Kunnanvaltuusto, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kuntalain 94 §:ssä "valtuuston toiminta" todetaan seuraava:

” Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.”

Hallintosäännön 11 luku 79 § "valtuuston toiminnan järjestelyt" todetaan seuraavaa:

"Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu".

Kuntalain 108 § ”kunnan ilmoitukset” on seuraava:

”Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.”

Valtuuston kokouskutsu. Hallintosäännön 84 §:ssä todetaan seuraavaa:

”Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kaupungin verkkosivuilla.”

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallintosäännön § 84 mukaisesti valtuutetuille ja julkaistu kunnan verkkosivuilla 16.8.2021. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Kangasniemen kunnallislehdessä 19.8.2021.

Hallintosäännön § 90 mukaisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus ja on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa. 

Saman §:n 90 mukaisesti valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Kangasniemen kunnanvaltuuston 23.8.2021 esityslista on lähetetty toimialajohtajille sekä talouspäällikölle.

Kuntalain 103 §:ssä "Päätösvaltaisuus" todetaan seuraavaa:

"Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä."

Todetaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut, jonka jälkeen puheenjohtaja toteaa onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

3. Myönnetään muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Valtuuston iältään vanhin Simo Hokkanen avasi kokouksen.

1. todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2. asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

3. hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)