Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tilinpäätös 2021

KNGDno-2022-27

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan vuoden 2021 tilinpäätös on valmistunut. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kangasniemen kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee kuntalain 114 §:n mukaisesti laatia ja siällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Vuoden 2021 tilinpäätös on 1 088 901,94 euroa ylijäämäinen, joka muodostui pääsääntöisesti valtion maksamista korona-avustuksista sekä ennakoitua paremmista kunnallisverokertymistä. Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 8,6 milj. euroa. Kuntakonsernin tuloksesta muodostui ylijäämäinen 1,1 milj. ja konsernin taseessa on tilinpäätöksen 2021 jälkeen kertynyttä ylijäämää 1,1 milj. euroa.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja kirjattiin 5,8 milj. euroa, joista ulkoisia toimintatuottoja on 3,1 milj. euroa. Toimintakuluja tilinpäätöksessä on 44,5 milj euroa ja näistä ulkoisia kuluja 41,8 milj. euroa. Henkilöstömenot ovat tilinpäätöksen mukaan 8,7 milj. euroa, jossa ylitystä talousarvioon on 0,1 milj euroa. Asiakaspalvelun ostot Essote Ky:ltä on tilinpäätöksen mukaan 26,4 milj. euroa. Valtuuston myöntämän 1,5 milj. lisämäärärahan jälkeen asiakaspalvelun ostot Essote ky:ltä jäivät 0,8 milj. euroa alle talousarvion, kasvua edelliseen vuoteen on 1,9 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui 38,8 milj. euroa, mikä on n. 3,1 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2020.

Verotuloja tilitetty kunnalle v. 2021 yhteensä 21,8 milj., joka on on n.1,5 milj. enenmmän kuin oli budjetoitu. Yhteisöverotuotot sisältää yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön muutoksesta johtuvan lisäyksen 0,7 milj euroa. Valtionosuuksia on maksettu kunnalle budjetoidun mukaisesti 19,4 milj. euroa.   Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy koronatukia 0,3 milj. euroa. Verorahoitus yhteensä on 41,2 milj, jossa kasvua n.1,7 milj. vuoteen 2020.

Vuosikatteeksi tilinpäätökseen muodostuu 2,7 milj. euroa, asukasta kohti 508 euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja on kirjattu 1,6 milj.

Vuonna 2021 on tehty investointeja huomattavasti alle budjetoidun, n. 0,7 milj. eurolla. Suurimmat investointikohteet v 2021 olivat Kalliolan koulun ja päiväkodin sadevesiurakka sekä Sepäntien saneeraus. Kunnan lainakanta 31.12. on 15,3 milj. euroa, asukasta kohti 2 919 euroa. Kuntakonsernin lainamäärä on 25,7 milj., asukasta kohti 4 902 euroa.

Liitteenä tilinpäätös-kirja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämä 1 088 900,94 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli- ja alijäämätilille

2. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelujen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi

4. sallii, että tarvittaessa voidaan vielä tehdä teknisiä muutoksia ennen kunnanvaltuuston käsittelyä ilman, että siitä kunnanhallituksen tarvitsee erikseen päättää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus käsitteli vuoden 2021 tilinpäätöstä 28.3.2021 pidetyssä kokouksessa.

Kunnan vuoden 2021 tilinpäätöstä esittelevät lautakunnan kokouksessa kunnanjohtaja ja talouspäällikkö.

Vuoden 2021 tilinpäätös on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Merkitään tiedoksi kunnanjohtajan ja talouspäällikön selostukset vuoden 2021 tilinpäätöksestä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan ja talouspäällikön selostukset vuoden 2021 tilinpäätöksestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että tilikauden 2021 ylijäämä 1 088 900,​94 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-​ ja alijäämätilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.