Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ketunkolon alueen asemakaavoitus

KNGDno-2017-367

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Ketunkolon tilan alueella on vireillä asemakaavan laadinta. Kunnan ja maanomistajan välillä on tehty kaavoituksen toteuttamisesta sopimus, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 3.4.2017. Ketunkolon tilan alueelle on tähän mennessä muodostettu neljä omakotitalon rakennuspaikkaa rantayleiskaavan ja poikkeamislupien nojalla. Alueen lisärakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavatasoista suunnittelua. Alueen yleiskaavaa on jo v. 2015 muutettu siten, että tilan alueet on kokonaisuudessaan osoitettu pientalojen asuntoalueeksi lukuunottamatta pohjoisinta niemenkärkeä ja saarta. Kaavamääräyksen mukaan alue on asemakaavoitettava. Vireillä oleva asemakaavoitus on siten voimassa olevan yleiskaavan mukainen hanke.

Kaavoitussopimuksen tavoitteiden mukaisesti alueelle on tarkoitus muodostaa korkeatasoinen pientalorakentamisen mahdollistava asuntoalue. Maanomistaja vastaa kaikista kaavan laadinnasta aiheutuvista konsulttikuluista. Maanomistaja vastaa myös kaavan toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista, kuten alueen tiestön ja muiden yleisten alueiden sekä vesi- ja viemäriverkoston rakentamisesta ja ylläpidosta. Kaavoituksessa tulee huomioida myös alueella olevat luontoarvot ja ranta-alueiden maisemallinen merkitys. 

Asemakaavoituksen vireilläolosta on tiedotettu MRL 63 §:n mukaisesti kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Pöytäkirjan liitteenä alueelle laadittu kaavaluonnos, hankkeeseen liittyvä OAS sekä muu kaavan valmisteluaineisto. Kaavaluonnoksessa on osoitettu seitsemän erillispientalon rakennuspaikkaa (AO). Rakennuspaikat ovat varsin suuria, n. 7000 - 9000 m², kerrosluku ½kII - II ja rakentamistehokkuus e = 0,10. Lisäksi on osoitettu yksi rakennuspaikka alueen yhteiskäyttöön huoltorakennusta ja harrastetiloja varten (AH). Maisemallisesti merkittävät niemet ja saari on osoitettu virkistysaluemerkinnällä VL-1, ja niitä koskee erityiset määräykset puuston käsittelystä.

AO-rakennuspaikoista neljä on jo toteutunut joten uusia rakennuspaikkoja on kolme ja myös AH-alueen huoltorakennus on rakennettu. Alueen tiestö on myöskin maanomistajan toimesta rakennettu ja rakennetut kiinteistöt on liitetty yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon. Asemakaavaratkaisu on kaikilta osin voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 11.9.2017 päivätty luonnos Ketunkolon alueen asemakaavaksi, hankkeeseen liittyvä OAS ja muu kaavan valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti. Lisäksi pyydetään lausunnot ympäristöpalveluilta ja rakennusvalvonnalta..

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Asemakaavaluonnos, OAS ja muu kaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävänä 28.9. - 30.11.2017, eikä niitä vastaan ote tehty huomautuksia.

Rakennusvalvontaviranomaisella ei myöskään ole ollut huomautettavaa ja se on ilmoittanut, että kaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää enää lausuntoa, jos kaavaratkaisuun ei tehdä olennaisia muutoksia.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on esittänyt kaavamääräyksiin tehtäväksi pienet täsmennykset koskien s-merkintää (puustoisena ja mahdollisimman luonnonmukaisena säilytettävä alueen osa) siten, että se tarkoittaa myös rannanmuuttamiskieltoa. Lisäksi kaavaan tulisi lisätä määräys alueen tonttien liittämisestä kunnalliseen vesihuoltoverkostoon, vaikka nykyinen rakennuskanta on siihen jo liittettykin maanomistajan omasta tahdosta ja asiasta on maininta myös kunnan ja maanomistajan välillä tehdyssä sopimuksessa.

Alueelle on laadittu 17.11.2017 päivätty kaavaehdotus, johon on tehty ympäristölautakunnan esittämät täsmennykset. Kaavaehdotukseen on myös vielä hieman korostettu lähivirkistysalueiden toteuttamisvastuuta maanomistajalle (MRL 91 §). Lisäksi AH-alueen tehokkuutta on hieman nostettu (e=0,1 muutettu e=0,2).

Pöytäkirjan liitteenä kaavaehdotus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ketunkolon alueelle laadittu 17.11.2017 päivätty kaavaehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Mikkelin seudun ympäristölautakunnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat liitteinä nro 1-4.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että Ketunkolon alueelle laadittu 17.11.2017 päivätty kaavaehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ Etelä-​Savon maakuntaliiton ja Mikkelin seudun ympäristölautakunnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 25.1. - 26.2.2018 eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia.

Lausunnon antajista Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ei ole ollut huomautettavaa ja Etelä-Savon maakuntaliitto ei ole kommentoinut asiaa lainkaan. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa on esitetty joitakin huomioita kaavaratkaisun suhteen ja niiden johdosta on kaavan laatija todennut seuraavaa:

"ELY-keskus näkee myönteisenä, että aluetta suunnitellaan nyt asemakaavalla, yleiskaavan ja poikkeamispäätösten sijaan, vaikkakin asemakaava laaditaan vain yhden maanomistajan tilalle. ELY-keskus näkee sinänsä myönteisenä, että kaavaratkaisu kunnioittaa alkuperäisessä taajamayleiskaavassa esitettyä rakennuspaikkojen lukumäärää (8). Tonttien koko ja tehokkuus mahdollistaa kuitenkin niin merkittävän rakennusoikeuden, että ELY-keskus edellyttää tarkentavia määräyksiä erillispientalojen korttelialueiden (AO) rakentamisen määriä koskien.

Kaavan laatijan käsityksen mukaan rakennuspaikkojen määrä on tässä tilanteessa tärkein kriteeri maanomistajien tasapuolisuutta vertailtaessa. Yleisillä määräyksillä ja laajoilla tonttikohtaisille s-alueilla on huolehdittu kaavaratkaisun maisemavaikutuksista, näitä täydentää vielä kunnan tuore rakennusjärjestys. Lähivirkistysalueiden olemassa olevat saunat on asianmukaisesti merkitty kaavakarttaan. Yhteiskäytön osalta kaavamerkinnät ovat riittävät, periaatetta täydentää kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus. Korttelien 231 ja 232 osalta s-merkintä puuttuu tarkoituksella, koska kyseiset rannat eivät ole maisemallisilta arvoiltaan niin haavoittuvia. Lausunto ei annan perusteita muuttaa kaavaratkaisua. Kaavan laatijan puolesta kaava on valmis hyväksymiskäsittelyyn."

Kaava-asiakirjat ja annetut lausunnot pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa kaavan laatijan vastineeseen nojautuen, että ELY-keskuksen lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaratkaisua.

Tekninen lautakunta hyväksyy 17.11.2017 päivätyn Ketunkolon alueen asemakaavan ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 17.11.2017 päivätyn Ketunkolon alueen asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat liitteenä ro 1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo, ELY-keskus

Muutoksenhaku

KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekistöidyllä paikallisella tai alueella yhteisällä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin kun  pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.