Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2021-691

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 31.3. saa olla 25,0 % ja palkkojen osalta 23,6 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Maaliskuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt 1 426 t € (23,8 %). Hanke avustuksia valtiolta on kirjattu yli budjetoidun. 

Toimintakuluja on kirjattu hieman yli budjetin n. 11 610 t € (25,9 %). Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 5,6 % ja n. 618 t €. 

Palkkoja on kirjattu 1 761 t € ( 26,2 %) , jossa budjettiin ylitystä jaksotettujen palkkojen verran n. 175 t €  Lomapalkkavelan määrä vaihtelee kuukausittain riippuen pidettyjen lomapäivien määristä.

Suurimmat bruttomäärärahojen ylitykset ovat Kunnanhallituksen hallintopalveluiden ja Sivistyslautakunnan hallintopalveluiden vastuualueilla. Ylitykset johtuvat pääosin alkuvuosipainotteisista menoista sekä sivistystoimen osalta myös Valtion koululle maksettavista ennakoitua suuremmista maksuista. Sosiaali- ja terveyspalvelun vastuualueelle kirjattavat Essote ky:n asiakaspalvelumenot ovat lähes budjetin mukaiset n. 6,7 milj €, kasvua edelliseen vuoteen 3,7 %.  

Verotuloja on kertynyt 31.3. mennessä 6 401 t €, (31,6 %). Yhteisöveroja on tilitetty edellisvuotta enemmän n. 200 t €, joka johtuu pääosin verovuoden 2021 parantuneesta maksuunpanoarviosta sekä alkuvuonna kertyneistä lisäennakoista. Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 4 906 t €, (25,0 %). Vuodelle 2022 maksettavat koronatuet ja Ukraina-tuki tulee valtion toiseen lisätalousarvioon toukokuussa, jonka jälkeen kunnille maksettavien tukien määrät tarkentuvat.

Toimintakate on 10 184 t €, joka on edellistä vuotta heikompi n. 430 t euroa.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 106 t €, poistoja maaliskuun loppuun mennessä kirjaantuu 390 t €, joten ylijäämäksi muodostuu 31.3. tilanteessa n. 700 t €.

Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu, vastuualueraportti ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2022.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.3.2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus on hyväksynyt toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.3.2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.