Kunnanvaltuusto, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kouluverkkotarkastelu

KNGDno-2020-393

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 § 20 hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen siitä,​ että kunnanvaltuuston tekemän kouluverkkoselvityspäätöksen 16.12.2019 § 48 kumouduttua kunnassa aloitetaan kouluverkkoselvityksen uudelleenvalmistelu. Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-​oikeuden kumoamispäätöksessä esiin tuomien seikkojen osalta. Lisäksi selvityksessä otetaan kantaa Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen oppilasmäärien rajoista. Selvitysprosessissa tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan perusopetuksen kouluverkkoa sekä kyläkoulujen lukumäärää. Asia valmistellaan kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020. Kunnanvaltuusto tulee päättämään kouluverkkoselvitykseen liittyen mahdollisista muutoksista kouluverkon laajuudesta ja mahdollisista kyläkoulujen lakkauttamisista.

Liitteenä on kesäkuussa 2020 käynnistettyyn kouluverkkoselvitykseen ja mahdollisesti kouluverkon palvelurakenteeseen tehtäviin muutoksiin liittyvä tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelmasta käy ilmi selvityksessä huomioitava hallintolain 41 §:n edellyttämä vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen, selvitysprosessin kulku ja tarkka aikataulu sekä päivämäärät.  

Tiedotussuunnitelman mukaisesti kuntalaisille järjestettiin yleinen kuulemistilaisuus maanantaina 14.9.2020 kello 17.00 alkaen Kunnantalon Kangasniemi-salissa. Koronarajoitukset huomioiden, tilaisuutta oli mahdollisuus seurata Internetistä ja sen tallenteen linkki löytyy kunnan kotisivuilta. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuudesta palautetta kirjallisena lausuntona 30.9.2020 mennessä kirjeenä tai sähköpostitse. Liitteenä kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja kuulemistilaisuuden materiaali.

Päätöspykälä viedään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kyselyjen tulosten tarkempi esittely sekä alustavat selvitykset koulukuljetuksista esitellään kunnanvaltuustolle 28.9.2020 ennen valtuuston kokousta pidettävän valtuustoseminaarin yhteydessä. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuuden aineistosta sekä eri kyselyistä saaduista vastauksista erillinen lausunto.

Varsinainen asian valmistelutyö käynnistetään eri toimialojen yhteistyönä nyt, kun ensimmäisten kyselyjen sekä lapsivaikutusten arvioinnin tulokset on saatu. Uusi kuntalaiskuuleminen järjestetään maanantaina 12.10.2020 klo 17.00 alkaen Kunnantalon Kangasniemi-salissa. Myös tätä tilaisuutta on mahdollisuus seurata Internetistä ja se tullaan tallentamaan. Kuntalaiskuulelmistilaisuudessa tullaan esittelemään selvitysprosessissa esiin nousseet eri vaihtoehdot kouluverkon muutoksista. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuudesta palautetta kirjallisena lausuntona 31.10.2020 mennessä kirjeenä tai sähköpostitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteinä olevat kouluverkkoselvityksen tiedotussuunnitelman, kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja kuulemistilaisuuden materiaalin ja vie sen edelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuuden aineistosta sekä eri kyselyistä saaduista vastauksista erillinen lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen liitteinä olevat kouluverkkoselvityksen tiedotussuunnitelman, kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja kuulemistilaisuuden materiaalin

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Yleiset kuulemistilaisuudet kouluverkkoselvityksestä 14.9.2020 ja 12.10.2020.

Kunnanvaltuusto päättää mahdollisista muutoksista kouluverkon laajuudesta ja näin ollen mahdollisista kyläkoulujen lakkauttamisista 16.11.2020.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

YTR merkitsee kokouksessa esille tuodut kouluverkkoselvitykseen liittyvät asiat tiedokseen

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta järjesti kuntalaisille yleisen kuulemistilaisuuden kouluverkosta kouluverkkoselvitykseen liittyen maanantaina 12.10.2020 klo 17.00 alkaen Kunnantalon Kangasniemi-salissa., Otto Mannisen tie 2. Kuulemistilaisuuksia ei koronatilanteen vuoksi järjestetä erikseen kouluilla. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata internetistä www.kangasniemi.fi.

Kuulemistilaisuuden tallenne ja kouluverkkoselvityksen tämänhetkinen versio julkaistiin 13.10.2020 kunnan verkkosivuilla www.kangasniemi.fi

Palautetta voi antaa 13.10.-31.10.2020

*Kirjeitse: Kangasniemen kunta, kirjaamo, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi

*Sähköpostitse: kirjaamo@kangasniemi.fi

*Kunnan verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta: Ajankohtaista, Palaute kouluverkkoselvityksestä

Kunnanvaltuutetut ovat saaneet tietoa kouluverkkoselvityksestä 12.10. mennessä

-Kunnanhallitus, § 100 Kouluverkkoselvitys,18.05.2020

-Kunnanvaltuusto, § 20 Kouluverkkoselvitys, 08.06.2020

-Yleinen kuulemistilaisuus 14.9.2020

-Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 73 Kouluverkon palvelurakenteen mahdollisista muutoksista tehdystä selvityksestä järjestetty kuntalaiskuuleminen, 25.9.2020

-Kunnanhallitus, § 162 Kouluverkon palvelurakenteen mahdollisista muutoksista tehdystä selvityksestä järjestetty kuntalaiskuuleminen, 21.9.2020

-Kunnanvaltuusto, valtuustoseminaari, kyselyjen tulokset, koulukuljetukset ja oppilasennusteet, 28.9.2020

-Kunnanvaltuusto, § 32 Kouluverkon palvelurakenteen mahdollisista muutoksista tehdystä selvityksestä järjestetty kuntalaiskuuleminen, 28.9.2020

 

Kunnanhallitus tekee esityksen Kangasniemen kunnan kouluverkosta ja sen palvelurakenteeseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista 16.11.2020. Kouluverkkoselvityksen tekemistä jatketaan esityksen tekoon asti.  Kunnanvaltuusto päättää asiasta 23.11.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteenä olevan kouluverkkoselvityksen tilanteen ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus antaa selvityksestä ja siihen liittyvästä aineistosta erillinen lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen kouluverkkoselvityksen tilanteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

Mika Huovinen

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouskäsittelyssään 25.9.2020 73 § ja 16.10.2020 88 § todennut Sivistys- ja hyvinvointijohtajan -, lautakunnan jäsenen- sekä kunnanhallituksen edustajan esteellisyyden. Kesken päätöksentekoprosessia ilmennyt esteellisyys vaikuttaa asian aikaisempaan käsittelyyn.  Lisäksi mainituissa päätöksissä on menettelytapa- ja teknisiä virheitä, jotka voidaan korjata itseoikaisulla Hallintolaki 51 §.

Menettelyvirheen korjaaminen tarkoittaa muodollisen virheen korjaamista, esim. esteellisyyden riittävää huomioimatta jättämistä. Virheen itseoikaisee tai -korjaa asian päättänyt viranomainen. Pykälien korjaamisessa on kysymys asiavirheen korjaamisesta itseoikaisuna hallintomenettelyn HLL 56 § ja 57 § sekä HL 50.1 § mukaisesti.

Kuntaliiton ohje esteellisyyden määrittelyyn kouluverkkoasiassa (yleisohje) lyhennetty lainaus: 

" Lautakuntakäsittelyssä ja kunnanhallituksen käsittelyssä esteellisyyttä arvioidaan hallintolain 28 §:n esteellisyyssäännösten perusteella. Sovellettavana lähinnä ns. intressijäävi (28.1 § 3 kohta): virkamies on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen. Tai hallintolain 28.1 §:n 7 kohdan mukainen yleislausekejäävi: luottamus henkilön puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu. 
Valtuutetun esteellisyys valtuustossa arvioidaan kuntalain 97.1 §:n nojalla: valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. 

Esteellisyys lautakunnassa ja kunnanhallituksessa:

Esteellisyysarvioinnissa merkitsee, kuinka konkreettisesta asiasta päätetään. Jos valmistellaan kouluverkkoa koskevaa ratkaisua, voi ”erityisen hyödyn tai vahingon” edellytys jäädä täyttymättä. Määrätyn koulun lakkauttamista käsiteltäessä tilanne voi olla toinen. KHO:n oikeuskäytännössä esteellisyysarvioinnissa painotetaan, että valmistellaan koko kuntaa koskevaa koulujärjestelyä. Mitä suppeammasta asiakokonaisuudesta on kysymys, sitä todennäköisempää on asian käsittelyyn osallistuneen esteellisyys intressijäävin perusteella. "

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa esille tulleet luottamushenkilön esteellisyydet muodostuvat intressijääviyden perusteella. Intressijääviys perustuu esteellisten ilmoitukseen, että heillä on alakouluikäisiä lapsia. Kuntaliiton ohjeeseen perustuen kunnanhallituksen on syytä määritellä, ettei luottamustoimessa toimiva toimielimen jäsen ole esteellinen (intressijääviys) käsittelemään koko kunnan alueella tapahtuvaa alakoulujen tarkastelua. Kunnanhallituksen päätöstä sovelletaan myös lautakuntatasolla. 

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan oletettu esteellisyys muodostuu hänen toimimisestaan alakoulujen rehtorina oman toimensa ohella. 

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ilmoitettua esteellisyydestään kunnanjohtajalle, on asian valmistelu siirretty xxxxx xxxxxxxxx kj CaseM 5 § ja kj toimivallankäyttö henkilöstöpäätös xxxxx xxxxxxxxx 1 §.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Korjatakseen kouluverkkoasiaan liittyvässä päätöksenteossa havaitut virheet kunnanhallitus päättää, että 

 • käsitellessään vireillä olevaa koko kunnan alakouluja koskevaa kouluverkkotarkastelua eivät Kangasniemen kunnan luottamushenkilöt ole intressijääviä sen perusteella, että heillä on alakouluikäisiä lapsia.    
 • palauttaa asiat 25.9.2020 73 § ja 16.10.2020 88 § takaisin sivistys- ja hyvinvointilautakuntalle päätösten viivytyksetöntä itseoikaisua ja uudelleen käsittelyä varten Hallintolain 51 §:n mukaisesti.
 • Sivistys- ja hyvinvointijohtajan esteellisyydestä johtuen osallistuu kunnanjohtaja asian valmisteluun siten, että laatii asian käsittelyyn tarvittavan esittelyn ja päätösehdotuksen, sekä osallistuu asian esittelyyn sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.11.2020 palauttanut kouluverkkoa käsittelevät sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 25.9.2020 73 § ja 16.10.2020 88 § takaisin sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle päätösten viivytyksetöntä itseoikaisua ja uudelleen käsittelyä varten Hallintolain 51 §:n mukaisesti. Kunnanhallitus edellyttää päätöksessään, että kunnanjohtaja toimii asian esittelijänä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.9.2020 § 162 käsitellyt kouluverkkoasiaa seuraavasti:

”Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 § 20 hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen siitä,​ että kunnanvaltuuston tekemän kouluverkkoselvityspäätöksen 16.12.2019 § 48 kumouduttua kunnassa aloitetaan kouluverkkoselvityksen uudelleenvalmistelu. Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-​oikeuden kumoamispäätöksessä esiin tuomien seikkojen osalta. Lisäksi selvityksessä otetaan kantaa Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen oppilasmäärien rajoista. Selvitysprosessissa tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan perusopetuksen kouluverkkoa sekä kyläkoulujen lukumäärää. Asia valmistellaan kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020. Kunnanvaltuusto tulee päättämään kouluverkkoselvitykseen liittyen mahdollisista muutoksista kouluverkon laajuudesta ja mahdollisista kyläkoulujen lakkauttamisista.

Liitteenä on kesäkuussa 2020 käynnistettyyn kouluverkkoselvitykseen ja mahdollisesti kouluverkon palvelurakenteeseen tehtäviin muutoksiin liittyvä tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelmasta käy ilmi selvityksessä huomioitava hallintolain 41 §:n edellyttämä vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen, selvitysprosessin kulku ja tarkka aikataulu sekä päivämäärät.  

Tiedotussuunnitelman mukaisesti kuntalaisille järjestettiin yleinen kuulemistilaisuus maanantaina 14.9.2020 kello 17.00 alkaen Kunnantalon Kangasniemi-salissa. Koronarajoitukset huomioiden, tilaisuutta oli mahdollisuus seurata Internetistä ja sen tallenteen linkki löytyy kunnan kotisivuilta. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuudesta palautetta kirjallisena lausuntona 30.9.2020 mennessä kirjeenä tai sähköpostitse. Liitteenä kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja kuulemistilaisuuden materiaali.

Päätöspykälä viedään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kyselyjen tulosten tarkempi esittely sekä alustavat selvitykset koulukuljetuksista esitellään kunnanvaltuustolle 28.9.2020 ennen valtuuston kokousta pidettävän valtuustoseminaarin yhteydessä. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuuden aineistosta sekä eri kyselyistä saaduista vastauksista erillinen lausunto.

Varsinainen asian valmistelutyö käynnistetään eri toimialojen yhteistyönä nyt, kun ensimmäisten kyselyjen sekä lapsivaikutusten arvioinnin tulokset on saatu. Uusi kuntalaiskuuleminen järjestetään maanantaina 12.10.2020 klo 17.00 alkaen Kunnantalon Kangasniemi-salissa. Myös tätä tilaisuutta on mahdollisuus seurata Internetistä ja se tullaan tallentamaan. Kuntalaiskuulemistilaisuudessa tullaan esittelemään selvitysprosessissa esiin nousseet eri vaihtoehdot kouluverkon muutoksista. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuudesta palautetta kirjallisena lausuntona 31.10.2020 mennessä kirjeenä tai sähköpostitse.
 

Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteinä olevat kouluverkkoselvityksen tiedotussuunnitelman, kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja kuulemistilaisuuden materiaalin ja vie sen edelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuuden aineistosta sekä eri kyselyistä saaduista vastauksista erillinen lausunto.”

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen asiaa on käsitelty kunnanvaltuustossa 28.9. 2020 §32 ja yhteistyöryhmässä 13.10.2020 §30.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kumoaa päätökset 25.9.2020 §73 ja 16.10.2020 §88.

Sivistys ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen 21.9.2020 §162, kunnanvaltuuston 28.9. 2020 §32 ja yhteistyöryhmän 13.10.2020 §30 käsittelyt.

Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta toteaa saaneensa tiedokseen 14.9 .2020 ja 12.10.2020 pidetyistä kuulemistilaisuuksista tarvittavat selvitykset sekä yhteenvedon kuntalaisten kirjallisista kuulemisista. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on voinut kokouksissaan 25.9.2020 ja 16.10.2020 esittää lisäkysymyksiä ja tarkennuksia. Kokouksessa on läpikäyty asiaan liittyvä valmisteluaineisto.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Simo Hokkanen on liittänyt 16.10.2020 kokouksen pöytäkirjaan mielipiteensä kouluverkkotarkastelusta. Mielipide liitetään tämän asian liitteeksi.

 

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen rehtorina oman toimensa ohella (Sivla 25.09.2020 § 80).

Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

Lautakunnan puheenjohtaja Simo Hokkanen toi kokoukseen lautakunnan käsiteltäväksi lausuntoehdotuksen koskien kouluverkkoselvitystä:

Sivistys ja hyvinvointilautakunnan lausunto kouluverkkoasiaan:

Laadittu kokouksessa 13.11.2020

Perusteluja lausunnolle:

Koulutilojen kunto ja soveltuvuus

Lautakunta ei pyynnöistä huolimatta ole saanut selkeää vastausta kunnan tekniseltä osastolta koulujen turvallisuudesta mm. huoneilman laadun suhteen. Asiaa on luvattu selvittää mm. syksyn kuulemistilaisuuksien yhteydessä esitettyihin pyyntöihin tai lautakunnan pöytäkirjaan kirjatun vaatimuksen muodossa. Vaikka me lautakunnan jäseninä emme kaikki olekaan terveysalan asiantuntijoita, mutta meille kerääntyneiden yhteydenottojen perusteella meillä lienee oikeus saada asioihin totuudenmukainen kuva.

Tässä selvityksessä pitäisi mukana olla kaikki koulut, ei pelkästään kyläkoulut. Selvityksessä tulee ilmetä tilojen terveellisyys ja niiden soveltuvuus eri aineiden opetukseen ja sen tekijöinä pitää olla luotettavat ulkopuoliset asiantuntijat.

Kyläkoulut osa elävää Kangasniemeä.

On ymmärrettävää, että koulu joutaa sulkea, jos oppilaita ei ole eikä tule. Kokonaisuutena asia ei ole niin yksinkertainen kuin se kylällä nyt asuvien lasten lukumäärän perusteella näyttäisi olevan.

Lapsilla ja perheillä pitää olla muitakin mahdollisuuksia kuin yksi kirkonkylän koulu. Hyvin moninaisista syistä vanhemmat haluavat laittaa lapsensa pienempään kouluyhteisöön. Syitä ovat esimerkiksi ADHD, psykososiaaliset kehityshäiriöt, lievä jälkeenjääneisyys kehityksessä, syrjintä, yms.

Paljonko oppilaita pitää olla, jotta koulu kannattaa säilyttää?

Tästä asiasta on väännetty peistä ainakin 15 vuotta! Olisi aika laatia sellaiset säännöt, joiden kanssa perheet ja koko kunnan väki voisi rauhassa elää. Toiminta pitäisi olla ennakoitavissa, ei asiaa tarvitsisi joka vuosi uudelleen käsitellä.

Kyläkoulu on erinomainen oppimisympäristö.

Kyläkouluilla fyysinen ympäristö on nykyaikainen ja kouluilla hödynnetään luontoa laajasti. Kyläkouluissa on myös hyvin luontevasti rakentunut yhteisöllisyys ja erinomainen ilmapiiri. Yhdysluokkapedagokiikka on mitä parhainta ja sitä voisi suositella sovellettavaksi myös erityisluokille. Ihmisläheisillä kyläkouluilla voisi olla suuri merkitys tulevaisuuden koulusuunnittelussa.

Koulujen merkitys kunnan imagolle

Kangasniemellä vielä jäljellä olevaa kouluverkkoa pitää perusteellisemmin analysoida koko kunnan vetovoimaisuuden ja itsenäisyyden näkökulmasta.

Jos kyliltä häviää loputkin koulut, nuorempi väki lähtee ripeällä aikataululla kasvukeskuksiin, joissa nähdään olevan paremmat työ- ja harrastusmahdollisuudet. Ajatus, että kuntaan saataisiin uusia perheitä, on tuhoon tuomittu, jos kyläkoulut hävitetään. Erilaisista syistä juuri pienet oppilasryhmät ja työrauhan mahdollistavat oppimisen olosuhteet ovat merkittävä vetovoimatekijä.

Muiden muassa kyläkoulututkija Risto Kilpeläinen on väitöstutkimuksessaan selvittänyt kyläkoulun asemaa oppimis- ja kasvuympäristönä. Kilpeläisen mukaan pikkukoulujen lopetussäästöt ovat kyseenalaiset. Säästöjä näyttää tulevan hyvin minimaalisesti eikä niitä kukaan edes välitä todentaa kun koulu on saatu kiinni. Pahinta mitä kouluille voidaan tehdä, on uhata lopettaa ne.

Koulun merkitys kylien elinvoimalle on erityisesti arvokysymys

Vaikka kyläkoulut tuottaisivatkin keskitettyyn ratkaisuun nähden enemmän kunnan taloudelle kustannuksia, niiden merkitys on punnittava muillakin kriteereillä. Kunnan taloudenpitoon vaikuttaa monet muutkin tekijät kuin koulujen infrastruktuurin ylläpito. Säästämiskohteita löytyy jopa sivistyslautakunnan tehtäväalueelta. Syvällinen arvokeskustelu tulee käydä kaikkien hallinnonalojen toimien kohdalla.

Pelkät lyhytnäköiset kustannusvertailut eivät johda kokonaisuuden kannalta järkevään lopputulokseen.

Kuntaan on ”houkuteltu” lapsiperheitä lapsiystävällisyydellä ja kyläkoulujen olemassaololla. Emme voi pettää näitä lupauksia!

Maaseudun elävänä ja elinvoimaisena pitäminen perustuu siihen, että kylillä asutaan. Mm. Koittilan ja Hokan alueen vetovoima on kasvussa. Kylille on muuttanut ja muuttaa nuoria lapsiperheitä. Sekin antaa toivoa kylien elinvoimaisuuden kasvuun.

Koulumatkojen pituus

Kyläkoulujen lakkauttamisesta aiheutuu väistämättä osalle lapsista kohtuuttoman pitkä koulumatka-aika. Noin 2,5 tuntiahan on aika, joka menee omalla autolla ajaessa Helsinkiin. Tämmöinen siis joka päivä olisi tiedossa osalla lapsia!.

Tulevaisuuden uhkakuva

Oppivelvollisuuden pidentyessä 18 ikävuoteen johtanee tilanteeseen, jossa kirkonkylään tulee organisoida lisäluokkia. Onko tilaa tätä tarvetta varten?

Emme voi hyväksyä tulevaisuutta, jossa Kangasniemi kuntana on hävinnyt ja kylät autioituneet. Kiinteistöjen arvot ovat nollautuneet. Entiset kangasniemeläiset asuvat ja maksavat veronsa suurempiin asutuskeskuksiin. Emme halua kuntaa joka olisi muuttunut pelkästään ”etelän ihmisten” metsästysmaiksi!

 

Sivistys-ja hyvinvointilautakunnan lausunto:


1. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on lausunut olevansa vailla Beckerin, Kalliolan, Otto Mannisen ja Äkryn koulujen sisäilmaselvityksiä ja toivoo pikaisesti saavansa sellaiset (esitykset kuulemistilaisuuksissa, edellisessä Sivlan kokouksessa sekä opiskelijoiden ja oppilaiden vanhempien kyselyt).

Edellytämme, että selvitykset tekee puolueeton asiantuntija.

Saatuaan käyttöönsä koulujen terveys- ja soveltuvuuskartoitukset lautakunta antaa lausuntonsa tilojen ja koulumiljöön soveltuvuudesta.


2. Oppilasmäärä koulun jatkamisen tai lopettamisen perusteena.

a) Lautakunta esittää, että koulun oppilasennusteeseen lasketaan kaikki oppilaat, jotka koulun oppilasmäärissä näkyvät tarkasteluhetkenä riippumatta siitä asuvatko he koulupiirin alueella. Sama käytäntö on myös kirkonkylän kouluilla, joten on tasapuolista, että tämä toimii myös kyläkouluilla.

b) Oppilasraja
Vaadittu raja olisi 18 oppilasta.

c). Oppilasrajan alittuminen

Jos oppilasmäärä alittuu hetkellisesti, mutta palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista seuraavana vuotena vähintään 18:een, ei koulua lakkauteta. Lopullinen määrä tarkistetaan 31.12. Jos oppilasmäärä alittuu pysyvästi, tehdään koulun lakkautuksen vaikutuksista lapsivaikutusten arvio ennen lakkautuksesta päättämistä. Tärkeä on huomoida mm. koulumatkan pituus, lasten hyvinvointi ja hyvä oppiminen laajassa mielessä. On huomioitava myös kunnan kokonaistilanne terveydellisen ja turvallisen oppimisen näkökulmasta, hajautetun palvelurakenteen ja luonnonläheisten koulujen hyödyt sekä koulujen heijastusvaikutukset koko yhteisölle ja merkitys maaseudun vetovoimalle. 

 

Lautakunnan jäsen Eija Kuitunen esitti eriävän mielipiteen lautakunnan esityksestä ja oman esityksensä koskien koulujen sisäilmatutkimuksia. Sisäilmatutkimuksia kouluille ei tarvita perustuen siihen informaatioon mitä työterveyshuollosta ja kouluterveydenhuollosta on saatu. Esitystä ei kannatettu.

Lautakunnan jäsen Eija Kuitunen esitti eriävän mielipiteen ja esitti omassa esityksessään oppilasrajaksi 20 oppilasta ja että kohta C lautakunnan lausunnosta (oppilasrajan alittuminen) poistettaisiin. Esitystä ei kannatettu.

Marjaana Sävilammi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo. 13.51.

Esteellisyys

Mika Huovinen

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan perusopetuksen oppilasennusteen mukaan kunnan kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan jo lähivuosina merkittävästi, minkä vuoksi kouluverkon laajuutta on syytä tarkistaa. Tämän kouluverkkoselvityksen tarkoituksena on arvioida kokonaisvaltaisesti koulujen tilannetta ja merkitystä lasten ja heidän perheidensä, kyläläisten ja kaikkien kuntalaisten näkökulmista sekä taloudelliselta kannalta. Selvityksen painopiste on kunnan alakouluissa, koska tarkastelun kohteena on yksittäisten kyläkoulujen lakkauttaminen. Lähtökohtana kunnan kouluverkon tarkastelussa on se, että kouluverkko on riittävän kattava ja kokonaistaloudellisesti tehokas. Kaikkien kangasniemeläisten lasten perusopetuksen taso on turvattava ja mahdollistettava heille mahdollistaen mahdollisimman ehjät koulupolut varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä perusopetukseen sekä lyhyet ja turvalliset koulumatkat. 

Selvitys sisältää kuvauksen Kangasniemen alakoulujen nykytilasta, tulevien vuosien oppilasennusteet, koulurakennusten kuntoselvityksen, koulujen kustannuslaskelmat, tiivistelmän lapsivaikutusten arvioinnin, kuntalaiskyselyn sekä kuulemisten tuloksista sekä kouluverkon ratkaisuvaihtoehdot sisältäen selvityksen oppilasmääristä keskustan kouluissa ja vaikutuksesta koulukuljetuksiin. Lisäksi selvitetään koululaisten iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen nykytilannetta sekä mahdollisten koulujen lakkautumisten vaikutusta niihin. Kouluverkkoselvityksessä ei anneta esitystä päätöksestä, vaan esityksen tekee kouluverkkoselvityksen perusteella kunnanvaltuuston kokoukseen kunnanhallitus. 

Kunnanvaltuuston päätöksessä 8.6.2020 § 20 todetaan, että kouluverkkoselvityksessä otetaan kantaa koulujen oppilasmäärien rajoihin. Perusopetusasetuksessa 21.10.2010/893 2§ säädetään opetusryhmien koosta. Perusopetusasetuksen määrittelemien ryhmäkokojen näkökulmasta alle 20 oppilaan kaksiopettajaisessa koulussa oppilaille tarjotaan opetusta pienryhmässä, joka vastaa erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tarpeita.

Kouluverkkoselvitys on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 13.11.2020 antaman lausunnon kouluverkkoasiaan ja toteaa, ettei sen katsota tuovan tehtyyn kouluverkkotarkasteluun sellaisia uusia näkökulmia, joiden johdosta kunnanhallituksen tulisi saattaa asiaa uudelleenvalmisteluun. Näin ollen kunnanjohtajan tekemää päätösehdotusta ei ole syytä muuttaa. 

Kunnanhallitus päättää, että

1) se hyväksyy tehdyn kouluverkkoselvityksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja 

2) se hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että mikäli alakoulun oppilaaksiottoalueen mukainen oppilasmäärä oppilasennusteessa laskee alle 20 oppilaan vähimmäismäärän lakkautetaan koulu tämän kunnanvaltuuston päätöksen ja kouluverkkoselvityksen nojalla ilman jatkossa tehtäviä erillisiä valtuuston päätöksiä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien täytäntöönpanopäätösten perusteella. Jos oppilasmäärä palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista seuraavana vuotena vähintään 20:een, ei koulua tällä perusteella lakkauteta. Oppilasraja

3) kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain 20.9. ennustetilanteen perusteella sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Mikäli oppilasmäärä ennusteen mukaan on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alle 20 oppilasta, tarkastellaan ennustetta uudelleen 31.12. ja viedään päätöstä varten sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan tammikuussa.

Päätös

Kunnanhallituksen päätösehdotukseen kohtaan 1. kunnanhalltuksen jäsen Maisa Juntunen esitti, että kouluverkkoselvitystä täydennetään vielä kirkonkylän ns. vastaanottavien koulujen sisäilmaselvityksillä, jota on vaadittu mm. kuntalaisadressissa ja sivistyslautakunnan lausunnossa. 

Kohtaan 2. Maisa Juntunen esitti, että poistetaan sanat "oppilaaksiottoalueen mukainen" ja vaihdetaan oppilasraja 18 oppilaaseen.

Esityksiä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Asia esitellään kokouksessa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 13.11. kokouksen sekä kunnanhallituksen 16.11. kokouksen käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

YTR toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kouluverkkoselvitykseen ja toteaa, ettei esitykset koulujen lakkauttaminen vähennä vaikutuisen henkilöstön määrää. Kunnanvaltuuston mahdollinen päätös Äkryn ja Otto Mannisen koulun lakkauttamisesta tulee vaikuttamaan määräaikaisen henkilöstön tarpeeseen jatkossa.

Päätös

Yhteistyöryhmän käsittely koskee kh 16.11. 2020 § 205, § 206 ja § 207.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 16.11.2020 § 205 hyväksynyt tehdyn kouluverkkoselvityksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston 23.11.2020 hyväksyttäväksi.  Kunnanhallitus 16.11.2020 §:t 206 ja 207 on käsitellyt myös kahden alakoulun lakkauttamista.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle on lisäksi toimitettu kokouksen oheismateriaalina viime vuosina alakoulukiinteistöihin tehdyt selvitykset ja tutkimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä olevan kouluverkkoselvityksen, kunnanhallituksen päätökset 16.11.2020 §:t 206 ja 207, sekä oheismateriaalina toimitetut alakoulukiinteistöihin tehdyt selvitykset ja tutkimukset.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen rehtorina oman toimensa ohella (Sivla 25.09.2020 § 80).

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi asian tiedokseen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan tuotiin tiedoksi AVI:n tehty valitus kouluverkkoselvityksestä.

Esteellisyys

Mika Huovinen

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 20.11.2020 § 104 merkinnyt tiedokseen kouluverkkoselvityksen, kunnanhallituksen esitykset valtuustolle Äkryn ja Otto Mannisen koulujen lakkauttamisesta, sekä oheismateriaalina toimitetut alakoulukiinteistöihin tehdyt selvitykset ja tutkimukset.

Kunnanvaltuustolle on toimitettu kouluverkkotarkastelun oheismateriaalina sekä Alakoulukiinteistöihin tehdyt selvitykset ja tutkimukset että Lapsivaikutusten arviointi 2020 Oppilaiden huoltajat Vastausten lisäkommentit.

Lisäksi kunnanvaltuustolle on toimitettu myös aikaisemman, sittemmin kumoutuneen, kouluverkkoselvityksen yhteydessä kunnanvaltuustolle jätetty kuntalaisadressi ”Vetoomus Kangasniemen kouluverkkoselvityksen laajentamiseksi: sisäilma ja oppimisympäristöjen turvallisuus”. Adressissa 179 allekirjoitusta.

Yhteistyöryhmä on käsitellyt kouluverkkoselvitystä 19.11.2020 § 37.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää kouluverkkotarkasteluun liittyen

 • merkitä tiedokseen yhteistyöryhmän 19.11.2020 ja sivistys ja hyvinvointilautakunnan 20.11.2020 käsittelyt ja
 • todeta, että aiemman, sittemmin kumoutuneen, kouluverkkoselvityksen yhteydessä jätetty adressi on huomioitu kouluverkkoselvityksessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus 

 1. esittää tehdyn kouluverkkoselvityksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja
 1. esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että mikäli alakoulun oppilaaksiottoalueen mukainen oppilasmäärä oppilasennusteessa laskee alle 20 oppilaan vähimmäismäärän lakkautetaan koulu tämän kunnanvaltuuston päätöksen ja kouluverkkoselvityksen nojalla ilman jatkossa tehtäviä erillisiä valtuuston päätöksiä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien täytäntöönpanopäätösten perusteella. Jos oppilasmäärä palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista seuraavana vuotena vähintään 20:een, ei koulua tällä perusteella lakkauteta ja
 1. että kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain 20.9. ennustetilanteen perusteella sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Mikäli oppilasmäärä ennusteen mukaan on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alle 20 oppilasta, tarkastellaan ennustetta uudelleen 31.12. ja viedään päätöstä varten sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan tammikuussa.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen poistui kokouksesta ennen pykälän käsittelyn alkamista.

Kari Synberg teki esityksen että kouluverkkoselvitys annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Esitystä kannatti Maisa Juntunen.

Vihreiden valtuustoryhmä teki esityksen: -kohdassa 2 poistetaan sanat "oppilaaksiottoalueen mukainen" ja vaihdetaan oppilasraja 18 oppilaaseen. Esitystä kannatti Sulo Hämäläinen ja Kari Synberg. Suoritettiiin äänestys.

Ensin äänestettiin vihreiden valtuustoryhmä tekemän esityksen ja Kari Synberg tekemän esityksen välillä.

Jaa - Vihreiden valtuustoryhmän esitys, Ei - Kari Synbergin tekemä esitys.

Äänet jakautuivat:  Jaa 10, Ei 9 ja Tyhjää 8.

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat Kunnanhallituksen pohjaehdotus ja vihreiden ryhmäesitys.

Jaa - Kunnanhallituksen pohjaehdotus, Ei - Vihreiden ryhmäesitys.

Äänin JAA 19, EI 8, hyväksyttiin kunnanhallituksen tekemä pohjaehdotus.


Vihreiden valtuustoryhmä jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

Kari Synberg jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 37%

  Maisa Juntunen, Tapio Viljanen, Kari Luukkainen, Marjo Heikkinen, Hannu Tiihonen, Sulo Hämäläinen, Simo Hokkanen, Sirpa Sappinen, Tuula Vornanen, Hanna Eskelinen

 • Ei 9 kpl 33%

  Tapani Nykänen, Kari Synberg, Tommi Vehmala, Tuomo Janhunen, Hannu Tiusanen, Arto Tommola, Sari Leskinen, Tuula Paavilainen, Matti Tulla

 • Tyhjä 8 kpl 30%

  Juhani Raatikainen, Petri Pylvänäinen, Kaija Koskinen, Tiina Väisänen, Eija Kuitunen, Roope Pylvänäinen, Markku Kuusjärvi, Rauni Pietarinen

 • Jaa 19 kpl 70%

  Hannu Tiihonen, Tapani Nykänen, Eija Kuitunen, Juhani Raatikainen, Hannu Tiusanen, Tuomo Janhunen, Petri Pylvänäinen, Tuula Vornanen, Tommi Vehmala, Roope Pylvänäinen, Sari Leskinen, Rauni Pietarinen, Tapio Viljanen, Kari Luukkainen, Tiina Väisänen, Markku Kuusjärvi, Kaija Koskinen, Arto Tommola, Matti Tulla

 • Ei 8 kpl 30%

  Maisa Juntunen, Marjo Heikkinen, Kari Synberg, Simo Hokkanen, Sulo Hämäläinen, Tuula Paavilainen, Sirpa Sappinen, Hanna Eskelinen

Tiedoksi

Johtoryhmä

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.