Kunnanvaltuusto, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kangasniemen kunnan edustajan valinta Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen

KNGDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 10 §:n mukaisesti jäsenet valitsevat edustajansa edustajien kokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäenkunnalla on 1 edustaja kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2500 asukasta kohden. Kullekin edustajalle tulee valita henkilökohtainen varajäen.

Edustajainkokouksessa on kullakin läsnälevalla edustajalla yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle.

Lakia naisten ja miesten välisestätasa-arvosta on noudatettava kunnan valitessaan edustajia edustajainkokoukseen.

Kangasniemen kunnanvaltuuston tulee valita 3 edustajaa Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen. Kullekin edustajalle tulee valita
henkilökohtainen varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kolme (3) kokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen esityksessä on virhe, sillä päätösesitys on, että valitaan kolmea kokousedustajaa ja heille varaedustajia kuntien edustajainkokoukseen. Päätösesitys ei huomioi 1.1.2021 voimaan tullutta päivitettyä maakuntaliiton perussopimusta. Voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti kunnat valitsevat vain yhden edustajan ja tälle varaedustajan edustajainkokoukseen (aiemmin väkiluvun suhteessa).

Maakuntahallitus kutsuu koolle Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen mukaisen kuntien edustajain kokouksen 28.9.2021.

Maakuntahallitus pyytää jäsenkuntia nimeämään valtuustokauden 2021-2025 kunnanvaltuutettujen keskuudesta yhden edustajan ja tälle varaedustajan kuntien edustajainkokoukseen. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemansa kokousedustajan ja varaedustajan nimet ja yhteystiedot maakuntahallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kuntien edustajainkokousta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se valitsee yhden (1) kokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Etelä-​Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Kangasniemen kunnan kokousedustajaksi Tapani Nykäsen ja varalle Kari Luukkaisen.

Tiedoksi

valitut, Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamo ja hallintojohtaja Janne Nulpponen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitusohje kuntalain 135 § mukaisesti hallinto-oikeuteen

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella kuntalain 135 § mukaisesti.

Kunnallisvalituksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu
 • tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen
 • oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen, ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kangasniemen kunnan kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valituaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen. 

Valituskirjelmän sisältö 

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Kirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

 1. päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.                                                                                                                                                                                      

Valituksen perilletoimittaminen ja valitusviranomainen

Valitus on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voidaan lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ennättävät perille ennen valitusajan päättymistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Lisätietoja

Oikeusministeriön asetus (1383/2018) tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa säädettyjen maksujen tarkistamisesta on astunut voimaan 1.1.2019. Tämän asetuksen nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 €. Tällä uudella asetuksella on tarkistettu tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia (1455/2015).