja lämpökeskuksen sisääkäynnin yhteyteen tehty katos. Rannalle on rakennettu 1990-luvulla pieni "perinnealue": maitolaituri ja riukuaita. Rakennusten vaiheista on kerrottu tarkemmin v. 2011 laaditussa rakennusinventoinnissa (Selitystyö Ahola).

Rakennusinventoinnissa suositellaan meijerin korjausrakentamiseen meijerin "palauttamista 1950-luvun alkuasuun".

Meijeritontin ideasuunnitelmassa esitettiin tontille neljävaihtoehtoista maankäyttö- suunnitelmaa, joissa kaikissa oli lähtökohtana myllyrakennuksen, peltihallin ja vastaanottohallin purkaminen ja meijerin vanhimpien osien säilyttäminen. Vaihtoehdoissa tutkittiin meijerirakennuksen korottamista sekä pienoiskylpylän sijoittamista meijerin yhteen. Lisäsi tontille massoiteltiin eri tavoin rivi- ja kerrostaloja asuinkäyttöön.

Nyt laadittu kaavaluonnos mahdollistaa senioriasumisen ja hoivapalvelut, pienimuotoisen kylpylän rakentamisen, oman lämpötuotannon turvaamisen, meijerirakennuksen olemassa olevien rakenteiden hyödyntämisen, rannassa olevan ns. perinnealueen sälyttämisen virkistysalueen osana sekä virkistysalueen ja kevyen liikenteen yhteyden toteuttamisen Kirkkoniementieltä Rantatielle.

Myllyrakennuksen osalta on rakennuslautakunnassa ollut vireilläpurkamis-lupahakemus, joka on kuitenkin peruttu. Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaan 27.8.2013 katsonut, että myllyrakennukselle ei voi tässä vaiheessa myöntää purkamislupaa ja säilyttämisen laajuus on ratkaistava vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa. ELY-keskus suosittelee, että kaavaa muutettaessa etsittäisiin sellaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja, jossa säilytettävät historialliset rakenteet voisivat toimia alueelle suunniteltavien uusien käyttötarkoitusten palveluksessa.

Kaavaratkaisun lähtökohtana on em. lausunnosta huolimatta myllyn purkaminen. Jo useita vuosia kestäneen vaihtoehtojen vertailun ja ideoinnin aikana ei ole löytynyt taloudellisesti kestävää ratkaisua myllyrakennuksen säilyttämiselle. Uusiokäyttöä vaikeuttaa pelkästään jo se, että tilat on suunniteltu ainoastaan viljanjauhatukseen. Lisäksi mm. rakenteissa oleva sankka jauhopöly ja välipohjien puurakenteiden paloturvallisuusriski vaikeuttavat merkittävästi uusiokäyttöä.

Kaavaratkaisu lisää ja monipuolistaa taajaman palvelurakennetta, mikäli tontille toteutuu suunnitelmien mukaisesti senioriasumista ja hoivapalveluita. Kaavamuutoksen myötä myös alueen maisemakuva kohenee, kun vanhoja rakennuksia ja laajennusosia puretaan.Myllyn purkaminen poistaa Meijerinlahden maisemasta tutun, yli 60 vuotta hallinneen elementin, mutta uudisrakentaminen esim. asuinkerrostalon muodossa säilyttäisi totutun maisematekijän. Varsinaisen meijerirakennuksen korjausrakentaminen erityisesti järvenpuoleisen julkisivun osalta sekä korkean punatiilisen piipun säilyttäminen on tärkeää sekä maisemallisesti että kulttuurihistoriallisesti.

Kaavamuutoksen vireilläolosta on tiedotettu MRL 63 §:n mukaisesti kaavoituskatsauksessa.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Meijerin alueelle kortteliin 15 laadittu luonnos asemakaavan muutokseksi, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muu hankkeeseen liittyvä valmisteluaineisto asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ns. valmisteluvaiheen kuulemista varten. Lausunnot pyydetään Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Museovirastolta, Mikkelin seudun ympäistöalveluilta ja rakennuslautakunnalta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa maankäyttöteknikko Jouko Romo, puh. 040-515 1736.

Kunnanhallitus 14.10.2013 § 259

Esityslistan liitteenä on kartta alueesta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Meijerin alueelle kortteliin 15 laadittu luonnos asemakaavan muutokseksi, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muu hankkeeseen liittyvä valmisteluaineisto asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ns. valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Lausunnot pyydetää Etelä-Savon ELU--keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Museovirastolta, Mikkelin seudun ympäistöalveluilta ja rakennuslautakunnalta.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväsyi ehdotuksen.

Tiina Väisänen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Lisäiedot:

Lisäietoja antaa hallintojohtaja Hannu Manninen, puh. 040 554 9417. "   

Kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävänä 7.11. - 9.12.2013 ja siitä annettiin 4 lausuntoa ja 5 huomautusta. Palautteen johdosta kaavaratkaisua on pohdittu uudelleen monista eri näkökulmista ja mm. seuraaviin asioihin on kiinnitetty erityistä huomiota:

- rakennussuojelu ja kohteen kulttuuriympäristöarvojen huomioiminen
- erilaiset vaihtoehdot uudisrakentamiselle
- lämmöntuotanto tontilla.

Kaavaprosessin eteneminen on ollut hidasta, koska selvitettäviä asioita on ollut jo alunperinkin paljon ja niitä on suunnittelutyön aikana ilmennyt lisääkin. Myös maanomistajan tavoitteet ovat muuttuneet ja täsmentyneet prosessin aikana.

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden suojelutarpeesta ja -menettelystä on käyty useita neuvotteluja. ELY-keskus on antanut viimeisimmän arvionsa kiinteistön säilyttämisen arvoisista osista 3.11.2017.

Maanomistajan tavoitteet alueen uudisrakentamisen osalta ovat tarkentuneet palvelu- ja senioriasumiseen, eikä esim. lämmöntuotanto enää jatku alueella nykyisenkaltaisena.

Alueelle on laadittu kaavaehdotus, joka mahdollistaa kiinteistön elinvoimaisen kehittämisen kuitenkin niin, että kohteen kulttuuriympäristöarvot säilyvät tunnistettavina. Alueen käyttötarkoitus on palvelurakentaminen ja erityisellä kaavamääräyksellä turvataan tiettyjen alueella olevien rakennusosien ja ominaispiirteiden säilyminen.

Pöytäkirjan liitteenä kaavaehdotus, jonka selostusosan kohdassa 4.3 on tiivistelmä luonnosvaiheen palautteista ja niihin annetut vastineet. Selostusosan kohdassa 5.1 on esitetty erilaisia uudisrakentamisen toteutusvaihtoehtoja ja kohdassa 5.2 on hyvin seikkaperäisesti selvitetty valitun kaavaratkaisun rakenne ja perustelut. Kaavaratkaisu toteuttaa ylempien kaavatasojen ohjausvaikutuksen ja perustuu kaavamuutosta varten tehtyihin selvityksiin.

Kaavan vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön sekä kulttuuriympäristöarvojen säilyttämisen periaatteista on myös hyvin seikkaperäiset selvitykset selostuksen kohdissa 6.1 ja 6.2.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ehdotus Meijerin alueen asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, Museoviraston, Savonlinnan maakuntamuseon, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

________

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat liitteenä nro 1-6.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että ehdotus Meijerin alueen asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, Museoviraston, Savonlinnan maakuntamuseon, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo osallistui asiantuntijana tämän asian esittelyyn.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 8.2. - 12.3.2018 ja siitä annettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Kooste palautteista ja kaavan laatijan antamat vastineet niihin on kaavaselostuksen kohdassa 4.4 sivuilla 21 - 23.

Kaikissa lausunnoissa kaavaratkaisua on pidetty varsin onnistuneena kompromissiratkaisuna alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseksi ja uuden käyttötarkoituksen mukaisen uudisrakentamisen mahdollistamiseksi.

ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti kaavamääräystä P/s-1 (palvelurakennusten korttelialue) on täsmennetty siten, että se ohjaa nimenomaisesti seniori- ja palveluasumiseen ja rantasaunan sijaintia ja rakennusalaa on muutettu siten, että saunan vaikutukset maisemakuvaan jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Tämän lisäksi rakennusvalvonnan lausunto on huomioitu lisäämällä kaavamääräyksiin pysäköintiin varatun alueen osan mahdollistama autopaikkojen lukumäärä.

Ainoassa sähköpostitse jätetyssä muistutuksessa on vastustettu kaavamuutosta kokonaisuudessaan. Muistuttaja ei ole kuitenkaan toimittanut nähtävilläoloaikana mitään tarkempia perusteluja vastustamiselle, joten siihen ei voida ottaa enempää kantaa eikä sen johdosta ole tarvetta tehdä muutoksia kaavaratkaisuun.

Edellä olevista vähäisistä kaavakarttaan ja -määräyksiin tehdyistä muutoksista on informoitu alueen maanomistajaa, joten kaavaehdotusta ei ole niiden johdosta tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutokset eivät myöskään vaaranna muiden osallisten asemaa millään lailla.

Kaava-asiakirjat pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 27.3.2018 päivätyn Meijerin alueen asemakaavan muutoksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 27.3.2018 päivätyn Meijerin alueen asemakaavan muutoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tiina Väisänen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyyn osallisuusjäävinä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat liitteenä nro 1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Simo Hokkanen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä osallisuusjäävinä.

Esteellisyys

  • Simo Hokkanen

Tiedoksi

Jouko Romo, ELY-keskus

Muutoksenhaku

KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekistöidyllä paikallisella tai alueella yhteisällä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin kun  pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.