Kunnanvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuksen muuttaminen eläinlääkintähuollon kustannusjaon osalta

KNGDno-2015-472

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sopimus Mikkelin seudun ympäristöpalveluista (11.11.2016) määrittelee,​ miten sopimuskuntien väliset kustannukset jaetaan.

Tällä hetkellä sopimuksen mukaisesti eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan kuntien kesken toteutuneiden kuntakohtaisten suoritteiden eli sairaskäyntien,​ virkamatkojen ja hoidettujen pieneläinten lukumäärän perusteella. Ulkopaikkakuntalaisten eläinten hoidot kerryttävät sen kunnan pisteitä, missä eläin on hoidettu. Pisteet lasketaan yhteen ja kunkin kunnan maksuosuudeksi tulee sen kunnan pisteiden osuus kokonaispisteistä. Suoritteilla on seuraavat painokertoimet:
- Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä
- Yksi virkamatka vastaa kolmea (3) pistettä
- Yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä.

Virkamatkoja ei oteta huomioon mm. Sosterissa tai Jyväskylän kaupungin vastaavissa sopimuksessa. Virkamatkojen kustannukset korvataan Avista/Ruokavirastosta,​ koska ne ovat valtion tehtäviä. Kyseessä on läpilaskutus.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimukset pienteurastamojen lihantarkastuksesta ovat keskenään erilaiset. Osa on kuntasopimuksia ja osa palkkioperusteisia sopimuksia. Ruokaviraston kanssa tehty kuntasopimus korvaa tarkastuksesta tulleet kustannukset täysimääräisesti,​ mutta silti nämä kirjautuvat virkamatkasuoritteiksi ja on otettu huomioon kuntien kustannusten jaossa. Palkkioperusteisessa sopimuksessa kaupungineläinlääkäripraktikko tekee tarkastukset sivutoimi-​ilmoituksella ja Ruokavirasto ei korvaa tarkastuksista työnantajalle,​ eikä tehdyt tarkastukset toisaalta kirjaudu suoritekirjanpitoon ja vaikuta kuntalaskutukseen.

Kuntien lakisääteinen velvollisuus järjestää kiireellinen eläinlääkäriapu kaikille alueellaan vakituisesti tai väliaikaisesti oleville kotieläimille (tuotanto-​ ja harraste-eläimet) määrittelee alueella tarvittavat eläinlääkäriresurssit. Lihantarkastustyö ei lisää tämän vuoksi resurssitarvetta. Lisäksi praktikkoeläinlääkäreillä ei ole työaikaa,​ joten praktikkoeläinlääkäri tekee lihantarkastustehtävät tarvittaessa myös virka-​ajan ulkopuolella ja päivystäjänä vain,​ jos on itse päivystäjä.

Virkamatkojen poistaminen poistaisi tämän sopimuskuntien välisen epätasa-​arvoisuuden. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sekä Hirvensalmen,​ Kangasniemen,​ Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille sopimuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista muuttamista eläinlääkintähuollon kustannusjaon osalta siten,​ että virkamatkat jätetään painokertoimista pois. Eläinlääkintähuollon kustannusjaossa otettaisiin huomioon 1.1.2021 alkaen kuntakohtaiset suoritteet seuraavilla painokertoimilla:
- Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä
- Yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä.
Muutos tehtäisiin takautuvasti 1.1.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen sopimuksen muuttamisen eläinlääkintähuollon kustannusjaon osalta siten,​ että virkamatkat jätetään painokertoimista pois.

Eläinlääkintähuollon kustannusjaossa otettaisiin huomioon 1.1.2021 alkaen takautuvasti kuntakohtaiset suoritteet seuraavilla painokertoimilla:
- Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä
- Yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen sopimuksen muuttamisen eläinlääkintähuollon kustannusjaon osalta siten,​ että virkamatkat jätetään painokertoimista pois.

Eläinlääkintähuollon kustannusjaossa otettaisiin huomioon 1.1.2021 alkaen takautuvasti kuntakohtaiset suoritteet seuraavilla painokertoimilla:
- Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä
- Yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.