Kunnanvaltuusto, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Vakanssit 1.1.2018-

KNGDno-2017-493

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Osan kunnan henkilöstöstä siirryttyä ESSOTE:n palvelukesen 1.1.2017 sekä talousarvioon 2018 tehtyjen muutosesitysten vuoksi Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit tulee vahvistaa 1.1.2018 alkaen.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa esitetään alakoulujen apulaisrehtorin viran lakkauttamista.

Hallintopalveluissa esitetään talous- ja hallintojohtajan viran lakkauttamista ja hallinto- ja henkilöstöasioden sisällyttämistä uuteen hallintopäällikön virkaan, jonka pohjana on nykyinen palvelupäällikön tehtävä.

Edelleen talous- ja hallintojohtajan talousasioiden tehtävät sisällytettäisiin talouspäällikön virkaan, jonka pohjana on nykyinen taloussuunnittelijan virka.

Esitetään urheilualueiden hoitajien siirtyvän tekniset palvelut toimialan alaisuudesta sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimialan alaisuuteen. Muutos on huomioitu talousarviossa 2018.

Muilta osin vakanssiluettelo sisältää joitakin nimekkeiden ja hinnoittelukohtien muutoksia sekä sivistys- ja hyvinvointiosastolla yhden lastentarhanopettajan tehtävän muutos vakituiseksi, mistä kaikista on jo aiemmin tehty erilliset päätökset.

Vakanssiluetteloon on merkitty hallintokunnittain tehtävänimekkeet, hinnoittelutunnukset ja onko kyseessä virka vai toimi (v/t).

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen mukaisesti 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Vt. kunnanjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Alakoulujen apulaisrehtorin viran lakkauttamisesta tehdään erillinen päätös ja virka säilytetään toistaiseksi vakanssiluettelossa.

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Mikko Korhonen, vs.sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen sekä taloussuunnittelija Mirja Ursin osallistuivat asiantuntijoina asian käsittelyyn. He poistuivat klo 16:30.

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on korjattu vakanssiluettelo.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

esimiehet

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.