Kunnanvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Maakuntavaltuuston toimikausi

KNGDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 23.9.2019 § 134 käsitellyt maakuntavaltuuston toimikautta. Maakuntaliiton perussopimuksen 2. luvun 13 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

"Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsen kuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2 500 asukasta kohti. Kullekin varsinaiselle jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty laissa erikseen."

Kuntien edustajainkokous on valinnut kokouksessaan 14.8.2017 § 7 nykyisen maakuntavaltuuston. Edustajainkokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että maakuntahallituksen esitys on ollut, että "kuluvalle kuntavaalikaudelle valitaan yhteensä 67 valtuutettua ja kullekin henkilökohtainen varajäsen." Päätös on kuitenkin muotoiltu niin, että sillä objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaltuuston toimi kausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.

Kuntalain 79 §: n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu, kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn osalta perussopimuksen vastainen.

Kuntaliitto on antanut asiasta lausunnon, jossa se toteaa yhtenä ratkaisuna em. asiaan, että "jäsenkuntien valtuustoille vietäisiin tiedoksi se, että edustajainkokouksen päätös on ollut perussopimuksen vastainen
ja tilanne on aiheutunut virheellisestä olettamuksesta, jonka mukaan valtuuston toimikausi lakimuutosten vuoksi päättyisi vuoden 2019 lopussa. Valtuustot merkitsisivät asian tiedoksi ja hyväksyisivät sen, että maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun."

Em. mukaisesti Etelä-Savon maakuntahallitus esittää, että jäsenkunnat merkitsisivät em. asian tiedokseen ja hyväksyisivät, että maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden
loppuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi, että Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokouksen 14.8.2017 päätös § 7 on voimassa olevan perussopimuksen vastainen.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy, että nykyisen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen, että Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokouksen 14.8.2017 päätös § 7 on voimassa olevan perussopimuksen vastainen.

Kunnanvaltuusto hyväksyy, että nykyisen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Maakuntaliitto

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.