Kunnanvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Talouden ja toiminnan osavuosikatsaus tammi-elokuu 2019

KNGDno-2018-335

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 31.8. saa olla 66,7 % ja palkkojen osalta 68,5 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Elokuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt 3 578 t€  (69,7 %), joka sisältää hankkeisiin kohdistuvia valtionavustuksia n. 200 t€ yli budjetoidun.

Toimintakuluja on kirjattu 27 473 t€  (66,5 %)  hieman alle budjetoidun. Vertailubudjetti sisältää kunnanvaltuuston kesäkuussa myöntämän 1 milj. lisämäärärahan sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueelle. Palkkamenot ovat toteuman mukaan 67,0 %, joka on n. 90 t€ alle budjetoidun. 

Bruttomenot ovat ylittyneet  varhaiskasvatuksen, vapaa-ajan, teknisten palveluiden ja lupapalveluiden vastuualueilla. Ylitykset johtuvat pääsääntöisesti alkuvuosipainotteisista menoista. Mahdolliset ylitykset/ lisämäärärahatarpeet tuodaan joulukuun valtuustoon päätettäviksi.

Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymissä on epävarmuutta johtuen vuoden alussa käyttöön otetusta tulorekisteristä sekä verokorttimuutoksista. Kuntaliiton laatiman veroennustekehikon perusteella kunnan verotulokertymät jäävät v. 2019 n. 400 t€ alle budjetoidun. (TA19:  18 850 t€). Verotulokertymä on n. 600 t€ (4,7 %)  vähemmän kuin elokuussa 2018. Elokuun toteuman mukaan verotuloja on kertynyt  11 822 t€,  ja valtionsouuksia 12 088 t€ budjetin mukaisesti.

Vuosikatteeksi muodostuu 216 t€, poistoja elokuun loppuun mennessä kirjattu n. 1 108 t€, tuloslaskelma 31.8.2019 osoittaa alijäämää n. 900 t€ elokuun poistot huomioituna.

Tilinpäätöksestä 2019 tämän hetkisen toteuman perusteella arvoidaan muodostuvan n. 1,5 milj euroa alijäämäinen johtuen Essotelle maksettavista kuntamaksuosuuksista sekä kunnallisverokertymävajeesta.

Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu, vastuualueraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.8.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.8.2019 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.8.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.