Kunnanvaltuusto, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Otto Mannisen koulun lakkauttaminen

KNGDno-2020-393

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Otto Mannisen koulun osalta oppilaaksiottoalueella asuvien oppilaiden oppilasmäärät ovat syksystä 2021 alkaen alle 16 oppilaan. Koulujen lakkautuspäätöksissä ennusteissa otetaan huomioon vain oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat. Ennusteen mukaisilla oppilasmäärillä ryhmäkoko yhdysluokissa tulee lähivuosina olemaan 3-13 oppilasta (Taulukko 11, s. 34). Koulussa olevat oppilaat mahtuvat koulun lakkautuessa hyvin kirkonkylän kouluihin eikä uusien opetusryhmien perustamiselle tule tarvetta.

Ennuste 2021-2022

Ennuste 2022-2023

Ennuste 2023-2024

Ennuste 2024-2025

Ennuste 2025-2026

Ennuste 2026-2027

12

15

8

10

12

12

Selvityksen mukaan koulumatkakustannukset eivät koulun lakkautuessa tulisi oleellisesti muuttumaan lakkautuvien reittien sekä täyttöasteiden parantumisen kompensoidessa uusien reittien kustannuksia.

Alueella asuvien alle kouluikäisten lasten määrä ei vaikuta oleellisesti kunnan varhaiskasvatuksen resurssitarpeisiin, vaikka Tmi Terhi Tullan toiminta lakkautuisi koulun tiloissa.

Koulun lakkautuessa vakituinen luokanopettaja siirtyisi työskentelemään kunnan muulle koululle. Riippuen lakkautuvien koulujen määrästä irtisanomismenettelyyn ei jouduta turvautumaan, mikäli vakituisissa viroissa olevat voidaan sijoittaa kolmeen tällä hetkellä määräaikaiseen virkaan. Ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstökustannusten säästöt voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan siten, että niissä hyödynnetään määräaikaisuuksia, eikä näin ollen vaadi irtisanomismenettelyä.

Koulun lakkautumisesta saatavat säästöt ja niiden osa-alueet on esitetty liitteenä olevan kouluverkkoselvityksen sivulla 49.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteenä olevaan kouluverkkoselvitykseen perustuen Otto Mannisen koulun lakkauttamista syksystä 2021 alkaen.

Päätös

Kunnanhallituksen jäsen Maisa Juntunen esitti, että viitaten kouluverkkoselvityksen pykälään Otto Mannisen koulun jatko käsitellään sivistyslautakunnassa, joka edellisen pykälän päätöksen mukaan tarkistaa oppilasmäärän 31.12. ja ryhtyy tammikuussa käsittelemään asiaa tarvittaessa. Silloin on syytä selvittää myös varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvät asiat ja koululla toimivan Terhi Tullan perhepäivähoidon jatko, joita ei ole selvitetty. Perusteluna myös se, että asiassa olisi hyvä huomioida koulun positiivinen oppilasmäärän kehitys viime kevään jälkeen ja kylän ja sen asukkaiden aktiivinen työ uusien asukkaiden saamiseksi ja kunnan markkinoimiseksi.

Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus kumoaa päätöksensä 16.11.2020 § 207.

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteenä olevaan kouluverkkoselvitykseen perustuen Otto Mannisen koulun lakkauttamista syksystä 2021 alkaen.

Päätös

Kunnanhallituksen jäsen Maisa Juntunen esitti,​ että viitaten kouluverkkoselvityksen pykälään Otto Mannisen koulun jatko käsitellään sivistyslautakunnassa,​ joka edellisen pykälän päätöksen mukaan tarkistaa oppilasmäärän 31.12. ja ryhtyy tammikuussa käsittelemään asiaa tarvittaessa. Silloin on syytä selvittää myös varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvät asiat ja koululla toimivan Terhi Tullan perhepäivähoidon jatko,​ joita ei ole selvitetty. Perusteluna myös se,​ että asiassa olisi hyvä huomioida koulun positiivinen oppilasmäärän kehitys viime kevään jälkeen ja kylän ja sen asukkaiden aktiivinen työ uusien asukkaiden saamiseksi ja kunnan markkinoimiseksi.

Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteenä olevaan kouluverkkoselvitykseen perustuen Otto Mannisen koulun lakkauttamista syksystä 2021 alkaen.

Päätös

Simo Hokkanen teki esityksen, ettei Otto Mannisen koulua lakkautettaisi. Hanna Eskelinen, Kari Synberg ja Sulo Hämäläinen kannattivat esitystä, joten suoritettiin äänestys. 

Kunnanhallituksen pohjaesitys - Jaa, Simo Hokkasen esitys - Ei.

Äänin Jaa 19 - Ei 8, hyväksyttiin kunnanhallituksen pohjaesitys.

Kari Synberg jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

Vihreiden valtuustoryhmä jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo. 20.15. Kokous jatkui klo. 20.25.

Äänestystulokset

  • Jaa 19 kpl 70%

    Hannu Tiihonen, Kari Luukkainen, Sari Leskinen, Tapani Nykänen, Tuomo Janhunen, Juhani Raatikainen, Hannu Tiusanen, Tapio Viljanen, Eija Kuitunen, Kaija Koskinen, Rauni Pietarinen, Roope Pylvänäinen, Tuula Vornanen, Markku Kuusjärvi, Arto Tommola, Tiina Väisänen, Petri Pylvänäinen, Tommi Vehmala, Matti Tulla

  • Ei 8 kpl 30%

    Kari Synberg, Simo Hokkanen, Sulo Hämäläinen, Maisa Juntunen, Sirpa Sappinen, Tuula Paavilainen, Marjo Heikkinen, Hanna Eskelinen

Tiedoksi

Johtoryhmä

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.