Kunnanvaltuusto, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Johtajasopimuksen hyväksyminen

KNGDno-2017-488

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen ja vt. kunnanjohtaja Risto Nylund ovat neuvotelleet johtajasopimuksen. Asiasta on oltu yhteydessä myös eri ryhmiin.

Johtasopimuksen mukaisesti kunnanjohtajan virkasuhde alkaa 01.01.2018 toistaiseksi voimassa olevana.

Johtajasopimus liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Risto Nylundin johtajasopimuksen liitteen nro 1 mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Vt. kunnanjohtaja Risto Nylund ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn klo 15:18-15:20.

Tämän pykälän ajan esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen.

Valmistelija

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessa 11.12.2017 (§ 373) hyväksynyt kunnan ja kunnanjohtaja Risto Nylundin välisen johtajasopimuksen. Johtajasopimus on allekirjoitettu 20.12.2017. Johtajasopimusta ei ole kuntalain 42 § 3 momentin sanamuodosta poiketen käsitelty kunnanvaltuustossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kunnan ja kunnanjohtaja Risto Nylundin välillä tehdyn johtajasopimuksen 20.12.2017.

Päätös

Kunnanjohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnanjohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, 
mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Kunnanjohtaja on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Risto Nylund

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kunnan ja kunnanjohtaja Risto Nylundin välillä tehdyn johtajasopimuksen 20.12.2017.

Päätös

Kunnanjohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
Kunnajohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Kunnanjohtaja on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo. 20.25.

Esteellisyys

  • Risto Nylund

Tiedoksi

Risto Nylund

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.