Kunnanvaltuusto, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuutettujen ja kunnan asukkaiden aloitteet v. 2016

KNGDno-2017-85

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Valtuuston työjärjestyksen 5 § "Valtuutettujen aloitteet":

"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta käsitteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteista käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edelllisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun."

Toiminta- ja hallintosääntö 47 § "Kunnan asukkaiden aloitteet":

"Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueilla tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla."

 

Kuntalaisaloite Kangasniemen kouluverkon puolesta 7.11.2016.

- Kunnanvaltuustolle tiedoksi 14.11.2016 ja Kunnanvaltuuston päätös 13.2.2017 § 8

Kuntalaisaloite "Sydänmerkki-aterioiden käyttöönottaminen" 22.12.2016

- Kunnanvaltuuston päätös 13.2.2017 § 3.

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite "Kunnan ruokahankintoihin lisää vastuullisuutta" 19.12.2016.

- Kunnanvaltuuston päätös 13.2.2017 § 3.

Sos. dem. valtuustoryhmän valtuustoaloite "Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Mikkelintien viereen välille Reissupannu - Pilkkahongantie - Vuojalahden koulu" 19.12.2016.

- Asia on valmistelussa teknisessä toimessa.

Tuula Vornasen valtuustoaloite "Valtuustoaloite Malloksen pohjapadon vaikutuksen selvittämisestä Malloksen vedenkorkeuteen ja Malloksenkosken palauttaminen luonnontilaiseksi" 19.12.2016.

- Asia on valmistelussa teknisessä toimessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden pohjalta tehdyt toimenpiteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.