Kunnanvaltuusto, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Sopimus erokorvauksesta

KNGDno-2017-244

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen 20.12.2017 mukaan

”Kunnanjohtaja toimii läheisessä yhteistyössä luottamusmiesjohdon kanssa.

Mikäli kunnanjohtajan virkasuhde halutaan päättää, eikä syynä ole hänen itsensä irtisanoutuminen tai eläkkeelle siirtyminen, eikä kuntalain (410/2015) 42 §:n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 35 §:n tai 41 §:n mukainen peruste, voidaan virkasuhde päättää yhteisellä sopimuksella. Virkasuhteen päättyessä yhteisellä sopimuksella ennen 1.5.2022 maksetaan kunnanjohtajalle 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus ja sen jälkeen 6 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus, kuukausierissä tai kerralla.

Mikäli kunnanjohtajan virkasuhde halutaan päättää kuntalain 42 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n tai 41 §:n perusteella, voidaan yhteisellä sopimuksella sopia, että kunnanjohtaja irtisanoutuu itse edellä mainittua erokorvausta vastaan.

Kunnanjohtajan virkasuhteen päättyessä työnantaja ja kunnanjohtaja sitoutuvat välttämään julkista keskustelua aiheesta.”

Kangasniemen kunnan luottamushenkilöjohdon puolelta on otettu kunnanjohtaja Nylundille esille, että virkasuhde voitaisiin päättää ennenaikaisesti. Nylund on ilmoittanut, ettei hän halua irtisanoutua, mutta että asia voidaan sopia johtajasopimuksen mukaisesti.

Kunnan etuna on asian ratkeaminen yhteisellä sopimuksella ja että virkasuhteen päättymispäivä on tiedossa ja että uuden kunnanjohtajan rekrytointi- ja valintaprosessi voidaan käynnistää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Sillä edellytyksellä, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt 20.12.2017 päivätyn kunnanjohtaja Risto Nylundin johtajasopimuksen, kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen kunnanjohtajan virkasuhteen ennenaikaisesta päättymisestä ja valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta sekä tekemään siihen vähäisiä teknisluonteisia tarkennuksia.

Päätös

Kunnanjohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnanjohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, 
mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Kunnanjohtaja on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Risto Nylund

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Sillä edellytyksellä, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt 20.12.2017 päivätyn kunnanjohtaja Risto Nylundin johtajasopimuksen, kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen kunnanjohtajan virkasuhteen ennenaikaisesta päättymisestä ja valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta sekä tekemään siihen vähäisiä teknisluonteisia tarkennuksia.

Päätös

Kunnanjohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
Kunnajohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Kunnanjohtaja on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esteellisyys

  • Risto Nylund

Tiedoksi

Risto Nylund

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.