Kunnanvaltuusto, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Lisämaan ostotarjous / Laine

KNGDno-2021-504

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

xxxx xxxxx ovat tehneet kunnalle ostotarjouksen noin 1600 m2:n suuruisesta määräalasta, joka tulisi lisämaaksi heidän nykyiseen omakotitonttiinsa osoitteessa xxxxxxxx. Nykyinen tontti on pinta-alaltaan 1836 m2, mutta muodoltaan kapea, eikä sille pysty sijoittamaan enää uusia talousrakennuksia siten, että esim. ajoneuvoliikenne olisi mahdollista oman tontin kautta.

Lisamaalla on huomattava merkitys myös asumisviihtyvyyden kannalta, koska kunnan maan puolella on hyvin tiheäkasvuinen varjostava kuusimetsä. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta voimassa olevassa yleiskaavassa se on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (kaavamerkintä AP).

Tarjouksen jättäneet ovat tarjoutuneet maksamaan lisämaan maapohjasta 1,50 €/m2. Alueella oleva hakkuukelpoinen arvopuusto jäisi kuitenkin edelleen kunnan haltuun, jolloin kunta voisi sen poistaa tai harventaa oman aikataulunsa mukaisesti. Hinta vastaa kunnan edullisimpien asemakaavoitettujen omakotitonttien hintaa, joten sitä voidaan pitää hyväksyttävänä alueen sijainti ja kaavoitustilanne huomioiden. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy ostotarjouksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä Uudistalonmäki-nimisestä tilasta 213-420-2-203 karttaliitteesssä osoitetun noin 1600 m2:n suuruisen määräalan xxxx xxxxx lisämaaksi heidän ennestään omistamaansa tilaan xxxx xxxxx. Määräalan hinta on 1,50 €/m2 eli 2400,00 €. Alueella oleva hakkuukelpoinen arvopuusto jää kuitenkin kunnalle. Ostajat vastaavat määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se päättää myydä Uudistalonmäki-​nimisestä tilasta 213-​420-​2-​203 karttaliitteesssä osoitetun noin 1600 m2:n suuruisen määräalan Tapio ja Merja Laineelle lisämaaksi heidän ennestään omistamaansa tilaan Hiettula 213-​420-​2-​94. Määräalan hinta on 1,​50 €/m2 eli 2400,​00 €. Alueella oleva hakkuukelpoinen arvopuusto jää kuitenkin kunnalle. Ostajat vastaavat määräalan lohkomis-​ ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ostotarjouksen jättäneet, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitusohje kuntalain 135 § mukaisesti hallinto-oikeuteen

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella kuntalain 135 § mukaisesti.

Kunnallisvalituksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu
 • tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen
 • oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen, ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kangasniemen kunnan kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valituaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen. 

Valituskirjelmän sisältö 

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Kirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

 1. päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.                                                                                                                                                                                      

Valituksen perilletoimittaminen ja valitusviranomainen

Valitus on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voidaan lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ennättävät perille ennen valitusajan päättymistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Lisätietoja

Oikeusministeriön asetus (1383/2018) tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa säädettyjen maksujen tarkistamisesta on astunut voimaan 1.1.2019. Tämän asetuksen nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 €. Tällä uudella asetuksella on tarkistettu tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia (1455/2015).