Kunnanvaltuusto, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Synsiörannan ranta-asemakaavan muutos

KNGDno-2019-678

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tilojen Synsiöranta 213-433-3-19 ja Ahoranta 213-433-3-18 alueilla on voimassa 19.6.1997 vahvistettu Synsiörannan ranta-asemakaava. Maanomistajan aloitteesta on laitettu vireille kaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tarpeita. Alkuperäisessä kaavassa on osoitettu alueita ns. maatilamatkailun tarpeisiin, mutta maanomistajalla ei ole ollut eikä ole jatkossakaan tarvetta sen kaltaiseen toimintaan. Muutosesitys kohdistuu myös Kokkoniemenjoen varteen osoitettuihin melko laajoihin virkistysalueisiin, jotka ovat myös osoittautuneet tarpeettomiksi ja merkintä on ollut omiaan hankaloittamaan alueilla tapahtuvaa normaalia metsätalouskäyttöä. Kaavamuutoksen pohjaksi on viime kesänä tehty uusi luontoselvitys.

Alueelle laadittu 14.8.2019 päivätty kaavaluonnos ja kaavahanketta koskeva OAS sekä luontoselvitys on pidetty kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä ns. valmisteluvaiheen kuulemista varten 2.9. - 27.9.2019. Lausuntonsa ovat nähtävilläoloaikana antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta ja Savonlinnan maakuntamuseo. Etelä-Savon ELY-keskuksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen lausunnoissa on esitetty tehtäväksi jonkin verran muutoksia ja täydennyksiä kaavaluonnokseen. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa eikä kaavaluonnoksen johdosta ole myöskään saatu palautetta naapureilta tai muilta osallisilta.

Pöytäkirjan liitteenä kaavan valmisteluaineisto ja saadut lausunnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että kaavamuutokselle on esitetty hyväksyttävät perusteet ja kaavaratkaisu nojautuu alueelta laadittuun tuoreeseen luontoselvitykseen. Kaavaehdotus voidaankin laatia luonnoksen pohjalta aluevarausten sijoittelun suhteen.

Kaavaselostusta tulee kuitenkin vielä täydentää mitoituslaskelmalla, jossa osoitetaan selkeästi uuden kaavaratkaisun mahdollistama rakennuspaikkojen lukumäärä/rantakilometri. Mitoitus tulee perustella myös ns. emätilatarkastelun kautta, jossa on huomioitu Synsiörannan tilasta aiemmin lohkotut rakennuspaikat. Laskelmasta tulee käydä ilmi myös muutettavien RM-alueiden vaikutus kaavan kokonaisrakennusoikeuteen suhteessa alkuperäiseen kaavaan. Lisäksi, koska rakennuspaikkakohtaiseen rakennusoikeuteen on esitetty merkittävä korotus, tulee kaavamääräyksiä tarkentaa siten, että niistä selkeästi käy ilmi talousrakennusten osuus rakennusoikeudesta. Rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden kohoamisen takia tulisi myös rakennusten rantaviivaetäisyyksissä noudattaa kunnan nykyistä rakennusjärjestystä. Kaavaehdotuksen laadinnassa tulee lisäksi tarpeellisilta osin huomioida myös muissa annetuissa lausunnoissa esitetyt tarkennukset ja muutokset. Kaavaehdotukseen tulee liittää kaavan laatijan vastineet annettuun palautteeseen.

Kaavan laatija on antanut vastineet kaavaluonnoksesta annettuun palautteeseen ja niiden mukaisesti on kaavaan tehty täydennyksiä.

Pöytäkirjan liitteenä 11.10.2019 päivätty kaavaehdotuskartta ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta. Täydennetty kaavaselostus ja OAS toimitetaan myöhemmin.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus Synsiörannan ranta-asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

______

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle,​ että 10.11.2019 päivätty ehdotus Synsiörannan ranta-​asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 7.11. - 9.12.2019, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että kaavaselostukseen tulee lisätä kuvaus alueen nykyisestä rakennuskannasta ja osoittaa sille tarvittaessa säilyttävät kaavamääräykset. Lisäksi Kokkoniemenkosken läheisyydessä olevan vanhan myllyn paikkaa koskevaa kaavamääräystä voisi muotoilla uudelleen. Kaavaselostuksen mitoitustarkastelua tulee täsmentää ja mitoitusta perustella tarkemmin, mikäli kaavassa on käytetty ympäröivää yleiskaavaa korkeampaa mitoitusta. ELY-keskuksen mukaan Kokkoniemenjoelle yleiskaavassa osoitettu apv-merkintä (arvokas pienvesi) olisi peruste osoittaa joen varteen esim. MY-merkintä (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Vaikka joen rantaan ei ole osoitettukaan rakentamista, tarvitsisi jokivesistö suojavyöhykkeen myös muiden uhkatekijöiden osalta.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausunnon mukaan heidän luonnosvaiheen lausunnossa esitetty toive alkuperäisen kaavan mukaisten M-1 alueiden (maisemallisesti merkittävä metsätalousalue, jolla ei saa suorittaa avohakkuita) säilyttämisesta pyrki turvaamaan aiemmin muodostettujen rantatonttien omistajien etua ja yleensäkin järven virkistyskäyttöarvoa avohakkuita rajoittamalla. Muilta osin ei ympäristöpalveluilla ole ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Kaavan laatija on tehnyt yhteenvedon lausunnoista ja antanut niihin vastineen. Siinä on todettu, että Kokkoniemenjoen ranta-alueella ei ole luontoselvityksen mukaan mitään erityisiä luontoarvoja lukuunottamatta viitasammakon potentiaalista elinympäristöä, joka on kaavassa osoitettu luo-1 merkinnällä. ELY-keskuksen esittämälle MY-merkinnälle ei ole perusteita, koska erityisiä ympäristöarvoja ei metsäalueella ole ja normaalissa metsätaloudessakin on otettava huomioon sen vaikutukset vesistöihin. Kaavaa täydennetään kuitenkin lisäämällä Kokkoniemenjokea koskeva yleismääräys, jossa sen todetaan olevan arvokas pienvesi. Se tulee säilyttää luonnontilassaan ja metsänhoidossa tulee noudattaa rantametsiä koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia.

Nykyisen rakennuskannan osalta kaavaselostukseen lisätään maininnat maatilan pihapiirin rakennuksista ja kaavamääräyksiin lisätään /s-merkintä, jonka mukaan vanhat rakennukset, kuten navetta ja riviaitta tulisi säilyttää osana maatilan kulttuurihistoriaa. Vanhan myllyn paikkaa osoittavaa kaavamerkintää täsmennetään ELY-keskuksen suosittelemalla tavalla.

Kaavaselostukseen lisätään rantarakentamisen mitoitus myös suhteessa ns. muunnettuun rantaviivaan. Kaavan laatijan mukaan tulee ottaa kuitenkin huomioon se, että nyt on kyseessä voimassa olevan ranta-asemakaavan muutos. Näin ollen ei tavoitteena lähtökohtaisesti ole olemassa olevan rakennusoikeuden vähentäminen. Vastineen mukaan alueen rakentamistehokkuus ei ole tavanomaisesta poikkeava. Lisäksi on todettu, että maatilan talouskeskuksen normaalia rantarakennuspaikkaa suuremmalla rakennusoikeudella halutaan tukea maatilatoiminnan harjoittamista mm. sukupolven vaihdosten yhteydessä.

Ympäristöpalvelujen lausunnon osalta vastineessa on todettu, että rantametsät säilyvät jatkossakin metsätalousalueina. Niiden käyttö ei sisänsä vaarannu, eikä lausunto edellytä muutosta kaavaehdotukseen. Kaavaluonnosvaiheessa annetun vastineen mukaan normaalia metsätaloutta rajoittaviin erityismääräyksiin ei ole perusteita, koska metsäalueisiin ei kohdistu erityisiä ympäristöarvoja ja normaalissa metsätaloudessakin otetaan huomioon ranta-alueisiin liittyvät tekijät.

Liitteinä ovat:
1. Korjattu kaavakartta määräyksineen 13.1.2020.
2. Korjattu kaavaselostus 13.1.2020.
3. Lausunnot.
4. Kaavan laatijan yhteenveto ja vastineet 13.1.2020.
5. OAS 11.10.2019.
6. Luontoselvitys 6.9.2018.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Teknisen lautakunta toteaa, että kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat riittäviä. Kaavassa käytetyt mitoitusperusteet ovat hyväksyttäviä, eikä kaavaratkaisu lisää alueen kokonaisrakennusoikeutta alkuperäiseen kaavaan nähden siitäkään huolimatta, että maatilan talouskeskuksen alueelle saa rakentaa kaksi erillistä kaksiasuntoista asuinrakennusta. Näin ollen sillä ei ole tässä tapauksessa merkitystä, katsotaanko AM-alue mitoituksessa yhdeksi vai kahdeksi rakennuspaikaksi. AM-alue on rantaviivaltaan suppea, peltojen ympäröimä vanha maatalouden rakennuskeskittymä, jonka yhteyteen lisärakentaminen on jopa suotavampaa kuin kokonaan erilliselle uudelle rakennuspaikalle. Rakennusoikeus- ja mitoituslaskelmien mukaan kaavaratkaisu ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta kokonaisrakennusoikeuden tai rakennuspaikkojen lukumäärän suhteen. 

Kaava-aluetta ympäröivän rantayleiskaavan ohjausvaikutus kaavamuutokseen on myöskin huomioitu riittävällä tavalla. Yleiskaavaselostuksen kohdassa "Mitoitusnormit" on todettu, että "ranta-asemakaavoitetun alueen mitoitus on ranta-asemakaavan mukainen". Näin ollen kaavan laatijan toteamus, että voimassa olevia rakennusoikeuksia ei ole perusteltua kysenalaistaa, on täysin hyväksyttävä.

Tekninen lautakunta hyväksyy 13.1.2020 päivätyn Synsiörannan ranta-asemakaavan muutoksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

______

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 13.1.2020 päivätyn Synsiörannan ranta-asemakaavan muutoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että asia tulee palauttaa valmisteluun ja valmistelussa tulee huomioida ELY-keskuksen ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden näkökulmat vesistöjen luontoarvioiden huomioimisesta. Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy 13.1.2020 päivätyn Synsiörannan ranta-asemakaavan muutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo, ELY-keskus

Muutoksenhaku

KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen
• viranomainen, jonka toimialueeseen päätös kuuluu
• maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta
• rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.