Kunnanvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Veroprosentit vuodelle 2020

KNGDno-2019-729

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan valtuusto päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista. Tuloveroprosentilla määrätään se osuus, minkä verovelvollinen suorittaa verotettavasta tulostaan alkavana varainhoito- ja verovuonna kunnalle tuloverona. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero, josta on säädetty kiinteistöverolaissa (1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteisöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella.

Voimassa olevat kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

* yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00

* vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41-1,00

* muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00

* rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00-6,00

* yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-2,00

Kunnan vuoden 2020 talousarvio on tämän hetken valmistelutilanteessa alijäämäinen 1,2 milj. euroa, joten talouden tasapainottamiseksi esitetään veroprosenttien korotuksia 1.1.2020 alkaen. Korotuksilla lasketaan saatavan lisää verotuloja noin 686 000 euroa. Talouden tasapainottaminen edellyttää siten myös muita merkittäviä päätöksiä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy veroprosentit 1.1.2020 alkaen seuraavasti: 

* Tuloveroprosentti  21,50 % (korotus 0,75 %-yks)

* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (korotus 0,07 %-yks.)

* Vakituinen asuinrakennus 0,50 % (korotus 0,05 %-yks)

* Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 % (korotus 0,05 %-yks)

* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 %

* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %

ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyy veroprosentit 1.1.2020 alkaen seuraavasti: 

* Tuloveroprosentti  21,​50 % (korotus 0,​75 %-​yks)

* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,​00 % (korotus 0,​07 %-​yks.)

* Vakituinen asuinrakennus 0,​50 % (korotus 0,​05 %-​yks)

* Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,​10 % (korotus 0,​05 %-​yks)

* Rakentamaton rakennuspaikka 2,​00 %

* Yleishyödyllinen yhteisö 0,​00 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Verohallinto

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.