Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Asemakaavan laajennus Salmelan alueella

KNGDno-2016-475

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Salmelan alueelle on laadittu Karttaako Oy:n toimesta luonnos asemakaavan laajennukseksi. Kaavan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentamista Kangasniemen seurakunnan omistamalle leirikeskusalueelle. Sen toteuttamiseksi kaavaluonnoksessa on osoitettu n. 4,5 ha:n suuruinen palvelurakennusten korttelialue (P) uuden leirikeskuksen ja sen toimintaa tukevien rakennusten rakentamiseen. P-alueella on rakennusoikeutta n. 4500 k-m². Muilta osin seurakunnan omistama alue on merkitty pääosin virkistysalueeksi (VL, VL-1).

Kunta omistaa suunnittelualueen eteläosassa n. 4 ha:n suuruisen Ropulan tilan, joka on osoitettu sekä pientalojen rakennuspaikoiksi (AO, AP) että virkistys- ja katualueiksi. Tällä alueen osalla on ollut tavoitteena mahdollisimman vetovoimaisen asuinrakentamisen järjestäminen. Osa rakennuspaikoista onkin suunniteltu omarantaisiksi ja useilta rantaan rajoittumattomiltakin rakennuspaikoilta on mahdollisuus saada näköala järvelle. Kaavaan sisältyvät yksityisessä omistuksessa olevat tilat on pääosin osoitettu pientaloalueiksi, ainoastaan alueelle johtava uusi kulkuyhteys joudutaan alkupäästään osoittamaan yksityismaan puolelle.

Virkistysalueiden laajuus johtuu siitä, että sekä kunnan että seurakunnan alueisiin sisältyy useita maisemallisesti merkittäviä maastokohteita ja varsinkin seurakunnan aluetta on perinteisestikin käytetty ulkoiluun ja virkistykseen. Alueella kulkee mm. ulkoilureitti ja rannoilla on myös joitakin venevalkamia. Erityisesti kaavaratkaisuun on vaikuttanut se, että alueella on runsaasti liito-oravan elinympäristöjä. Suunnittelu on ollut varsin haasteellista, kun kaavaratkaisussa on pitänyt ottaa huomioon liito-oravan pesintä- ja ruokailualueet sekä sen liikkumiselle välttämättömät viherkäytävät. Näistä erityisolosuhteista johtuen osa virkistysalueita on osoitettu merkinnällä VL-1 (lähivirkistysalue, jolla on ympäristöarvoja) ja tärkeimmät liito-oravan elinympäristöt on osoitettu suojeltavina alueen osina (s-1). Alueen luontoselvitys on tehty Enviro Oy/Markku Nirosen toimesta ja hänen mukaansa P-alueen lopullisiin kaavamääräyksiin tulisi vielä lisätä erityismaininta, että alueen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on turvattava liito-oravien lisääntymis- ja levähdysalueet. Luontoselvityksen tekijän toimesta myös kaavaehdotusta tullaan vielä täydentämään arvioinnilla kaavan vaikutuksista liito-oravien elinympäristöön.

Liikenteellisesti leirikeskuksen alue tukeutuu nykyiseen alueelle johtavaan tieyhteyteen, mutta kunnan omistamien pientaloalueiden käyttöönotto edellyttää uuden n. 400 metrin pituisen kadun rakentamista.

Kaavaluonnos noudattaa aluevarauksiltaan taajama-alueen osayleiskaavaa. Kaavan vireilläolosta on tiedotettu MRL 63 §:n mukaisesti kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos liitteineen (luontoselvitys ym.) pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Salmelan aluetta koskeva luonnos asemakaavan laajennukseksi, hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu kaavan valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti.

Hankkeesta pyydetään lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta (liikenne), Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, rakennuslautakunnalta, Suur-Savon Sähkö Oy:ltä ja Kangasniemen seurakunnalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

______

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 kaava-asiakirjat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Salmelan aluetta koskevan luonnoksen asemakaavan laajennukseksi, hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muun kaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti.

Hankkeesta pyydetään lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta (liikenne), Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, rakennuslautakunnalta, Suur-Savon Sähkö Oy:ltä ja Kangasniemen seurakunnalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa asemakaavan laajennuksesta Salmelan alueella.
Kaavan keskeinen tavoite on mahdollistaa uudisrakentaminen Kangasniemen seurakunnan omistamalle leirikeskukselle.
Kaavaluonnoksessa on osoitettu n. 4,5 ha:n suuruinen palvelurakennusten korttelialue (P) uuden leirikeskuksen ja sen toimintaa tukevien rakennusten rakentamiseen. Rakennusoikeutta P-alueella on n. 4500 k-m². Muilta osin seurakunnan omistama alue merkitty pääosin virkistysalueeksi (VL, VL-1).

Kunta omistaa suunnittelualueen eteläosassa n. 4 ha:n suuruisen Ropulan tilan, joka on osoitettu sekä pientalojen rakennuspaikoiksi (AO, AP) sekä virkistys- ja katualueiksi. Rakennuspaikoista 5 kpl on suunniteltu omarantaisiksi.

Virkistysalueen laajuus johtuu siitä, että sekä kunnan, että seurakunnan alueisiin sisältyy useita maisemallisesti merkittäviä maastokohteita ja ulkoilureittejä.
Kaavaratkaisuun on vaikuttanut myös se, että alueella on runsaasti liito-oravan elinympäristöä.
Kaavaratkaisussa on pitänyt ottaa huomioon liito-oravan pesintä- ja ruokailualueet sekä sen liikkumiselle välttämättömät viherkäytävät. Näistä johtuen osa virkistysalueita on osoitettu merkinnällä VL-1 (lähivirkistysalue, jolla on ympäristöarvoa) ja tärkeimmät liito-oravan elinympäristöt on osoitettu suojeltavina alueen osina (s-1).

Liikenteellisesti palvelurakennusten korttelialue tukeutuu nykyiseen alueelle johtavaan tieyhteyteen. Kunnan omistama pientaloalueen käyttöönotto edellyttää uuden n. 400 metrin pituisen tien rakentamista.

Kaavaluonnos noudattaa aluevaraukseltaan taajama-alueen osayleiskaavaa.

Pöytäkirjan liitteenä kaavakartta ja -merkinnät.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Salmelan alueeen asemakaavaluonnoksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

 

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi kokouksessa jätetty valtuustoaloite:

Tuula Vornasen valtuustoaloite "Valtuustoaloite Salmelan alueen asemakaavan laajennuksen keskeyttämiseksi".

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi.

 

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tuula Vornanen on tehnyt valtuustoaloitteen Salmelan alueen asemakaavakäsittelyn lopettamiseksi, aloite pöytäkirjan liitteenä.

Valtuustoaloitteesssa ei ole tarkemmin eritelty, miltä osin kaavaratkaisu ei kohtele kuntalaisia tai alueella asuvia tasa-arvoisesti eikä oikeudenmukaisesti. Kaavaratkaisun perustelut on esitetty kaava-asiakirjoissa, kaavakäsittelyn pöytäkirjoissa ja myös kaavahankkeeseen liittyvän maanvaihtoesityksen käsittelyn yhteydessä.

Kunnanvaltuuston asettamien kehittämistavoitteiden mukaan yksi keskeisimmistä kunnan tehtävistä on järjestää mm. kaavoituksen avulla uusia vetovoimaisia asuinalueita. Nyt kaavoituksen kohteena olevan Ropulan tilan sijainti on erinomainen. Se liittyy olemassa olevaan taajamarakenteeseen ja rajoittuu Puulaan. Kunta ei omista tällä hetkellä mitään muuta vastaavalla sijainnilla olevaa maa-aluetta, johon olisi mahdollista suunnitella uutta omarantaista asuntoaluetta. Alue on myös kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa osoitettu AP-alueeksi, joka tarkoittaa pientalovaltaista asuinaluetta ja kaavamääräyksen mukaan alue on asemakaavoitettava. Vireillä oleva asemakaavoitus on siten täysin kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan ja kuntastrategian mukainen hanke. Lisäksi voidaan todeta, että yleinen etu jo muutoinkin edellyttää, että kunnan maaomaisuutta on pyrittävä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaavoitettavan alueen luontoarvot on selvitetty ja ne on huomioitu kaavaratkaisussa ympäristönsuojeluviranomaisten edellyttämällä tavalla.

Kunnan taloudellinen tilanne vaikuttaa luonnollisesti siihen, milloin uusi asuntoalue on mahdollista ottaa käyttöön. Kaavan hyväksyminen ei velvoita kuntaa rakentamaan tiestöä ja kunnallistekniikkaa alueelle, vaan se edellyttää eri päätöksiä.

Kaavoituksella kunta varautuu kuitenkin tulevaisuuteen ja kunnan tulee huolehtia, että eri käyttötarkoituksiin kaavoitettua maata on aina riittävästi tarjolla. Kaavoitus tuo turvaa ja antaa mahdollisuuksia myös alueen yksityisille maanomistajille ja naapureille jo pelkästään sen ansiosta, että tiedetään, mitä alueelle voidaan rakentaa ja miten paljon.

Seurakunnan omistaman alueen osalta kaavoituksella myöskin varaudutaan tulevaisuuteen. Poikkeamislupamenettelyn kautta tapahtuva yksittäisen rakennuksen rakentaminen ei koskaan korvaa asemakaavoitusta, jolla suunnitellaan kestävällä tavalla eri intressit huomioiden koko laajemman alueen maankäyttö. Asemakaavalla määritellään kokonaisuutena alueelle tulevan rakentamisen määrä ja sijainti. Asemakaavalla turvataan myös alueen virkistyskäyttö ja luontoarvojen säilyminen.

Kaavoitus on yleensäkin monien erilaisten intressien yhteensovittamista, jonka vuoksi lopullisten ratkaisujen tekeminen edellyttää väistämättä kompromissien tekemistä. Kaikilla asianosaisilla on kaavaprosessin eri vaiheissa tilaisuus lausua mielipiteensä, ja vaikka ne pyritäänkin huomioimaan mahdollisimman hyvin, ei lopulliset kaavaratkaisut ole tietenkään aina kaikille mieluisia. Erilaisten näkemysten ja mielipiteiden yhteensovittaminen aiheuttaa sen, että kaavaprosessit ovat joskus hyvinkin pitkäkestoisia. Kaavoituksen alkuvaiheessa esille tulleet erilaiset näkemykset eivät kuitenkaan saa olla perusteena luopua kaavan käsittelystä kokonaan, varsinkaan tässä tapauksessa, kun on kyse kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan ja kuntastrategian mukaisesta kaavoituskohteesta.

Kangasniemen kunnassa on aina ymmärretty pitkäjänteisen kaavoitustyön merkitys hyvien asuinympäristöjen järjestämiseksi ja elinkeinoelämän toimintojen turvaamiseksi. Tämän myönteisen suhtautumisen kaavoitukseen soisi edelleenkin jatkuvan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että valtuustoaloite ei anna aihetta lopettaa Salmelan alueen asemakaavaprosessia.

_________

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaluonnos, hanketta koskeva OAS ja muu kaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävänä 2.2. - 6.3.2017. Kaavasta annettiin 7 lausuntoa ja siitä jätettiin yksi kirjallinen huomautus.

Kaavan laatija on tehnyt referaatin palautteista ja antanut niihin vastineet. Kaavaan on tehty tarkistuksia ja täydennyksiä vastineessa esitetyllä tavalla. Alueen merkittävien luontoarvojen huomioiminen on korostunut suunnittelutyön aikana ja erityisesti liito-oravan elinympäristöjen säilymisen osalta on kaavaan tehty tarkistuksia Mikkelin seudun ympäristölautakunnan ja Etelä-Savon ELY-keskuksen lausuntojen sekä yksityisen maanomistajan tekemän huomautuksen johdosta. Myös Kangasniemen seurakunnan, Järvi-Suomen Energia Oy:n ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausuntojen johdosta on kaavaa korjattu ja täydennetty. Seurakunnan kanssa käydyn neuvottelun pohjalta mm. leirikeskuksen vanha päärakennus ja rantasauna on merkitty kaavaan säilyttämisen arvoisina rakennuksina, vaikka niillä ei välttämättä vielä olekaan varsinaista suojeluarvoa.

Huomautuksen johdosta on kaavaa tarkistettu edellä mainittujen muutosten lisäksi siten, että pieni virkistysalueeksi (VL-1) osoitettu kulmaus on huomauttajan tilan alueelta poistettu ja tilan alue on osoitettu kokonaisuudessaan pientaloalueeksi (AP).

Pöytäkirjan liitteenä kaavaluonnoksesta saatu palaute, kaavalaatijan referaatit ja vastineet sekä 16.6.2017 päivätty kaavaehdotus.

Kaavan jatkokäsittelystä todettakoon, että kaava on aikanaan mahdollista viedä kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn esim. vain seurakunnan omistaman osa-alueen osalta, vaikka kaavaehdotuksen nähtävilläpito suoritetaankin samalla kertaa koko kaava-alueen osalta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavan laatijan vastineessa esitetyt kaavaan tehdyt korjaukset ja täydennykset sekä esittää kunnanhallitukselle, että 16.6.2017 päivätty ehdotus asemakaavan laajennukseksi Salmelan alueelle asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen (liikennevastuualue), Etelä-Savon maakuntaliiton, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden, rakennusvalvonnan ja Kangasniemen seurakunnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

________

Valmistelija

Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat liitteinä nro 1-8.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että 16.6.2017 päivätty ehdotus asemakaavan laajennukseksi Salmelan alueelle asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen (liikennevastuualue), Etelä-Savon maakuntaliiton, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden, rakennusvalvonnan ja Kangasniemen seurakunnan lausunnot.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 26.10. - 27.11.2017. Lausunnoissa ei ole esitetty mitään huomautettavaa varsinaisen kaavaratkaisun suhteen. Etelä-Savon ELY-keskus on kuitenkin todennut, että kaavamääräyksiin tulisi tehdä pieni korjaus koskien uhanalaisen sienilajin nimeä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen lausunnossa on esitetty kaavan vaikutustarkastelun täydentämistä alueen liikennetuotoksen ja melutasojen arvioinnin osalta. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausunnossa on esitetty harkittavaksi näkemys lisätä kaavamääräyksiin maininta velvollisuudesta liittyä vesihuoltoverkostoon.

Kaavaehdotuksesta on jätetty yksi muistutus, jossa huomauttaja on toistanut luonnosvaiheen kannanottonsa ja vastustaa edelleen erityisesti kaava-alueen eteläosan ratkaisuja.

Kaavan laatija on tehnyt yhteenvedon palautteesta ja antanut niihin vastineensa. Kaavamääräyksiin on tehty pieni korjaus siten, kun ELY-keskuksen lausunnossa on esitetty. Muilta osin lausunnot ja muistutus ei anna aihetta kaavaratkaisun muutokselle ja kaava voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn. Kaavan laatija esittää kuitenkin harkittavaksi vaihtoehtoa, jossa ensisijaisesti hyväksytään vain kaava-alueen pohjoisosa. Kiistanalaisen eteläosan käsittelyä jatketaan mahdollisten lisäselvitysten jälkeen.

Pöytäkirjan liitteenä on lausunnot, muistutus, kaavan laatijan vastine sekä korjauttu kaavaehdotuskartta, johon on punaisella rajattu mahdollisia lisäselvityksiä edellyttävä kaava-alueen eteläosa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kaavan laatijan vastineeseen nojautuen tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan laajennuksen Salmelan alueelle pöytäkirjan liitteenä olevan kaavakartan mukaisesti vain korttelin 220 ja siihen liittyvien virkistys- ja katualueiden osalta. Hyväksyttävä alue käsittää ainoastaan tilaan Salmela 213-428-1-78 kuuluvia alueita.

Tekninen lautakunta esittää asemakaavan laajennuksen tässä muodossa kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

___________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavan laajennuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat liitteenä nro 1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo, ELY-keskus

Muutoksenhaku

KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekistöidyllä paikallisella tai alueella yhteisällä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin kun  pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.