Kunnanvaltuusto, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Attendo Oy:n ehdotus Mäntykankaan ostamisesta ja Kangasniemelle muodostettava monimuotoinen hoivakampus

KNGDno-2017-435

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on suunnitellut pitkäaikaisesti Attendo Oy:n, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa uuden senioripalvelutalon rakentamista Kangasniemelle. Suunnittelu on aloitettu, koska Kangasniemen nykyinen asuntokanta on rakennettu useampi vuosikymmen sitten, jolloin asumispalvelutarve oli varsin erilainen, eikä asuntokanta vastaa enää ikääntyvän väestön asumis- ja hoitoisuustarpeita. Ikäihmiset asuvat pääasiassa kotonaan, eikä heillä ole riittäviä mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen tai käyttää kunnan palveluita. Erityisesti yksinäisyys aiheuttaa turvattomuuden tunnetta, masennusta ja merkityksettömyyden tunnetta, jotka johtavat fyysisen ja henkisen voinnin nopeaan alenemiseen. Senioripalvelutalon senioriasumispaikat vastaisivat erinomaisesti Kangasniemen asuntotarpeeseen.

Asiaa on esitelty Kangasniemen kunnanvaltuustolle valtuustoseminaareissa 23.3.2017 (Peurunka, Laukaa), 4.9.2017 (Taulun kartano, Toivakka) ja valtuutetuille järjestetyssä erillisessä tilaisuudessa 8.3.2017 (Kangasniemi-sali, Kangasniemi). Tilaisuuksissa on ollut läsnä sekä Attendon että Essoten edustajia.

Lisäksi asia on ollut esillä myös kunnanhallituksen kokousten yhteydessä, sekä Essoten, Attendo Oy:n, Kangasniemen kunnan ja Kangasniemen vanhustentalosäätiön välisessä tapaamisessa 15.8.2017 koskien vanhusten asumispalvelujen tulevaisuutta

Valmistelujen tuloksena on päädytty yhteisymmärryksessä tavoitteeseen, että Kangasniemelle muodostettaisiin monimuotoinen hoivakampus:

 • Alue toimisi palvelualueena, joka tarjoaisi tehostettua palveluasumista ja tavallista palveluasumista sekä kotihoitoa vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille.

 • Kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen asiakkailla olisi mahdollisuus saada tukea myös yöaikaan tehostetun palveluasumisen yksiköistä.

 • Lähellä asuvien ihmisten kohtaamispaikka

 • Palveluasumisen yksiköt toimisivat yhteistyössä huomioiden yöajat ja erityisosaamiset esim. yksiköiden välillä olisi säännölliset yhteistyö tapaamiset.

 • Henkilökunnalla olisi mahdollisuus työskennellä toimivissa tiloissa ilman sisäilmaongelmia

 • Toimivat, kustannustehokkaat tilat

Kangasniemen kuntaan saataisiin siten asumispalvelujen järjestämisen ratkaisu, joka on jokaisen osallistujatahon intressien mukainen

 • Kangasniemen vanhustentalosäätiölle on tärkeää turvata Ryhmäkoti Kuuselan tulevaisuus sen nykyisessä käytössä

 • Kangasniemen kunta haluaa minimoida kunnan epäkuranttiin hoivakiinteistökantaan kohdistuvan taloudellisen riskin

 • Essoten intressinä on jatkaa palveluntuotantoa Kangasniemellä ja hillitä tehostetun palveluasumisen tarpeen kasvua

 • Attendo haluaa rakentaa Kangasniemellä modernin senioripalvelutalon ja ryhtyä tuottamaan hoivapalveluita alueella.

Normaalin asuntokannan sopimattomuuden lisäksi Kangasniemen isoin tehostetun palveluasumisen yksikkö Mäntykangas on ongelmallinen. Viime aikoina on osa tiloista jouduttu poistamaan käytöstä tilaongelmien vuoksi.  Vaikka tilaongelmiin voitaisiin saada ratkaisu erittäin kattavalla ja kalliilla peruskorjauksella, ei Mäntykankaan vanhasta iästä johtuvia tilaratkaisuja saada korjatuksi remontoimalla. Mäntykankaan asukashuoneet ovat varsin pieniä, ahtaita ja vessattomia eikä hoivakodissa ole asianmukaisia sosiaalitiloja. Näitä ongelmia ei ole mahdollista ratkaista peruskorjaamalla.

 • Mäntykangas yksikössä 44 paikkaa, kaikki huoneet eivät sovellu tehostetun palveluasumisen käyttöön. Uudet asiakkaat ovat huonompi kuntoisia kuin aiemmin ja tilat tuovat haasteen hoitaa huonokuntoisia asiakkaita. Esim. Yläkerrasta ei pystytä siirtämään hissin avulla huonokuntoisia asiakkaita ja kaikissa huoneissa ei pystytä hoitamaan kahden henkilön apua tarvitsevia asiakkaita. Asiakkaita joudutaan siirtelemään voinnin heikentyessä.

 • Mäntykankaan alakerrasta on sisäilmaoireilun vuoksi kotihoidon henkilökunta siirtynyt hyvinvointikeskukselle kesäkuussa 2017. Alakerran tiloja ei voida käyttää. Mäntykankaan eri tiloissa on sisäilma ongelmia; käytävä 4 huone poissa käytöstä, 2-3 käytävällä huoneita, joissa oireilua. Yläkerrassa on myös henkilökunta saanut oireita. Henkilökuntaa on siirtynyt muihin työpisteisiin oireilujen vuoksi.

 • Männikkö 22 paikkaa, tilat soveltuvat hyvin muistisairaiden hoitoon. Henkilökunta on kouluttautunut muistisairaiden hoitoon.

Männikkö saa yöllä apua Mäntykankaan yöhoitajalta.

Sote- uudistuksen astuessa voimaan 1.1.2020 siirtyy palvelujen järjestämisvastuu kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Maakunta sitoutuu tekemän kuntien kanssa määräaikaiset vuokrasopimukset (3+1vuotta), mutta ei sitoudu palvelutuotantoon. Siirtymäaikana sote/maakunta tarkastelee palvelujen sijoittumista maantieteellisesti maakunnassa sekä arvioi järjestämiensä palvelujen kustannuksia.

Vuoden 2023 alusta alkaen määräaikaiset vuokrasopimukset loppuvat ja toiminta päättynee yksiköissä, joissa nykyaikainen ja kustannustehokas palvelutuotanto ei ole mahdollista, ja jotka eivät täytä laatuvaatimuksia sekä standardeja tilojensa puolesta.

Sote-investointeja rajoittava väliaikaislainsäädäntö ja sote-uudistus tekevät senioripalvelutalon investoinnin Kangasniemelle itselleen mahdottomaksi. Kunnan oma investointi olisi myös kuntataloudelle liian riskialtis. Usean kymmenen vuoden mittainen investointi ei ole realistinen toteutettavaksi, jos maakunnalla ei ole velvollisuutta vuokrata kiinteistöä kolmea vuotta pidemmäksi ajaksi. Tämän vuoksi on perusteltua jättää kiinteistön omistus kolmannelle yleishyödylliselle omistajalle.

Senioripalvelutalo on suunniteltu rakennettavaksi Kangasniemen Mäntycampus-alueelle, jossa sijaitsee jo nyt valtaosa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Senioritalon rakentaminen mahdollistaisi vielä suuremman yhtenäisen campusalueen muodostamisen Kangasniemelle, joka palvelisi kaikkia kunnan ikäihmisiä ja erityisryhmiä. Seniorialue mahdollistaisi ikääntyneiden fyysisen ja sosiaalisen aktiivisuuden muun muassa yhteisillä virkistysalueilla ja lähipalveluilla. Koko campusalue rakennettaisiin esteettömäksi asuntoja ja piha-alueita myöden, joten liikkuminen olisi vaivatonta ja mahdollista lyhyistä etäisyyksistä johtuen. Alueelta on lisäksi hyvät kulkuyhteydet kunnan keskustaan.

Tulevan sote-ratkaisun myötä Kangasniemen valta vaikuttaa palvelujen tuottamiseen vähenee entisestään. Kangasniemen kunnan palvelujen näkökulmasta nykyinen moniongelmainen Mäntykankaan hoivakoti kuuluu riskikiinteistöihin, koska se ei täytä laatuvaatimuksia, kärsii sisäilmaongelmista ja palvelutuotanto yksikössä on haasteellista. Kunnan suurimman yksikön toiminnan päättyminen aiheuttaisi merkittävän heikentymisen ikääntyneiden palveluissa ja pakottaisi asukkaita muuttamaan ulkokuntiin. Hyvän palvelutuotannon mahdollistava, nykystandardit täyttävä ja hoivatarpeeseen optimaalisesti vastaava senioripalvelutalo olisi paras ratkaisu Kangasniemen kunnalle ja kangasniemeläisille ikäihmisille.

Hankkeen toteutuksen kautta:

 • Kangasniemi saa modernin ikäihmisten palvelukorttelin, monimuotoinen hoivakampuksen, joka turvaa alueen palvelut useaksi vuosikymmeneksi.
 • Rakennettava senioripalvelutalo varmistaa työpaikkojen säilymisen kunnassa.

 • Mäntykankaaseen kohdistunut taloudellinen riski poistuu kokonaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus tekee periaatepäätöksen kunnan omistaman Mäntykankaan myynnistä yksityiselle palveluyritykselle edellyttäen, että ostaja sitoutuu rakentamaan ko. kiinteistön tilalle modernin, kaikkia palvelevan senioripalvelutalon. Asian valmistelua jatketaan kaupan, uudisrakentamisen ja toteutuksen ehdoista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa 1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy nykyisiltä kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnalle. Uudistuksen yhteydessä yksittäisten kuntien valta palvelujen järjestämiseen liittyen pienentynee merkittävästi. Varsinkaan pienillä tai keskisuurilla kunnilla ei tule olemaan määräysvaltaa maakunnan päättäessä palvelujen järjestämisestä, mikä voi johtaa sote-palvelujen siirtymiseen suuriin maakuntakeskuksiin.

Maakunta solmii aluksi kolmen vuoden määräaikaiset vuokrasopimukset kaikista kunnan omistamista sote-käytössä olevista kiinteistöistä. Kolmen vuoden määräajan jälkeen (1.1.2023) kunnilla ei ole takuuta siitä, että maakunta jatkaisi vuokrasopimuksia kiinteistöjen. Mikäli sote-maakunta ei jatka vuokrasopimuksia, kiinteistöt jäävät kunnan rasitteeksi palvelutuotannon päättyessä.

Kunnanhallituksessa 6.11.2017 § 330 käsittelyn mukaisesti Kangasniemen kunta on suunnitellut pitkäaikaisesti Attendo Oy:n, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa uuden senioripalvelutalon rakentamista Kangasniemelle. Suunnittelu on aloitettu, koska Kangasniemen nykyinen asuntokanta on rakennettu useampi vuosikymmen sitten, jolloin asumispalvelutarve oli varsin erilainen, eikä asuntokanta vastaa enää ikääntyvän väestön asumis- ja hoitoisuustarpeita. Ikäihmiset asuvat pääasiassa kotonaan, eikä heillä ole riittäviä mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen tai käyttää kunnan palveluita. Erityisesti yksinäisyys aiheuttaa turvattomuuden tunnetta, masennusta ja merkityksettömyyden tunnetta, jotka johtavat fyysisen ja henkisen voinnin nopeaan alenemiseen. Senioripalvelutalon senioriasumispaikat vastaisivat erinomaisesti Kangasniemen asuntotarpeeseen.

Ns. vanhainkodin alueella olevien kunnan omistuksessa olevien palveluyksiköiden ostamisesta on ollut kiinnostusta myös muilla tahoilla kuin Attendolla. 

Attendo Oy ostaa Kangasniemen tehostetun palveluasumisen yksikön, 44-paikkaisen Mäntykankaan, sen vuoden 2017 lopun tasearvolla. Mäntykankaan tasearvo on ollut noin 1 590 000 euroa 31.12.2016.

Nykyisten palvelujen saumattoman jatkumisen ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (myöhemmin Essote) ja Kangasniemen kunnan välisen perussopimuksen vuoksi Essote jatkaa palveluntuotantoa Mäntykankaassa normaalisti uuden Attendon senioripalvelutalon valmistumiseen saakka. Kangasniemen ja Essoten väliset vuokrasopimukset säilyvät voimassa sellaisenaan.

Attendo vastaa kaikkien kaupan kohteena olevan kiinteistön käytöstä sen jälkeen, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Attendo vastaa kaikista Mäntykankaan purkamisesta aiheutuvista kustannuksista täysimääräisesti ja purkaminen aloitetaan viimeistään vuoden kuluessa uuden senioripalvelutalon valmistumisesta.

Attendo rakentaa nykyisen Mäntykankaan tehostetun palveluasumisen yksikön korvaajaksi modernin, noin 60-paikkaisen senioripalvelutalon.

Hoivakodin rakentamista varten Kangasniemen kunta lohkoo ja osoittaa tontin Kangasniemen hoivakampusalueelta (Otto Mannisen tie 90–92), jolle hoivakoti on mahdollista rakentaa enintään kahteen kerrokseen.

Attendo joko ostaa tai vuokraa tulevan hoivakodin tontin.

Kiinteistöjen hallinta- ja omistusoikeus säilyy Kangasnimellä siihen asti, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

Kangasniemen Mäntykankaaseen on saattanut sitoutua arvonlisäveroa. Niin kauan kuin kunta tai kuntayhtymä toimii kiinteistöissä operaattorina (loppukäyttäjänä), ei arvonlisäveroa tarvitse palauttaa. Toiminnan siirtyessä Attendolle tai sen konserniyritykselle, palauttaa Kangasniemen kunta arvonlisäveron ja Attendo korvaa laskua vastaan summan kokonaisuudessaan Kangasniemelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. kunta myy Attendo Oy:lle Mäntykangas nimisen tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuksen sen vuoden 2017 lopun tasearvolla. Mäntykankaan tasearvo on ollut noin 1 590 000 euroa 31.12.2016.

2. se antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan muista ehdoista ja

3. se antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää muista yhteistyöehdoista.

Päätös

Keskustelun kulussa Tuula Vornanen teki esityksen, että kunnanhallitus ei hyväksy esittelijän ehdotusta. Petra Laitinen kannatti Tuula Vornasen esitystä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, jouduttiin suorittamaan äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä, jossa ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuula Vornasen esitystä äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Marjaana Sävilammi, Timo Seppälä, Tapio Viljanen, Tapani Nykänen, Markku Kuusjärvi) ja 2 EI-ääntä (Tuula Vornanen, Petra Laitinen), joten päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

Tuula Vornanen (liite nro 1) ja Petra Laitinen (liite nro 2) jättivät eriävän mielipiteen.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteinä nro 1-6 ovat valtuutettujen jättämät eriävät mielipiteet.

Päätös

Käytyjen keskustelujen kuluessa Kari Synberg esitti, että kunnanhallituksen esityksen kohdat 2 ja 3 tuodaan myöhemmin kunnanvaltuuston päätettäväksi. Hänen esitystään ei kannatettu, joten se raukesi.

Myös Tuula Vornanen teki esityksen, että kunta ei myy kiinteistöä Attendolle. Arja Kuparinen ja Sulo Hämäläinen kannattivat Tuula Vornasen esitystä.

Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, jouduttiin suorittamaan äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuula Vornasen esitystä äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 JAA-ääntä (Hannu Tiihonen, Juhani Raatikainen, Markku Kuusjärvi, Tiina Väisänen, Kari Luukkainen, Rauni Pietarinen, Timo Seppälä, Tapani Nykänen, Tommi Vehmala, Tuomo Janhunen, Hannu Tiusanen, Sirpa Söderström, Tapio Viljanen, Tuula Paavilainen, Arto Tommola, Roope Pylvänäinen, Sirpa Sappinen, Matti Tulla, Erkki Paatola ) ja 8 EI-ääntä (Eija Partanen, Tuula Vornanen, Arja-Liisa Kuparinen, Sulo Hämäläinen, Maisa Juntunen, Petra Laitinen, Kari Synberg, Marjo Heikkinen-den Arend), joten päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. 

Eriävän mielipiteen jätti Tuula Vornanen, Eija Partanen, Arja-Liisa Kuparinen, Sulo Hämäläinen, Maisa Juntunen, Petra Laitinen, Kari Synberg ja Marjo Heikkinen- den Arend.

Kirjallisesti jätetyt eriävät mielipiteet ovat liitteinä nro 1-6.

Simo Hokkanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän esittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen tilalleen tuli Erkki Paatola.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Itä-Suomen Hallinto-oikeus on 11.9.2019 tekemällään päätöksellä 19/0407/2 Diaarinumero 00675/18/2299 kumonnut Kangasniemen kunnanvaltuuston päätöksen 19.2.2018 § 5.

Hallinto-oikeus on katsonut päätöksessään, ettei asiassa ole menetelty kuntalain 130 §:n edellytetyillä tavoilla, koska Mäntykankaan kiinteistöstä tehty arviokirja on esitetty hallinto-oikeudelle jälkikäteen ja se on teetätetty vasta kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen. Näin ollen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kiinteistöstä on teetätetty uusi arviokirja ja asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon. 

Liitteenä on 11.11.2019 päivätty arviokirja Kangasniemen Mäntykankaan tehostetun palveluyksikön rakennuksesta. Arviokirjassa kohteen, Kangasniemen kunnan keskustan läheisyydessä sijaisevan Mäntyranta 2:33 -nimisen tilan alueella sijaitsevan vanhainkotirakennuksen ja myytävän tai vuokrattavan tontin rakennusoikeuden markkina-arvoksi on määritelty 175 000 euroa. Kohde ei sisällä sähkö-, vesi, viemäri- tai kaukolämpöliittymiä. Kohteen lopullinen arvo saadaan, kun kohteen rakennusoikeuden arvosta vähennetään rakennusten purkukustannukset.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,​ että

1. kunta myy Attendo Oy:lle Mäntykangas nimisen tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuksen sen vuoden 2017 lopun tasearvolla. Mäntykankaan tasearvo on ollut noin 1 590 000 euroa 31.12.2016.

2. se antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan muista ehdoista ja

3. se antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää muista yhteistyöehdoista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että

1. kunta myy Attendo Oy:lle Mäntykangas nimisen tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuksen sen vuoden 2017 lopun tasearvolla. Mäntykankaan tasearvo on ollut noin 1 590 000 euroa 31.12.2016.

2. se antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan muista ehdoista ja

3. se antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää muista yhteistyöehdoista.

Päätös

Tuula Vornanen esitti, että kauppaa ei hyväksytä. Esitystä ei kannatettu.

Kari Synberg esitti, ettei kohtia 2 ja 3 hyväksytä, vaan että ne tuodaan ensin kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Maisa Juntunen kannatti esitystä.

Äänin JAA 19 ja EI 8, pohjaehdotus hyväksyttiin.

Kari Synberg jätti asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen. Tuula Vornanen ja Maisa Juntunen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 19 kpl 70%

  Sari Leskinen, Tapani Nykänen, Timo Seppälä, Hannu Tiusanen, Tuomo Janhunen, Roope Pylvänäinen, Rauni Pietarinen, Tommi Vehmala, Petri Pylvänäinen, Simo Hokkanen, Markku Kuusjärvi, Juhani Raatikainen, Ismo Manninen, Tuula Paavilainen, Kari Luukkainen, Arto Tommola, Tapio Viljanen, Jani Savolainen, Matti Tulla

 • Ei 8 kpl 30%

  Kari Synberg, Marjo Heikkinen, Eija Kuitunen, Maisa Juntunen, Mika Laitinen, Arja-Liisa Kuparinen, Sulo Hämäläinen, Tuula Vornanen

Tiedoksi

Attendo Oy

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.