Kunnanvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Hallintosääntöuudistus

KNGDno-2020-576

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan hallintosääntö on päivitetty kuntaliiton vuonna 2016 laatiman hallintosääntömallin mukaisesti. Viimeisimmät muutokset kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 80. 

Kuntaliitto on päivittänyt hallintosääntömallia mm. tiedonhallinnan sekä sähköisten kokousten osalta vuonna 2020. Kunnan hallinnonuudistuksen valmistelutyö on lisäksi edennyt ja hallintosääntöä onkin päivitetty sekä kuntaliiton uuden mallin että hallinnonuudistustyön osalta. Talouden tasapainottamistoimenpiteistä hallinnonuudistus opetustoimen osalta valmistellaan kevään 2021 aikana, kun kouluverkkoselvitys ja kahden kyläkoulun lakkauttamispäätökset ovat saaneet lainvoiman.

Hallintosääntö sisältää kolme virkoihin liittyvää muutosta, hallintopäällikön virkanimikkeen muuttamisen hallintojohtajaksi, kunnan rakennusmestarin virkanimikkeen muuttamisen kunnaninsinööriksi sekä kirjastonjohtajan toimen muuttamisen viraksi, sillä tehtävässä käytetään julkista valtaa. Lisäksi hallintopalveluiden uudelleenjärjestely tulee vaikuttamaan toimistohenkilöstön toimenkuviin sekä täsmennettäviin tehtävänimikkeisiin, joiden osalta esityksistä osa tuodaan hallitukselle ensi vuoden puolella. Työsopimussuhteisten työntekijöiden osalta on hallintosäännön käsittelyn yhteydessä syytä nostaa päätökseen ruoka- ja puhtauspalveluesimiehen tehtävänimikkeen muuttaminen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön nimikkeelle. Tehtävänimikkeen muutos kuvaa paremmin tehtävän vaativuutta ja alaisten määrää. Lisäksi hallintouudistuksesta on syytä nostaa esiin johdon sihteerin tehtävää hoitaneen työntekijän siirto sivistystoimen alle ja tehtävänimikkeen muuttaminen toimistosihteeriksi. Sivistystoimen alle siirretään hallinnosta lisäksi toinen toimistosihteeri ja teknisen toimen alle siirretään kaksi toimistosihteeriä. Työtehtävien osalta heille kaikille tullaan jatkossakin sisällyttämään kunnan yleishallinnon alaisia tehtäviä.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan joulukuussa 2019 päättänyt, että vakanssiluettelo sisällytetään jatkossa talousarvioon henkilöstösuunnitelmana ja valmistellaan ensimmäisen kerran tulevien talousarviomuutosten yhteydessä. Hallinnon uudistuksen myötä erityisesti toimihenkilöiden osalta on siis tulossa esimiesmuutoksia sekä tehtävänimikkeiden muutoksia. Jotta muutokset saadaan käsiteltyä organisaatiossa vastaamaan uutta hallintosääntöä, muutokset tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäviksi viimeistään 8.2.2021 kokoukseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2021 hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että hallintopäällikön virkanimike muutetaan hallintojohtajaksi, kunnan rakennusmestarin virkanimike muutetaan kunnaninsinööriksi sekä kirjastonjohtajan toimi muutetaan viraksi. LIsäksi kunnanhallitus päättää muuttaa ruoka- ja puhtauspalveluesimiehen tehtävänimikkeen ruoka- ja puhtauspalvelupäälliköksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää muuttaa johdon sihteerin tehtävänimikkeen toimistosihteeriksi ja nimetä Johanna Järvensivun tehtävään. Järvensivu on toiminut johdon sihteerin tehtävässä yli vuoden ja hänellä on tradenomin koulutus. Näin ollen hänen koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa oleva toimi tulee avoimeksi. Muilta osin hallintopalveluiden tehtävien uudelleenorganisointi käsitellään viimeistään 8.2.2021 kokouksessa henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Viranhaltijat Mirja Ursin, Mikko Korhonen ja Mika huovinen poistuivat päätöksenteon ajaksi klo.15.58.

Sihteeri Johanna Järvensivu ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
Johanna Järvensivu on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Johanna Järvensivu on asianosainen.

Kunnanjohtaja Risto Nylund toimi pöytäkirjan pitäjänä asian käsittelyn ajan.

Tiina Väisänen esitti asian pöydälle jättämistä ja asian viemistä uudelleen valmisteluun. 

Marjaana Sävilammi ja Maisa Juntunen kannattivat esitystä. 

Asiasta äänestettiin. Pohjaesitys - Jaa, Tiina Väisäsen esitys asian pöydälle jättämisestä - Ei.

Puheenjohtaja rajasi keskustelun pöydällejättöön. Sihteeri palasi ennen äänestystä hoitamaan tehtäviään.

Äänin Jaa - 1 ja 6 - Ei päätettiin jättää asia pöydälle.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo. 16.23. Tauko päättyi klo. 16.34. 

Äänestystulokset

 • Jaa 1 kpl 14%

  Markku Kuusjärvi

 • Ei 6 kpl 86%

  Maisa Juntunen, Tiina Väisänen, Roope Pylvänäinen, Rauni Pietarinen, Marjaana Sävilammi, Tapani Nykänen

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Uuden hallintosäännössä määritellään yhteistyöryhmän toiminnasta seuraavaa:

"12 §
Yhteistyöryhmä

Kunnassa toimii virallinen yhteistoiminta- ja työsuojeluelin, yhteistyöryhmä (YTR), joka koostuu viranhaltijoiden, työntekijöiden ja työnantajan edustajista. Esittelijänä toimii hallintojohtaja.

YTR toimii myös virallisena työsuojeluelimenä, työsuojeluasioissa esittelijänä toimii työsuojelupäällikkö.

Kunnanhallitus valitsee yhteistyöryhmään työnantajan edustajat kunnanhal­lituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Henkilöstöä edustaa pääsopijapuolia edustavat luottamusmiehet ja toimikaudelle valittuna olevat työsuojeluvaltuutetut. Yhteistyöryhmän puheenjohtajuudesta sovitaan toimikauden alkaessa.

Ennen kuin kunnanhallitus tai lautakunnat tekevät henkilöstöä koskevia merkittäviä ratkaisuja, asia käsitellään YTR:ssä."

Pääluottamusmiesten toimintakausi vaihtuu vuoden 2021 alusta, joten yhteistyöryhmän puheenjohtajan sekä johtoryhmän henkilöstöedustajan valinta on syytä tarkastella toimintakauden vaihtuessa. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan tehtävää on perinteisesti hoitanut vuorotellen työnantajan tai työntekijöiden edustaja. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa työntekijöiden edustajana JUKO:n pääluottamusmies. Myös johtoryhmän henkilöstöedustajan tehtävää on hoitanut pitkään JUKO:n pääluottamusmies.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Yhteistyöryhmä valitsee itselleen puheenjohtajan sekä henkiöstöedustajan kunnan johtoryhmään. Molempien toimikausi alkaa vuoden 2021 alusta.

Päätös

Arja Halttunen ehdotti, että Titta Väyrynen jatkaa henkilöstöjärjestön edustajana johtoryhmässä ja esitti Sari Kuusjärveä YTR:n puheenjohtajaksi. 

Sari Kuusjärvi ehdotti Marita Mannista henkilöstöjärjestön edustajaksi johtoryhmään.

Titta Väyrynen kertoi olevansa käytettävissä henkilöstöjärjestön edustajaksi johtoryhmässä. Sari Kuusjärvi kieltäytyi YTR:n puheenjohtajuudesta.

Kalle Manninen kertoi olevansa käytettävissä YTR:n puheenjohtajaksi.

YTR valitsi henkilöstöjärjestön edustajaksi johtoryhmään Marita Mannisen.

Kalle Manninen valittiin YTR:n puheenjohtajaksi.

 

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus käsittelee liitteenä olevaa hallintosääntöä 7.12.2020 kokouksessaan. Mahdolliset muutokset tuodaan kokoukseen. Kunnanhallituksen esityslistalta on luettavissa kunnanjohtajan esittelyteksti sekä päätösehdotus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

YTR merkitsee tiedokseen hallintosääntöuudistuksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätöksellään 7.12.2020 § 229 päätti jättää pöydälle hallintosäännön päivityksen 1.1.2021 alkaen.

YTR merkitsi tiedokseen uuden käsittelyn aikataulun.

Hallintosäännön käsittelyn kokousaikataulu:

Valtuustoseminaari 18.1.2021

Kunnanhallitus 25.1.2021 

Valtuusto 1.2.2021

 

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus jätti hallintosäännön päivityksen pöydälle kokouksessaan 7.12.2020. Kunnanvaltuustolle järjestetään seminaari 18.1.2021 ja hallintosäännön päivitys viedään kunnanhallitukseen 25.1. ja valtuustoon 1.2.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee tiedokseen hallintosääntöuudistuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että hallintopäällikön virkanimike muutetaan hallintojohtajaksi,​ kunnan rakennusmestarin virkanimike muutetaan kunnaninsinööriksi sekä kirjastonjohtajan toimi muutetaan viraksi. LIsäksi kunnanhallitus päättää muuttaa ruoka-​ ja puhtauspalveluesimiehen tehtävänimikkeen ruoka-​ ja puhtauspalvelupäälliköksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää muuttaa johdon sihteerin tehtävänimikkeen toimistosihteeriksi ja nimetä Johanna Järvensivun tehtävään. Järvensivu on toiminut johdon sihteerin tehtävässä yli vuoden ja hänellä on tradenomin koulutus. Näin ollen hänen koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa oleva toimi tulee avoimeksi. Muilta osin hallintopalveluiden tehtävien uudelleenorganisointi käsitellään YTR:ssä ja kunnanhallituksessa henkilöstö-​ ja koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö astuu voimaan 1.2.2021 alkaen.

Päätös

Sari Linturi-Sahlman jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Risto Nylund toimi pöytäkirjanpitäjänä pykälän käsittelyn ajan.

Tiina Väisänen esitti, että hallintosääntö laitetaan uudelleenvalmisteluun. Perusteluina, että asian esittelytekstissä tulee perustella hallintosäännössä olevat nimikemuutokset. Samoin tulee avata nimikemuutosten ja hallintosäännön päivittämisestä muodostuvat kokonaiskustannusvaikutukset. Maisa Juntunen kannatti esitystä.

Koska on tehty kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, JAA=kunnanjohtajan pohjaesitys ja EI=Tiina Väisäsen tekemä muutosehdotus. 

Äänin JAA 2 (Tapani Nykänen, Markku Kuusjärvi) ja EI 5 (Maisa Juntunen, Marjaana Sävilammi, Rauni Pietarinen, Roope Pylvänäinen ja Tiina Väisänen) päätettiin, että asia laitetaan uudelleenvalmisteluun.

Esteellisyys

Sari Linturi-Sahlman

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.12.2019 § 268 yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen. YT-menettelyssä sovittiin seuraavista eri toimialojen sopeuttamistoimista:

Talouden tasapainottamistoimenpiteet, joilla ei ole henkilöstövaikutuksia

Kunnanhallitus toteaa, että talouden tasapainottamisen lähtökohtana oli, että pysyvillä toimenpiteillä kunnan omassa palvelutoiminnassa talouden tasapainottamisella tavoitellaan yhteensä 1,5 milj. euron kokonaisvaikutusta. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden, eli henkilöstömenojen tavoiteltava osuus on 0,5 milj. euroa.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 28.10.2019 § 39 kunnallisverojen sekä kiinteistöverojen korotuksista, joista vuositasolla saadaan 686 000 euron lisätulo, lisäksi vuokrien, maksujen ja taksojen korotuksilla haetaan lisätuloja. Kunnan jakamien avustusten määrää on vähennetty, mm. työllisyyspalveluiden uudistuksella. Lisäksi kunnan omaisuutta on kartoitettu siten, että niiden myynnillä haetaan kertaluontoisia tuottoja sekä säästöjä kiinteistöjen ylläpitokustannuksista.

YT-neuvottelutulos sisältää säästöjä, jotka tullaan kirjaamaan vuoden 2020 ja suunnitelmavuosien 2021-2022 muutostalousarvioon, joka viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa 2020.

Talouden tasapainottamiskeinot, joilla on henkilöstövaikutuksia

Henkilöstövaikutukset koko kunnan osalta vuosina 2020-2025 on yhteensä 18,5 henkilötyövuotta.

Hallintopalvelut

Kunnan hallintopalveluiden uudelleenjärjestäminen, vaikutus 4 henkilötyövuotta vuosina 2020-2023 (eläköitymiset ja viran lakkauttaminen)

Sivistys- ja hyvinvointi

Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttaminen, vaikutus 3,5 henkilötyövuotta vuonna 2020 (kokonaisvaikutus 5 henkilötyövuotta, sisältäen teknisen toimen) (määräaikaisuudet ja eläköitymiset)

Sivistystoimen uudelleenjärjestelyt, vaikutus vuosien 2020-2025 aikana 6,5 henkilötyövuotta (määräaikaisuudet, eläköitymiset)

Tekninen toimi

Teknisen toimen uudelleenjärjestelyt, vaikutus 4,5 henkilötyövuotta vuosina 2020-2022 (toimen lakkauttaminen, tehtävän täyttäminen sisäisesti, työjärjestelyt, eläköityminen)

Hallintosäännön muutokset ja koko kunnan palvelu- ja hallintorakenteen tarkastelu

Talouden tasapainottamistoimenpiteissä, joilla on henkilöstövaikutuksia, on myös vaikutusta kunnan nykyiseen hallintosääntöön. Se tuleekin päivittää vastaamaan tulevaa hallintorakennetta ja varmistaa, että se on ajantasainen. Hallintosääntö tullaan päivittämään vuoden 2020 aikana siten, että tavoiteorganisaatio voidaan päivittää alkamaan 1.1.2021.

Siltä osin, kun toimivalta on kunnanhallituksella, kunnanhallitus päätti, että se

 1. hallintosäännön 33 ja 37 §:n mukaisesti lakkauttaa kunnallistekniikan mestarin toimen, elinkeinoasiamiehen viran, sekä yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen toimen.
 2. käynnistää hallintosäännön uudistuksen. Uudistuksen toteuttamiseksi kunnanhallitus edellyttää johtoryhmältä suunnitelman organisaatiomuutoksesta, joka kattaa neuvotteluissa esille tuodut toimialoja koskevat toimintojen uudelleenjärjestelyt.
 3. käynnistää palkkahallinnon ulkoistamisselvityksen.
 4. edellyttää palkkamenoihin 75 000 euron säästöjä henkilökunnan vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla tai lomarahojen vaihtamisella vapaaksi. Jos säästöjä ei saavuteta, säästö haetaan henkilöstön lomautuksilla.
 5. edellyttää toimialajohtajia huolehtimaan siitä, että neuvottelutuloksen kustannusvaikutukset valmistellaan siten, että kunnanvaltuustolle 2.3.2020 hyväksyttäväksi esitettävä muutostalousarvio vuodelle 2020 on korkeintaan 100 000 euroa alijäämäinen.
 6. käynnistää kunnan omaisuuden kartoituksen ja myynnin siten, että tuottoa saavutetaan vuoden 2020 aikana 120 000 euroa.

 

Kunnan hallinnonuudistuksen valmistelutyö on edennyt tehtyjen hallituksen päätösten mukaisesti. Lisäksi valmistelussa otettiin huomioon se, että valtuusto on vuoden 2019 tilinpäätöksessä s. 12 hyväksynyt uuden hallintosäännön aikataulun siten, että se otetaan käyttöön 1.1.2021. Talousarvio 2021 on myös laadittu kunnanvaltuuston 8.6.2020 § 22 hyväksymän organisaatiomuutoksen 2021 vastuualue-​tason mukaisesti.

Hallintosäännön muutoksiin liittyvää valmistelua on tehty yhdessä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ja siinä esiin tulleet henkilöstöön kohdistuvat muutokset on käsitelty henkilötasolla pääluottamusmiesten kanssa. Syksyn 2020 osalta valmistelutyö on ollut hallintosäännön yhteensovittamista kuntaliiton uusien ohjeiden mukaiseksi.  Eli kokonaisuudessaan hallintosääntöä on päivitetty sekä kuntaliiton uuden mallin että hallinnonuudistuksen mukaisesti.

Opetustoimen osalta hallinnonuudistuksen talouden tasapainottamistoimenpiteet jätettiin osittain valmistelutyön ulkopuolelle. Näitä valmistellaan kevään 2021 aikana, kun kouluverkkoselvitys ja kahden kyläkoulun lakkauttamispäätökset ovat saaneet lainvoiman.

Sopeuttamistoimien osalta toimenpiteitä on seurattu liitteenä (salassa pidettävä: GDPR ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä) olevan taulukon mukaisesti ja siitä on nähtävissä kokonaiskustannusvaikutukset ja niiden jakautuminen aikavälille 2020-2025. Taulukko on ollut oheismateriaalina kunnanhallituksen käsittelyissä. Se on esitetty myös henkilöstöjärjestöille, jolloin valmistelu on ollut avointa ja läpinäkyvää. Taulukossa on huomioitu myös valmistelun alla olevia säästötoimenpiteitä.

Toimenpidesuunnitelmana talouden tasapainottamiseksi tehdyt päätökset sisältävät henkilöstövaikutteisia talouden tasapainottamisen keinoja, kuten toiminnan sopeuttamista ja uudelleenjärjestelyjä, tuotantotapojen selvityksiä ja toimintojen ulkoistamista, vapautuvien vakanssien lakkauttamisia, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentämistä ja toimitilajärjestelyjä.

Toimintaa tehostavien tehtävämuutosten ja toiminnan uudelleenjärjestelyjen osalta oli selvää, että toimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi henkilöstöä voidaan myös joutua vähentämään, mikäli korvaavia tehtäviä ei ole löydettävissä. Lopputuloksena vain yksi vakituinen virka lakkautettiin irtisanomisella, muilta osin järjestelyt toteutetaan eläköitymisten ja määräaikaisuuksien avulla. Suunnitelman tavoite on ollut selvä; kunnan haasteellisen taloudellisen tilanteen parantaminen.

Kunnanhallitus on käsitellyt kunnan hallintosääntöuudistusta kokouksissaan 7.12.2020 sekä 25.1.2021, ensimmäisen käsittelyn jälkeen asia jätettiin pöydälle ja hallintosäännöstä järjestettiin valtuustoseminaari 18.1.2021. Toisen käsittelyn osalta kunnanhallitus päätti äänestyksen tuloksena laittaa asian uudelleen valmisteluun. Perusteluina, että asian esittelytekstissä tulee perustella hallintosäännössä olevat nimikemuutokset. Samoin tulee avata nimikemuutosten ja hallintosäännön päivittämisestä muodostuvat kokonaiskustannusvaikutukset.

Hallintosäännön päivityksestä ei itsessään synny suoria kustannusvaikutuksia ja sitä tuleekin tarkkailla osana koko talouden tasapainottamisprosessia. Toimintojen selkeyttämisellä ja uudelleenjärjestelyllä saadaan aikaan tehokkuutta, jolloin hallintosäännöllä saadaan myös välillisiä talousvaikutuksia.  Niin ikään yksittäisten toimien tai virkojen nimikkeiden muutoksien vaikutusta ei ole pyritty tarkastelemaan erikseen, sillä useisiin kunnan virkoihin ja toimiin on sisällytetty ja tullaan sisällyttämään tehtyjen irtisanomisten sekä jo toteutuneiden ja tulevien eläköitymisten myötä lisätehtäviä. Näissä tehtävien vaativuuden muutoksissa tehdään työehtosopimusten sekä kunnan voimassa olevan TVA-järjestelmän mukaisesti palkantarkastukset.

TVA-arviointijärjestelmä on eri sopimusaloille hyväksytty kunnanhallituksessa. TVA-neuvottelut tehdään kunnanhallituksen hyväksymän prosessin ja voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti, eikä hallintosääntöuudistuksen osalta tähän prosessiin esitetä muutoksia. Kun TVA-arviointi tehdään talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, ei ole tarkoituksenmukaista päättää prosessin ulkopuolelta yksittäisen työntekijän palkasta. TVA-prosessissa mahdollistetaan kunnan toimivan palkkausjärjestelmän toteutuminen. Prosessissa työntekijäjärjestöjen edustajat sekä palkka-asiamies käyvät henkilöstön TVA-kuvaukset ja niiden pohjalta tehtyjen esimiesten koritusehdotukset läpi, ennen kuin palkkoja tarkistetaan. On myös hyvä muistaa, että palkkojen tarkistus tehtävien vaativuuden laskiessa voivat mahdollisesti myös laskea kyseisen vakanssin tehtäväkohtaista palkkaa.

Tehtävänkuvien läpikäynti henkilötasolla ja tehtävien uudelleenorganisointi edellyttää, että kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön. Vuoden 2021 osalta on talousarviossa huomioitu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti päättyneet työ/virkasuhteet. Lisäksi talousarvioon 2021 on varattu palkkakuluja niiden tehtävien osalta, joissa TVA-käsittely on tehty vuoden 2020 aikana, kuten kunnan rakennusmestarin osalta, sillä hänelle on siirtynyt huomattava määrä lisätehtäviä ja vastuita tehtyjen muutosten osalta. TVA-käsittelyä on tehty myös ruoka- ja puhtauspalvelussa. Hallinnon osalta tehtävien arviointia ei ole vielä toteutettu, mutta niihin on talousarviossa varauduttu. Palkkahallinnon osalta vanhan järjestelmän lisenssimaksuista on saatu säästöjä siten, että nykyinen palkanlaskenta on jo nyt noin 10 000 euroa edullisempaa. Työehtosopimuksissa on lisäksi 1.4.2021 maksuun tuleva yhden prosentin järjestelyerä kunnan palkkasummasta palkkaliitteittäin, jota tullaan hyödyntämään palkkojen harmonisoinnissa. Kaikki mahdolliset palkkojen tarkistukset tullaan tekemään valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Yhteistyöryhmälle sekä kunnanhallitukselle voidaan niin pyydettäessä esitellä tarkempi henkilötason palkkojen tarkistus, kun esitykset ja neuvottelut niiden osalta on hallintosäännön voimaantulon jälkeen käyty.

Nimikemuutoksien osalta perustelut eri muutosesityksille ovat seuraavat:

Yleisesti nimikemuutoksista todetaan, että nimikkeiden tulee kuvata tehtävää ja osoittaa tehtävän tekijän asemaa.

 1. esitys kunnan rakennusmestarin virkanimikkeen muuttaminen kunnaninsinööriksi on perusteltua, sillä tehtävänkuva on laajentunut rakennusmestarin tehtävänkuvan ulkopuolelle kattamaan aluetekniikan, liikuntapaikkojen ja kiinteistökeskuksen tehtäviä. Lisäksi tehtävä sisältää kunnan viranomaistehtäviä ympäristörakentamisen, kiinteistökartoitusprojektin ja kunnan omistaman infrastruktuurin ylläpitämiseen.  Kunnaninsinööri toimii rakennus- ja aluetekniikka vastuualueen esimiehenä. Teknisen johtajan tehtävän kuva tulee jatkossa (maankäyttöinsinöörin eläköityminen) painottumaan maankäytön asiakokonaisuuksiin.
 2. ruoka- ja puhtauspalveluesimiehen tehtävänimikkeen muuttaminen ruoka- ja puhtauspäälliköksi on perusteltua, sillä tehtävän vaativuus on kasvanut esimiehentehtävistä päällikkötason tehtäviin alaisten määrän, kahden erillisen tehtäväkentän itsenäisen suunnittelun ja työn kehittämisen osalta. Ruoka ja puhtauspalvelut on oma vastuualueensa ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö toimii vastuualueen esimiehenä. Päällikkö vastaa itsenäisesti runsaan laitekannan nykyaikaisuudesta ja tehokkuudesta. Talousvastuu ja kustannustaloudellinen toiminta rekrytoinnissa ja perusprosessien tuottamisessa on enemmän perusteltua päällikkö tason kuin esimiestason tehtävässä.  
 3. esitys hallintopäällikön virkanimikkeen muuttamisesta hallintojohtajaksi on perusteltua, sillä kunnan ylin viranhaltija on kunnanjohtaja. Kunnan hallinto- ja henkilöstöorganisaatio on muodostettu kolmesta kunnanjohtajan alaisuudessa olevasta kokonaisuudesta hallintopalvelut, sivistys- ja hyvinvointipalvelut ja tekniset palvelut.  Hallintopäällikön nimike ei kuvaa hallinnon- ja päätöksentekojärjestelmän lakisääteisyyden ohjaajan ja valvovan viranhaltijan asemaa riittävästi. Hallintojohtajan tehtävät ja vastuut ovat laaja-alaiset ja vastaavat muiden kuntien hallintojohtajien tehtävänkuvien kanssa. Hallintopäällikön tehtäviin on elinkeinoasiamiehen irtisanomisen jälkeen lisätty mm. työllisyyden kokonaisuus ja hallintosääntöuudistuksen myötä lisääntyvät myös esimiestehtävät. Lisäksi hallinnon toiminnan kannalta kunnanjohtajan sijaistaminen on lisätty tehtävänkuvaan. Hallinnon osalta on myös otettava huomioon se, että sinne kohdistuvat jo toteutuneet irtisanominen, eläköitymiset ja toimintojen ulkoistustoimet sekä tulevat eläköitymiset, jotka edellyttävät sitä, että hallintoa pystytään kehittämään hallitusti yhtenä kokonaisuutena.
 4. esitys kirjastonjohtajan toimen muuttamisesta viraksi on perusteltua, sillä kirjastonjohtaja käyttää julkista valtaa ja kirjaston, kulttuurin ja vapaa-ajan yhdistäminen tuo kirjastonjohtajalle lisävastuita. Kirjastonjohtaja täyttää virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot, joten se voidaan toteuttaa kunnanhallituksen päätöksellä.
 5. esitys johdon sihteerin tehtävänimikkeen muuttamisesta toimistosihteeriksi on perusteltua, sillä johdon sihteerin tehtäviä on siirretty hallintopäällikölle sekä tietohallintasihteerille ja toimistosihteerin tehtäviin on tarkoitus sisällyttää enemmässä määrin sivistystoimen hallinnon tehtäviä ja palkkamäärärahat on siirretty sivistystoimen hallintoon vuoden 2021 talousarviossa.
 6. Toimistosihteerin tehtävänimikkeen muuttaminen palvelusuunnittelijaksi, hinnoittelutunnuksen muuttaminen 01TOI060:sta 01ASI040:aan ja siirto tietohallintopalveluihin. Perusteluina tehtävään kuuluva kunnan erilaisten digitaalisten palvelujen ja palvelua tuottavien sovellusten ja prosessien monialainen kehittäminen yhdessä koko organisaation toimialojen kanssa. Palvelusuunnittelija kehittää uusia toimintatapoja, joka edellyttää koko kunnan ohjelmistoihin perehtymistä ja niiden liittyvää kehittämistä laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti. Lisäksi tehtävään kuuluu sivistystoimen osalta vastuu koulun ja varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kehittämisestä sekä koulukuljetuspalvelujen suunnittelusta.
 7. Toimistosihteerin tehtävänimikkeen muuttaminen koulusihteeriksi ja siirto sivistystoimen hallintoon. Perusteluna nimikkeenmuutokselle on, että se kuvaa paremmin tehtäväkokonaisuutta.
 8. Teknisen toimen toimistosihteerien siirto teknisen toimen hallintoon on perusteltua toimistopalveluiden lakkauttamisen yhteydessä. Itse tehtävänimikkeisiin ei esitetä muutosta.
 9. Nuorten pajan työvalmentajan siirto työllisyyspalveluiden alle on osa hallinnon uudistusta ja talousarviossa huomioitu määrärahojen siirtona työllisyyspalveluiden alle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että

 1. kunnan rakennusmestarin virkanimike muutetaan kunnaninsinööriksi yllä mainituin perustein.
 2. ruoka-​ ja puhtauspalveluesimiehen tehtävänimike muutetaan ruoka-​ ja puhtauspalvelupäälliköksi yllä mainituin perustein.
 3. hallintopäällikön virkanimike muutetaan hallintojohtajaksi yllä mainituin perustein.
 4. johdon sihteerin tehtävänimike vakanssinumerolla 110005 muutetaan toimistosihteeriksi ja Johanna Järvensivu nimetään tehtävään. Järvensivu on toiminut johdon sihteerin tehtävässä yli vuoden ja hänellä on tradenomin koulutus. Näin ollen hänen koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa oleva toimi jää avoimeksi. Vakanssi siirretään sivistystoimen hallintoon.
 5. toimistosihteerin vakanssinumerolla 110009 tehtävänimike muutetaan palvelusuunnittelijaksi ja hinnoittelutunnus muutetaan 01TOI060:sta 01ASI040:aan ja vakanssi siirretään tietohallintopalveluihin yllä mainituin perustein.
 6. kirjastonjohtajan toimi muutetaan viraksi yllä mainituin perustein.
 7. toimistosihteerin tehtävänimike vakanssinumerolla 110006 muuttaminen koulusihteeriksi ja vakanssi siirretään sivistystoimen hallintoon yllä mainituin perustein.
 8. toimistosihteerit vakanssinumeroilla 110007 ja 110008 siirretään teknisen toimen hallintoon yllä mainituin perustein.
 9. nuorten työvalmentaja vakanssinumerolla 200003 siirretään työllisyyspalveluiden alle yllä mainituin perustein.
 10. Muilta osin hallintopalveluiden tehtävien uudelleenorganisointi käsitellään YTR:ssä ja kunnanhallituksessa kevään 2021 aikana.

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö astuu voimaan 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Johanna Järvensivu ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
Johanna Järvensivu on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Johanna Järvensivu on asianosainen.

Kunnanhallitus piti neuvottelutauon 16.20 - 17.00.

Kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja asiasta pidetään vielä kunnanhallituksen seminaari.

Esteellisyys

Johanna Järvensivu

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on pitänyt hallinnnonuudistuksesta iltakoulun 10.3.2021. Hallintosääntö viedään päätöksentekoon pienin muutoksin, jotka on huomioitu myös vakanssiluettelossa. Itse pohjaesitykseen ei ole tehty muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että

 1. kunnan rakennusmestarin virkanimike muutetaan kunnaninsinööriksi yllä mainituin perustein.
 2. ruoka-​ ja puhtauspalveluesimiehen tehtävänimike muutetaan ruoka-​ ja puhtauspalvelupäälliköksi yllä mainituin perustein.
 3. hallintopäällikön virkanimike muutetaan hallintojohtajaksi yllä mainituin perustein.
 4. johdon sihteerin tehtävänimike vakanssinumerolla 110005 muutetaan toimistosihteeriksi ja Johanna Järvensivu nimetään tehtävään. Järvensivu on toiminut johdon sihteerin tehtävässä yli vuoden ja hänellä on tradenomin koulutus. Näin ollen hänen koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa oleva toimi jää avoimeksi. Vakanssi siirretään sivistystoimen hallintoon.
 5. toimistosihteerin vakanssinumerolla 110009 tehtävänimike muutetaan palvelusuunnittelijaksi ja hinnoittelutunnus muutetaan 01TOI060:sta 01ASI040:aan ja vakanssi siirretään tietohallintopalveluihin yllä mainituin perustein.
 6. kirjastonjohtajan toimi muutetaan viraksi yllä mainituin perustein.
 7. toimistosihteerin tehtävänimike vakanssinumerolla 110006 muuttaminen koulusihteeriksi ja vakanssi siirretään sivistystoimen hallintoon yllä mainituin perustein.
 8. toimistosihteerit vakanssinumeroilla 110007 ja 110008 siirretään teknisen toimen hallintoon yllä mainituin perustein.
 9. nuorten työvalmentaja vakanssinumerolla 200003 siirretään työllisyyspalveluiden alle yllä mainituin perustein.
 10. Muilta osin hallintopalveluiden tehtävien uudelleenorganisointi käsitellään YTR:ssä ja kunnanhallituksessa kevään 2021 aikana.

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö astuu voimaan 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Sari Linturi-Sahlman jääväsi itsensä pykälän käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Esittelijä toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan. Mika Huovinen toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.

Kunnanhallitus päättää:

 1. kunnan rakennusmestarin virkanimike muutetaan kunnaninsinööriksi yllä mainituin perustein.
 2. ruoka-​ ja puhtauspalveluesimiehen tehtävänimike muutetaan ruoka-​ ja puhtauspalvelupäälliköksi yllä mainituin perustein.
 3. hallintopäällikön virkanimike muutetaan hallintojohtajaksi yllä mainituin perustein.
 4. poistettiin
 5. poistettiin
 6. kirjastonjohtajan toimi muutetaan viraksi yllä mainituin perustein.
 7. toimistosihteerin tehtävänimike vakanssinumerolla 110006 muuttaminen koulusihteeriksi ja vakanssi siirretään sivistystoimen hallintoon yllä mainituin perustein.
 8. toimistosihteerit vakanssinumeroilla 110007 ja 110008 siirretään teknisen toimen hallintoon yllä mainituin perustein.
 9. nuorten työvalmentaja vakanssinumerolla 200003 siirretään työllisyyspalveluiden alle yllä mainituin perustein.
 10. Muilta osin hallintopalveluiden tehtävien uudelleenorganisointi käsitellään YTR:ssä ja kunnanhallituksessa kevään 2021 aikana.

Esityksen kohdat 4 ja 5 päätettiin yksimielisesti poistaa päätöksestä.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö astuu voimaan 1.4.2021 alkaen.

Esteellisyys

Sari Linturi-Sahlman

Valmistelija

 • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö astuu voimaan 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Simo Hokkanen esitti, että hallintosääntö lähetetään uudelleen valmisteluun kunnanhallituksen vastuualueen osalta. Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Simo Hokkanen jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.