Kunnanvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Maanvaihto / Kangasniemen kunta / Kosloff Kai

KNGDno-2017-162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Salmenkylässä sijaitsevan Eskolan tilan 213-428-6-120 omistajan Kai Kosloffin kanssa on neuvoteltu maanvaihdosta, jonka toteuttaminen mahdollistaisi kunnan omistamalle Ropulan tilalle johtavan tieyhteyden rakentamisen nykyisen tieoikeuden sijaintia parempaan paikkaan.

Ropulan tilalla on 5 m leveä tieoikeus siitä aikanaan lohkotun Tuulantei-nimisen tilan alueella, mutta oikeus sijaitsee aivan rakennuspaikan pihapiirissä alle 10 m:n etäisyydellä asuinrakennuksesta. Tien sijoittaminen kokonaan Eskolan tilan puolelle aiheuttaisi huomattavasti vähemmän häiriötä Tuulantein tilan käytölle ja olisi vireillä olevan kaavasuunnitelman mukainen ratkaisu.

Kosloffin kanssa on neuvoteltu maanvaihdosta siten, että hän luovuttaisi Eskolan tilasta kunnalle n. 2900 m²:n suuruisen määräalan, jota on kaavaluonnoksessa suunniteltu katu- ja virkistysalueeksi. Kunta luovuttaisi vastaavasti Ropulan tilasta Kosloffille n. 1400 m²:n suuruisen määräalan, jota on kaavaluonnoksessa suunniteltu rakentamisalueen osaksi. Lisämaakaistale ei ole välttämätön Eskolan tilalle suunniteltujen rakennuspaikkojen toteuttamiseksi, mutta siitä olisi selkeää hyötyä tilalle, koska tila on nykyisellään varsin kapea. Suunniteltu kaistale olisi rannassa leveydeltään 15 m, jolloin tilan rantaviivan pituudeksi tulisi 50 m. Yläosassa kaistale olisi 10 m leveä, joka mahdollistaisi rantatontille johtavan kulkuyhteyden sijoittamisen tilan omalle maalle yläpuolisen tontin kaventumatta tarpeettomasti.

Vaihtomaiden hinnoittelussa on käytetty seuraavia perusteita:

- Eskolan tila luovuttaa n. 2900 m², hinta 5,00 €/m² eli 14.500 €
- Ropulan tila luovuttaa n. 1400 m², josta 500 m² rantaan ulottuvaa tontinosaa, hinta 20,00 €/m² eli 10.000 € ja n. 900 m² sisämaan tontinosaa, hinta 5,00 €/m² eli 4.500 € eli yhteensä 14.500 €.

Tämän lisäksi kunta saa korvauksetta käyttöoikeuden Eskolan tilan alueella 6 m leveään johtoalueeseen, joka olisi tarvittaessa käytettävissä vesi- ja viemärilinjan sijoitukseen. Johtoalue sijoittuisi suunniteltujen tonttien välirajalle. Tästä vastineena Eskolan tila saa käyttöoikeuden Ropulan tilan alueella yhteen venevalkamaan ja sinne johtavaan polkuun, joka on tarkoitettu sisämaan tontin käyttöön. Venevalkama sijoittuisi alueelle, joka on kaavaluonnoksessa osoitettukin jo venevalkamakäyttöön.

Näin toteutettuna vaihdettavien alueiden arvot vastaisivat toisiaan, eikä vaihdossa käytettäisi välirahaa puolin eikä toisin. Vaihdosta aiheutuvat maanmittaustoimituksen kustannukset on sovittu suoritettavaksi puoliksi osapuolten kesken. Lainhuudatuksesta vastaisi kumpikin osapuoli saamansa määräalan osalta.

Todettakoon, että vaihdon kohteena olevaa Ropulan tilan määräalaa rasittaa tällä hetkellä Tuulantein tilan venevalkamaoikeus, joka tulisi siirrettäväksi n. 20 metriä pohjoisemmaksi kaavaluonnoksen mukaiselle venevalkama-alueelle. Tämän kaltaisia rasitteiden siirtoja joudutaan useinkin suorittamaan maankäytössä tapahtuvien muutosten takia, eikä käyttämättömänä olevan venevalkamaoikeuden vähäisestä sijainnin muutoksesta voida katsoa olevan mitään haitaa oikeuden haltijalle.

Valmisteltu maanvaihto on tarpeen alueelle suunnitellun asemakaavan toteuttamiseksi ja siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Myös Tuulantein tilalle vaihdosta koituisi selkeää hyötyä, kun tilaa rasittavaa tieoikeutta ei olisi tarpeen ottaa käyttöön.

Esityslistan liitteenä kaavaluonnos ja tarkempi kartta vaihdon kohteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan ja Kai Kosloffin välillä toteutetaan esityksen mukainen maanvaihto. Samalla kunnanhallitus antaa viranhaltijoille oikeuden allekirjoittaa vaihtokirja, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Salmenkylässä sijaitsevan Eskolan tilan 213-428-6-120 omistajan Kai Kosloffin kanssa on neuvoteltu maanvaihdosta, jonka toteuttaminen mahdollistaisi kunnan omistamalle Ropulan tilalle johtavan tieyhteyden rakentamisen nykyisen tieoikeuden sijaintia parempaan paikkaan.

Ropulan tilalla on 5 m leveä tieoikeus siitä aikanaan lohkotun Tuulantei-nimisen tilan alueella, mutta oikeus sijaitsee aivan rakennuspaikan pihapiirissä alle 10 m:n etäisyydellä asuinrakennuksesta. Tien sijoittaminen kokonaan Eskolan tilan puolelle aiheuttaisi huomattavasti vähemmän häiriötä Tuulantein tilan käytölle ja olisi vireillä olevan kaavasuunnitelman mukainen ratkaisu.

Kosloffin kanssa on neuvoteltu maanvaihdosta siten, että hän luovuttaisi Eskolan tilasta kunnalle n. 2900 m²:n suuruisen määräalan, jota on kaavaluonnoksessa suunniteltu katu- ja virkistysalueeksi. Kunta luovuttaisi vastaavasti Ropulan tilasta Kosloffille n. 1400 m²:n suuruisen määräalan, jota on kaavaluonnoksessa suunniteltu rakentamisalueen osaksi. Lisämaakaistale ei ole välttämätön Eskolan tilalle suunniteltujen rakennuspaikkojen toteuttamiseksi, mutta siitä olisi selkeää hyötyä tilalle, koska tila on nykyisellään varsin kapea. Suunniteltu kaistale olisi rannassa leveydeltään 15 m, jolloin tilan rantaviivan pituudeksi tulisi 50 m. Yläosassa kaistale olisi 10 m leveä, joka mahdollistaisi rantatontille johtavan kulkuyhteyden sijoittamisen tilan omalle maalle yläpuolisen tontin kaventumatta tarpeettomasti.

Vaihtomaiden hinnoittelussa on käytetty seuraavia perusteita:

- Eskolan tila luovuttaa n. 2900 m², hinta 5,00 €/m² eli 14.500 €
- Ropulan tila luovuttaa n. 1400 m², josta 500 m² rantaan ulottuvaa tontinosaa, hinta 20,00 €/m² eli 10.000 € ja n. 900 m² sisämaan tontinosaa, hinta 5,00 €/m² eli 4.500 € eli yhteensä 14.500 €.

Tämän lisäksi kunta saa korvauksetta käyttöoikeuden Eskolan tilan alueella 6 m leveään johtoalueeseen, joka olisi tarvittaessa käytettävissä vesi- ja viemärilinjan sijoitukseen. Johtoalue sijoittuisi suunniteltujen tonttien välirajalle. Tästä vastineena Eskolan tila saa käyttöoikeuden Ropulan tilan alueella yhteen venevalkamaan ja sinne johtavaan polkuun, joka on tarkoitettu sisämaan tontin käyttöön. Venevalkama sijoittuisi alueelle, joka on kaavaluonnoksessa osoitettukin jo venevalkamakäyttöön.

Näin toteutettuna vaihdettavien alueiden arvot vastaisivat toisiaan, eikä vaihdossa käytettäisi välirahaa puolin eikä toisin. Vaihdosta aiheutuvat maanmittaustoimituksen kustannukset on sovittu suoritettavaksi puoliksi osapuolten kesken. Lainhuudatuksesta vastaisi kumpikin osapuoli saamansa määräalan osalta.

Todettakoon, että vaihdon kohteena olevaa Ropulan tilan määräalaa rasittaa tällä hetkellä Tuulantein tilan venevalkamaoikeus, joka tulisi siirrettäväksi n. 20 metriä pohjoisemmaksi kaavaluonnoksen mukaiselle venevalkama-alueelle. Tämän kaltaisia rasitteiden siirtoja joudutaan useinkin suorittamaan maankäytössä tapahtuvien muutosten takia, eikä käyttämättömänä olevan venevalkamaoikeuden vähäisestä sijainnin muutoksesta voida katsoa olevan mitään haitaa oikeuden haltijalle.

Valmisteltu maanvaihto on tarpeen alueelle suunnitellun asemakaavan toteuttamiseksi ja siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Myös Tuulantein tilalle vaihdosta koituisi selkeää hyötyä, kun tilaa rasittavaa tieoikeutta ei olisi tarpeen ottaa käyttöön.

Pöytäkirjan liitteenä kaavaluonnos ja tarkempi kartta vaihdon kohteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan ja Kai Kosloffin välillä toteutetaan esityksen mukainen maanvaihto. Samalla kunnanhallitus antaa viranhaltijoille oikeuden allekirjoittaa vaihtokirja, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnan ja Kai Kosloffin välillä toteutetaan esityksen mukainen maanvaihto. Samalla kunnanhallitus antaa viranhaltijoille oikeuden allekirjoittaa vaihtokirja, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Tuula Vornanen esitti, että maanvaihtoa ei suoritettaisi tässä vaiheessa. Esitystä ei kannatettu.

Tekninen johtaja Mikko Korhonen ja maankäyttöteknikko Jouko Romo olivat asiantuntijoina kokouksessa asian käsittelyn yhteydessä 15.10 - 15.20.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tino Vornanen on toimittanut oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen päätöstä 29.05.2017, § 164, Maanvaihto / Kangasniemen kunta / Kosloff Kai. Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 1.

Kaavoitus on yksi kunnan tärkeimmistä perustehtävistä ja siihen kuuluu olennaisena osana erilaisten maa-alueita koskevien sopimusten, kuten kauppojen, vaihtojen yms. tekeminen. Kaavaratkaisut niin rakentamisalueiden, mutta erityisesti yleisten alueiden osalta ovat aina helpoimmin toteutettavissa silloin, kun voidaan toimia kunnan itsensä omistamilla mailla. Tässäkin tapauksessa maanvaihdolla pyritään siihen, että uudelle suunnitellulle asuntoalueelle johtava tieyhteys saataisiin sijoitettua maastollisesti parhaaseen ja ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä aiheuttavaan paikkaan.

Kunnanvaltuuston asettamien kehittämistavoitteiden mukaan yksi keskeisimmistä kunnan tehtävistä on järjestää mm. kaavoituksen avulla uusia vetovoimaisia asuinalueita. Nyt kaavoituksen kohteena olevan Ropulan tilan sijainti on erinomainen. Se liittyy olemassa olevaan taajamarakenteeseen ja rajoittuu Puulaan. Kunta ei omista tällä hetkellä mitään muuta vastaavalla sijainnilla olevaa maa-aluetta, johon olisi mahdollista suunnitella uutta omarantaista asuntoaluetta. Alue on myös kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa osoitettu AP-alueeksi, joka tarkoittaa pientalovaltaista asuinaluetta ja kaavamääräyksen mukaan alue on asemakaavoitettava. Vireillä oleva asemakaavoitus on siten täysin kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan ja kuntastrategian mukainen hanke. Lisäksi voidaan todeta, että yleinen etu jo muutoinkin edellyttää, että kunnan maaomaisuutta on pyrittävä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.

Alueen luontoarvoista on laadittu luontoselvitys, joka on ollut pohjana asemakaavoitukselle. Ympäristönsuojeluviranomaisten lausuntojen mukaan nähtävänä olleessa kaavaluonnoksessa on Ropulan tilalla olevat luontoarvot otettu huomioon, eikä esim. suunnitellut uudet venevalkamat vaaranna liito-oravien elinoloja.

Asemakaavoitus on yleensä alueen maan arvoa kohottava tekijä, joten siitä on luonnollisesti hyötyä alueen maanomistajille. Hyöty koituu vähimmilläänkin siitä varmuudesta, että tiedetään mihin ja millä tehokkuudella rakentaminen ja muut maankäytölliset toiminnot sijoittuvat. Kaavaluonnoksessa kaikki Salmelantiehen rajoittuvat yksityisomistuksessa olevat tilat, mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijän omistama Tuulantein tila, on osoitettu merkinnällä AP (asuinpientalojen korttelialue) ja yhtä suurella rakentamistehokkuudella e = 0,15. Näin ollen kaavaratkaisu ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua. Rantaan rajoittuvilla alueen osilla kaavoituksesta saattaa tietenkin olla suurempi hyöty kuin sisämaan alueilla, koska rantoihin kohdistuu selkeästi suurempi kysyntä. Vaikka näin tapahtuisikin, ei suunniteltu maanvaihto kuitenkaan aiheuta menetyksiä kenellekään toiselle maanomistajalle. Maanvaihdon tavoitteena on nimenomaisesti saada uudelle asuntoalueelle johtava tieyhteys sijoitettua mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä tuottavaan paikkaan. Maanvaihdon tavoitteena ei suinkaan ole järjestää yhdelle maanomistajalle kohtuutonta hyötyä.

Maanvaihdon toteutuessa voitaisiin Tuulantein tilaa nyt rasittava Ropulan tilan tieoikeus kokonaan poistaa, koska uusi tieyhteys olisi mahdollista sijoittaa kokonaisuudessaan naapuritilan puolelle. Tätä ei voi pitää Tuulantein tilan kannalta haittaa aiheuttavana ratkaisuna.

Tuulantein tilan venevalkamaoikeutta ei olla lakkauttamassa. Kaavoituksen valmistelun yhteydessä tehdyn maastokatselmuksen perusteella venevalkaman nykyisessä sijaintipaikassa ei ole venettä pidetty. Sen sijaan n. 20 m pohjoisempana Ropulan tilan vanhan rantasaunan vieressä on käyttökelpoinen venevalkaman paikka, johon Tuulantein tilan oikeus voitaisiin siirtää. Näin ollen kaavaratkaisu ei millään tavoin heikennä tilalle kuuluvia oikeuksia.

Tuulantein tilaa koskevista tierasitteen lakkauttamisesta ja venevalkaman siirrosta aiheutuvat maanmittaustoimitusten kustannukset jäävät luonnollisesti sitä haluavan tahon eli kunnan vastattaviksi. Tieoikeuden lakkauttaminen edellyttää kuitenkin, että Ropulan tilalle kyetään järjestämään korvaava tieyhteys.

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että kunnan luovuttaman vaihtomaan arvo olisi liian alhainen. Maanvaihdossa on rantaan rajoittuvan, rakennusmaaksi suunnitellun osa-alueen hintana pidetty 20 €/m² ja sisämaan alueiden hintana 5 €/m2.

Omarantaisten rakennuspaikkojen kauppoja on taajama-alueella ollut viime vuosina niin vähän, että kattavan vertailuaineiston luominen on vaikeaa. Näin ollen hintatason määrittelyyn on käytetty ensisijaisesti kunnan itsensä myymien omarantaisten tonttien hintoja v. 2002 - 2012.

Marjoniemen alueella on v. 2005 tehty hinnoittelupäätös omakotitonttien lisämaaksi kaavoitettujen rantakaistaleiden osalta. Niiden keskihinta on 20,27 €/m² ja kauppoja on hinnoittelupäätöksen mukaisesti toteutunutkin.

Kokonaisten tonttien osalta on vertailupohjana käytetty Marjoniemen, Simolan ja Marjosaaren alueilta myytyjen omarantaisten tonttien hintoja. Marjosaaren kärjestä myydyn kahden omakotitontin neliöhinnat olivat 20,73 €7m² ja 24,92 €/m². Simolan alueelta myytyjen omakotitonttien hinta on ollut 15,27 - 24,21 €/m². Marjosaaressa neiliöhinta on ollut välillä 17,75 - 34,54 €/m². Marjosaaresta maksettua yhtä huippuhintaa selittää se, että aluetta on pidetty sijaintinsa puolesta selkeästi arvokkaampana kuin muita. Todettakoon, että kaikki kunnan myymät alueet ovat olleet valmiiksi kaavoitettuja sekä tiestön ja kunnallistekniikan piirissä.

Vertailukelpoinen on myös Salmenkylässä v. 2016 tehty yksi yksityisten maanomistajien välinen kauppa, jossa asemakaavan mukaisen 2000 m²:n suuruisen AP-rakennuspaikan hinta oli 23,50 €/m². Tontti on tiestön ja kunnallistekniikan piirissä ja sillä on 400 k-m²:n suuruinen rakennusoikeus joko omakotitalon tai rivitalojen rakentamiseen. Kauppakirjan tietojen mukaan tontilla on purkukuntoiseksi määritelty rakennus.

Kunta on Salmenkylän alueelta myynyt omarantaisia rakennuspaikkoja viimeksi v. 2004 hintaan 6 €/m², mutta sitä ei enää voi pitää vertailukelpoisena hintana, koska tuolloiset kaupat perustuivat jo vuonna 1989 tehtyyn ns. SOFY-aluetta koskeneeseen hinnoittelupäätökseen.

Kun otetaan edellä olevan lisäksi huomioon, että tämän vuoden aikana toteutuneiden kauppojen perusteella on rantatonttien yleinen hintataso ollut laskusuuntainen, on maanvaihdossa esitettyä ranta-alueen hintaa 20 €/m² pidettävä täysin käyvän hintatason mukaisena, samoin kuin sisämaiden osalta käytettyä 5 €/m2.

Oikaisuvaatimuksen tekijään on oltu yhteydessä kaavaluonnoksen nähtävilläolovaiheessa ja kaavaratkaisun perustelut ja vaikutukset tuotu esille niin hyvin kun on kyetty. Todettakoon, että muilta kaavoitettavaan alueeseen kuuluvilta maanomistajilta ei ole tullut huomautuksia kaavaratkaisun suhteen. Suullisesti saatu palaute on päin vastoin ollut myönteistä ja kaavoitusta kannattavaa.

Näillä perusteilla oikaisuvaatimus ei anna aihetta kumota tai muuttaa kunnanhallituksen päätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Petra Laitinen ja Tuula Vornanen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

xxxx xxxx kanssa on käyty neuvottelua maanvaihtosta vuonna 2017. Kunnanhallituksen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen sekä alueen asemakaavan valmistelun johdosta asian käsittely on jäänyt odottamaan. Alueen asemakaava on saanut lainvoiman kesällä 2020 ja xxxx xxxx kanssa on käyty keskustelua asian loppuun saattamisesta. xxxx on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa maanvaihtoa ja tehdyn kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vaihtokirja allekirjoitetaan 5.2.2021 ja se tuodaan kunnanhallituksen sekä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 5.2.2021 päivätyn liitteenä olevan maanvaihtosopimuksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyy 5.2.2021 päivätyn liitteenä olevan maanvaihtosopimuksen.

Päätös

Tuula Vornanen jääväsi itsensä pykälän käsittelystä eikä osallistunut asian käsittelyyn.
Henkilö on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Tuula Vornanen on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Tuula Vornanen

Tiedoksi

Kai Kosloff, Marja Iikkanen, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.