Kunnanvaltuusto, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kangasniemen kunnan hallintosääntö

KNGDno-2015-804

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 6.6.2016 § 147, että uuden kuntalain edellyttämien muutosten valmistelu aloitetaan välittömästi. Valmisteluvastuu asiassa annettiin nimetylle Organisaatiotyöryhmälle. Kunnanhallitus päätti antaa valmistelulle aikaa 28.2.2017 saakka.

Hallintosääntöä on käsitelty organisaatiotyöryhmän kokouksissa. Organisaatiotyöryhmän viimeisen käsittelyn jälkeen on hallintosääntöön tehnyt vielä tarkennuksia ja pieniä kommenttimuutoksia tai kirjoitusvirhekorjauksia työryhmän jäsenten antamien huomioiden mukaan.   

Liitteenä nro 1 on uusi hallintosääntö. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Hallintosääntö lähetetään henkilöstöjärjestöille lausunnolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännöstä on pyydetty henkilöstöjärjestöjen lausunto. Ytr käsitteli asiaa 17.3.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kangasniemen kunnan hallintosäännön ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Keskustelun kuluessa Tuula Vornanen esitti 37 §:ään muutoksen, että lautakunnat valitsevat toimialan määräaikaiset työntekijät ja esimiehet, joiden työsopimus on yli 6 kuukautta sekä muut virka- ja työsuhteiset työntekijät. Tiina Väisänen kannatti esitystä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Tuula Vornasen tekemän muutosesityksen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti lisätä 157 §:n soveltamisohjeisiin:

"Osallistuminen kunnan puheenjohtajiston kokoukseen oikeuttaa korvaukseen ansionmenetyksestä.

Osallistuminen "toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan" voi tarkoittaa, että luottamushenkilön osallistumista on esimerkiksi puheenjohtajistossa edellytetty tai että luottamushenkilö on nimenomaisesti määrätty osallistumaan po.tilaisuuteen kunnan puheenjohtajistossa. Ansionmenetystä voidaan maksaa myös, milloin osallistuminen perustuu kunnanjohtajan päätökseen tai määräykseen."

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on Kangasniemen kunnan hallintosääntö.

Liitteenä nro 2 on Jyty Mikkeli ry:n lausunto ja liitteenä nro 3 on OAJ:n Kangasniemen paikallisyhdistyksen ja JHL ry 318 Kangasniemen lausunto.

Päätös

Käydyn keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.