Kunnanvaltuusto, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Äkryn koulun lakkauttaminen

KNGDno-2020-393

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Äkryn koulun osalta oppilasmäärä on ennusteen mukaan 10 oppilasta syksyllä 2021 ja jatkaa laskuaan tulevina vuosina. Ennusteen mukaisilla oppilasmäärillä ryhmäkoko yhdysluokissa tulee lähivuosina olemaan 2-8 oppilasta (Taulukko 11, s. 34).  Koulussa olevat oppilaat mahtuvat koulun lakkautuessa hyvin kirkonkylän kouluihin eikä uusien opetusryhmien perustamiselle tule tarvetta.

Ennuste 2021-2022

Ennuste 2022-2023

Ennuste 2023-2024

Ennuste 2024-2025

Ennuste 2025-2026

Ennuste 2026-2027

 

10

8

5

6

5

7

Selvityksen mukaan koulumatkakustannukset eivät koulun lakkautuessa tulisi oleellisesti muuttumaan lakkautuvien reittien sekä täyttöasteiden parantumisen kompensoidessa uusien reittien kustannuksia.

Koululla ei järjestetä varhaiskasvatusta, esikoululaisten täydentävää varhaiskasvatusta eikä koululaisten iltapäivätoimintaa, vaan palvelut tarjotaan alueen perheille kirkonkylän toimipisteissä.

Koulun lakkautuessa vakituiset luokanopettajat siirtyisivät työskentelemään kunnan muille kouluille. Riippuen lakkautuvien koulujen määrästä irtisanomismenettelyyn ei jouduta turvautumaan, mikäli vakituisissa viroissa olevat voidaan sijoittaa kolmeen tällä hetkellä määräaikaiseen virkaan. Ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstökustannusten säästöt voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan siten, että niissä hyödynnetään määräaikaisuuksia, eikä näin ollen vaadi irtisanomismenettelyä.

Koulun lakkautumisesta saatavat säästöt ja niiden osa-alueet on esitetty liitteenä olevan kouluverkkoselvityksen sivulla 49.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle tehtyyn liitteenä olevaan kouluverkkoselvitykseen perustuen Äkryn koulun lakkauttamista syksystä 2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tehtyyn liitteenä olevaan kouluverkkoselvitykseen perustuen Äkryn koulun lakkauttamista syksystä 2021 alkaen.

Päätös

Kari Synberg esitti, että Äkryn koulun lakkauttamista tarkastellaan vuoden päästä uudelleen, eli syksyllä 2021. Koska Maisa Juntunen ja Hanna Lamminen kannattivat esitystä, suoritettiin äänestys.

Äänin Jaa 21 - Ei 6, hyväksyttiin kunnanhallituksen pohjaehdotus.

Kari Synberg jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

 

Äänestystulokset

  • Jaa 21 kpl 78%

    Hannu Tiihonen, Kari Luukkainen, Sari Leskinen, Tapio Viljanen, Tiina Väisänen, Roope Pylvänäinen, Tapani Nykänen, Hannu Tiusanen, Tuomo Janhunen, Tuula Vornanen, Markku Kuusjärvi, Simo Hokkanen, Juhani Raatikainen, Eija Kuitunen, Tuula Paavilainen, Arto Tommola, Kaija Koskinen, Rauni Pietarinen, Petri Pylvänäinen, Tommi Vehmala, Matti Tulla

  • Ei 6 kpl 22%

    Kari Synberg, Marjo Heikkinen, Sirpa Sappinen, Maisa Juntunen, Sulo Hämäläinen, Hanna Eskelinen

Tiedoksi

Johtoryhmä

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.