Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Essoten vuoden 2017 maksuosuus

KNGDno-2017-419

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Essote on lähettänyt kuntiin tiedoksi perussopimuksen mukaiset vuodet 2017 kuntaosuudet.

Perussopimuksen tulkinta kaikkien laskentakohtien osalta on osoittautunut haasteelliseksi. Erityisesti esille tuli kohta kuntien aiheuttamisperiaatteilla laskettavien kulujen laskentatavasta. Asian selkeyttämiseksi pyysi Essote perussopimuksen valmistelleelta konsultti Jouko Luukkoselta lausunnon asiasta. Lisäksi käytiin läpi laskenta-aineisto ja sen oikeellisuus.

Laskenta-aineiston eri erien käsittely käy ilmi lausunnosta. Lausunto selventää ja täsmentää perussopimuksen tulkintaa tältä osin.

Kuntalaskutuksen jakotaulukko on muodostettu lausunnon mukaisesti.

Essoten hallitus on 1.3.2018, § 56 hyväksynyt päätösesityksen, jonka mukaisesti perussopimuksen mukaiset kuntaosuudet on laskettu taulukkoon, millä yksilöidään kuntakohtaiset osuudet kuntayhtymäntilinpäätökseen.

Kangasniemen kunnan vuoden 2017 maksuosuus on 22 491 010 euroa. Kunta oli budjetoinut 22 200 000 e ja  Essoten budjetissa kunnan maksuosuus oli 22 307 000 e. 

Asiasta annetaan tarkempi selvitys kokouksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee Essoten jäsenkuntalaskutuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Mirja Ursin osallistui asiantuntijana tämän asian esittelyyn.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteinä nro:t 1 ja 2 ovat kuntien maksuosuudet ja laskelman kuntaosuuksista.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.