Kunnanvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vakanssiluettelo 2021

KNGDno-2017-493

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan vakanssiluettelo on päivitetty siten,​ että siinä näkyy hallinnon uudistuksessa tulleet muutokset. 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.12.2019, että vakanssiluettelo sisällytetään jatkossa talousarvioon henkilöstösuunnitelmana ja valmistellaan ensimmäisen kerran tulevien talousarviomuutosten yhteydessä. Hallintosäännön päivitys sekä hallinnonuudistus venyivät kuitenkin vuonna 2020 niin pitkälle, ettei vakanssiluetteloa saatu talousarvion liitteeksi. Siksi se käsitellään hallintosääntöä käsittelevässä valtuustoseminaarissa 18.1., YTR:ssä 19.1. ja viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 25.1. ja kunnanvaltuustoon 1.2. yhdessä hallintosäännön kanssa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR hyväksyy vakanssiluettelon ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,​ että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti 1.2.2021 alkaen.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin käsiteltäväksi yhdessä hallintosäännön kanssa.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja asiasta pidetään vielä kunnanhallituksen seminaari.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen mukaisesti 1.4.2021 alkaen.

Kokouksessa esittelijän tekemä muutosehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen mukaisesti 1.4.2021 alkaen. Vakanssiluetteloon päivitetään edellisen hallintosääntöä käsittelevän pykälän kohdan 4. ja 5. poistamisesta aiheutuneet muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.3.2021 esittää kunnanvaltuustolle,​ että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen mukaisesti 1.4.2021 alkaen. Vakanssiluettelon päätettiin päivittää hallintosääntöä käsittelevän pykälän kohdan 4. ja 5. poistamisesta aiheutuneet muutokset. Kunnanhallitus kokoontuu 22.3.2021 ennen valtuuston kokousta käsittelemään poistamisesta aiheutuneet muutokset, joten kunnanvaltuustolle lähetetään päivitetty vakanssiluettelo heti hallituksen kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Lopullinen päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen mukaisesti 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.