Kunnanvaltuusto, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Eroilmoitus luottamustehtävästä

KNGDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Timo Seppälä on 12.2.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut,​ että hän hakee eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta 12.2.2020 alkaen.

Timo Seppälä hakee eroa:

1) Kangasniemen kunnanvaltuustosta valtuutetun tehtävästä

2) Kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä

3) Rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä

4) Kiinteistö Oy Tukihaan yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen tehtävästä

5) Kiinteistö Oy Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

1) Kunnanhallitus myöntää Timo Seppälälle eron Kiinteistö Oy Tukihaan yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen tentävästä ja Kiinteistö Oy Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä.

2) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Timo Seppälälle kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja rakennuslupajaoston tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Säppinen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Ismo Manninen.

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

d) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen rakennuslupajaostoon jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Timo Seppälälle kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja rakennuslupajaoston varajäsenen tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Sappinen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Ismo Manninen.

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

d) valitsee Kari Luukkaiselle henkilökohtaisen varajäsenen rakennuslupajaostoon jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti päätösehdotuksen kohdittain seuraavasti:

1) päätösehdotus hyväksyttiin

2) päätösehdotus hyväksyttiin

3) Arto Tommola esitti keskustan ryhmäesityksenä, että asia jätetään pöydälle. Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn ehdotuksen.

4) Arto Tommola esitti keskustan ryhmäesityksenä Ilkka Tanttua rakennuslupajaoston jäsenen Kari Luukkaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn ehdotuksen.

Tiedoksi

valitut

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.