Kunnanvaltuusto, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

KNGDno-2017-411

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintokunnat ovat valmistelleet virkamiestasolla talousarvioehdotuksensa. Budjetin lautakuntakäsittelyt ovat lokakuussa.

Valmistelutilanteen ( 4.10.2017 mukaan) vuoden 2018 talousarvion ulkoiset toimintatuotot ovat 2 819 t€, mikä on 130 t€ vähemmän kuin talousarviossa 2017.

Toimintakuluja budjettiesityksessä on 37 529 t€, mikä on 257 t€ vähemmän kuin talousarviossa 2017. Henkilöstömenoissa on vähennystä 170 t€, mikä johtuu lähinnä palkkojen sivukuluista. 

Toimintamenoissa kasvua on lähinnä asiakaspalvelujen ostoissa 258 t€, mikä johtuu Essoten ilmoittamasta määräraha-arviosta asiakaspalvelujen ostoihin ( 22,5 milj €).

Toimintakate on budjettiesityksessä 34 710 t€, vähennystä 126 t€ verrattuna talousarvioon 2017.

Verotuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna aiemmin ennakoitua enemmän, eli 18 400 t€ ja valtionosuuksia 17 850 t€, yhteensä verorahoituksen vähennys talousarvioon 2017 on 356 t€. Poistoja arvioidaan kirjattavaksi 1 750 t€.

Virkamiesvalmistelun budjettiesitys on alijäämäinen 170 t euroa.

Päivitetty laskelma tuodaan kunnanhallitukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus perehtyy talousarvion valmistelutilanteeseen ja tekee päätöksen talousarvion jatkovalmistelusta.

Kunnanhallitus toteaa, että talousarvio tulee valmistella nollatasoon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Taloussuunnittelija Mirja Ursin, tekninen johtaja Mikko Korhonen ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Karttunen osallistuivat asiantuntijoina tämän asian käsittelyyn klo 15:00-16:29

Valmistelija

Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion valmistelua sivistystoimessa on tehty nykyisen palvelurakenteen pohjalta. Toimintojen järjestelyissä on tehty muutoksia teknisen toimen ja liikuntatoimen osalta (kiinteistöt tekniselle toimelle, liikuntapaikkojen hoitajat sivistystoimelle).

Talousarvion laadinta on edellyttänyt menojen karsintaa talousarvion valmistelun edetessä. Käyttötaloudesta on tehty vähennyksiä, hankintamäärärahoja on yhtenäistetty ja osin pienennetty. Tästä huolimatta koko kunnan talousarvio on tässä valmisteluvaiheessa vielä alijäämäinen. Asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 9.10.2017, jolloin alijäämäennuste oli vielä noin 100 000 € (sivistystoimen hallinnon vähennys huomioitu, muuten – 170 000 €). Kunnanhallitus päätöksessään edellytti, että hallintokunnat jatkavat talousarvion tekemistä niin, että talousarviossa päästään tasapainoon.

Liitteessä nro 1 on sivistystoimen talousarvioesitys, joka pitää sisällään seuraavat keskeiset asiat, jotka poikkeavat nykyisestä tilanteesta (TA 2017). Tässä ei ole vielä huomioitu kunnanhallituksen 9.10.2017 edellyttämää talousarvion tasapainoon saattamista

Opetus – ja kulttuuritoimen hallinto

 • Sivistystoimen avustukset on siirretty sivistyslautakunnan alle yhteen kohtaan. Sivistyslautakunta päättää avustusten jaon kokonaisuutena vuodelle 2018. Avustusten kokonaismäärä on samalla tasolla.

 • Sivistyslautakunnan menot ovat kasvaneet avustusten siirrosta johtuen vajaa 70 000 €

 • Hallinto- ja lautakuntapalveluiden alla olevia muiden menojen osalta (sivistystoimisto, joukkoliikenne, seutuopisto, musiikkiopisto) on vähennystä noin 43 000 €, jolloin menojen kokonaisnousu on noin 27 000 €.

Opetustoimi, varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatuksen hallinto on eritelty omaksi kohdakseen, jota aiemmin ei oltu eritelty. Hallinnon alle kuuluvat myös lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Tässä menojen nousua on kokonaisuudessaan noin 14 000 €, johtuen varhaiskasvatuksen hallinnon eriyttämisestä.

 • Päiväkodin osalta menovähennystä on vajaa 40 000 €, johtuen Aarontien yksikön lakkaamisesta sekä hallinnon osuuden siirtämisestä erikseen.

 • Perhepäivähoidon osalta menovähennystä on noin 67 000 €, johtuen perhepäivähoitajien vähenemisestä ja henkilöstöjärjestelyistä.

 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alimmissa tuloluokissa tulevat todennäköisimmin alenemaan valtakunnallisesti. Tarkemmasta suuruudesta ei vielä ole tietoa, osin ne alenivat jo vuonna 2017.

 • Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen menovähennys on noin 80 000 €, myös tulot ovat vähenemässä, joten nettomenovähennys on noin 50 000 €

Opetustoimi, esi- ja perusopetus

 • Muun hallinnon (00030311) osalta menot ja tulot koostuvat jakamattomista eristä sekä kotikuntakorvauksista, jotka liittyvät koulunkäyntiin toisessa kunnassa tai toiskuntalaisten koulunkäyntiin Kangasniemellä.
 • Menojen osalta arvioidaan pientä nousua, mutta kotikuntakorvaukset ovat selvästi pienemmät, jolloin nettomenojen osuus on kasvanut lähes 70 000 €.

 • Hallinnon määrää kevennetään joko toimialajohtajan tai rehtoreiden osalta, vähennys on tehty Beckerin koulun menoista noin 70 000 €.

 • Otto Mannisen koululle määrärahavaraus on koko vuodelle, menolisäys noin 100 000 €.

 • Kirja- ja tarvikerahoja on yhdenmukaistettu, yläkoulussa niitä on pienennetty 18 000 €.

 • Iltapäivätoiminta on siirretty varhaiskasvatuksesta koulutoimen puolelle nykyisellä tasolla. Toteutuvien ryhmien määrää ei vielä voi kokonaan ennakoida, voi olla, että menovähennys toteutuu suurempana.

 • Lukion osalta siirrytään kokonaan 1-sarjaiseen lukioon (nyt kolmansia luokkia 2), menovähennys noin 60 000 €.

 • Kokonaisuutena esi- ja perusopetuksen puolella ovat menovähennykset noin 80 000 €, tulot ovat myös vähentyneet yli 40 000 €, joten nettomenojen vähennys on noin 35 000 €

Kirjastotoimi

 • Kirjahankintamäärärahoja on vähennetty, henkilöstömenoissa hieman nousua, jolloin menovähennys kokonaisuutena on noin 8 500 €.

Nuorisotoimi

 • Nuorisotoimen osalta on budjettia lähdetty tekemään nykyisellä henkilötasolla. Henkilöstöjärjestelyjä on tapahtunut vuoden 2017 aikana. Syynä on osin toimintojen/henkilöiden siirtyminen Essotelle, henkilöstön eläköityminen, sisäisen palvelurakenteen muutos (ruokakuljetukset), hankerahoitus. Henkilöstöjärjestelyjen tekeminen vuodelle 2018 on vielä kesken, mutta niitä on kuitenkin tehtävä, jotta toimintaan saadaan pysyvyyttä pidemmällä aikajänteellä lukuisten henkilöstömuutosten jälkeen.

 • Avustukset ovat siirtyneet sivistyslautakunnan alle, menovähennykset nuorisotoimessa ilman hankerahoitusta saavaa Ottis -kerhoa noin 7000 €.

Kulttuuritoimi

 • Käyttötalousmäärärahoja on pienennetty noin 4000 €.

 • Avustukset ovat siirtyneet sivistyslautakunnan alle, menovähennys noin 35 000 €.

Liikuntatoimi

 • Liikuntapaikkojen kiinteistöt teknisen toimen alaisuuteen, menovähennykset tältä osin noin 170 000 €.

 • Liikuntapaikkojen hoitajat sivistystoimen alaisuuteen, menolisäys tältä osin noin 120 000 €.

 • Avustukset (20 000 €) siirtyneet sivistyslautakunnan alle, lukuun ottamatta Tehomet Oy:n avustusta, joka kohdentuu liikuntatoimeen erillissopimuksella.

 • Liikuntatoimen menojen kokonaisvähennys noin 70 000 €.

Vapaa-aikatoimen menot ovat pienentyneet noin 100 000 €, johtuen pääasiassa avustusten siirtymisestä sivistyslautakunnan alle sekä liikuntatoimessa tehdyistä toiminnan ohjauksen muutoksista (kiinteistöt/liikuntapaikkojen hoito).

Kokonaisuutena sivistystoimen menot ovat pienentyneet noin 230 000 €, mutta myös tulot ovat pienentyneet lähes 100 000 €, jolloin nettomenojen vähentymä on noin 130 000 €. Tulojen osalta suurin vähentymä on kotikuntakorvauksissa. Myös varhaiskasvatusmaksuja kertyy vähemmän sekä muita toimintatuottoja (mm. sisäiset tavarankuljetukset). Menojen osalta palkkamenoissa on kasvua mm. Otto Mannisen koulun palkkavarauksen johdosta. Kokonaisuutena tänä vuonna liian suurena budjetoitujen sivukulujen osuuden korjaus tasoittaa henkilöstökulujen nousua. Palveluiden ja tarvikkeiden osotoista on tehty vähennyksia jo talousarvion aikaisemmassa valmisteluvaiheessa. Sivistyslautakunnalle toimitettiin oheismateriaalina on yksikkökohtainen talousarvio.

Sivistyslautakunnalle toimitettiin oheismateriaalina toimenpidelista, joissa on kuvattu mahdollisia toiminnallisia muutoksia ja niiden vaikutusta talouteen ja toimintaan. Kaikkia toimenpiteitä ei oteta käyttöön, mutta sivistyslautakunnan tulee tehdä esityksiä lisäsäästöjen saamiseksi, jotta kunnanhallituksen asettama tavoite tasapainossa olevasta talousarviosta täyttyisi.

Toimenpidelistan perusteella esittelijä esittää käyttöön otettavaksi seuraavat toimenpiteet joilla taloutta tasapainotetaan:

 • Opetustoimen hallinnosta jo tehty vähennys (noin -70 000 € sivukuluineen) edellyttää lisäpanostusta koulukuljetusten järjestelyyn, jota ei ole talousarvioesityksessä huomioitu. Tämä kasvattaa säästötarvetta noin +20 000 €. Samalla kuljetusten kilpailutus siirretään hankintayhtiölle.

 • Kuljetusperiaatteet täsmennetään ja tarkennetaan. Lukujärjestyksiä sidotaan koulukuljetussuunnitteluun niin, että kuljetusreittejä ajetaan vain rajattuina kellonaikoina. Säästöarvio noin -25 000 €.

 • Koulunkäynnin ohjaajien lomautus, jos koululla tai muissa hallintokunnissa ei ole tarjolla töitä koulujen loma-ajoiksi. Säästöarvio noin -28 000 €.

 • Luokanopettajan virkojen vähentäminen ja opetusryhmien suurentaminen, yhteensä 2 virkaa.Vähennys kohdentuu pääasiassa keskustaajaman koululle. Säästöarvio vuoden 2018 osalta noin -45 000 € (syksy 2018), vuoden 2019 osalta noin -95 000 € (kevät ja syksy 2019).

 • Varhaiskasvatuksessa ei myönnetä maksusitoumuksia muihin kuntiin. Säästöarvio -8000 €.

 • Nuorisotoimen osalta tehdään 0,5 henkilötyövuoden vähennys, joka on kohdentunut aikaisemmin Essotelta erikseen ostettavan erityisnuorisotyöntekijän työpanokseen. Enää tämä ei ole mahdollista paikan jäätyä avoimeksi Essoten henkilöstömuutosten johdosta. Säästöarvio -16 000 €

Edellä mainittujen toimenpiteiden nettosäästöarvio on -102 000 €. Talousarvio vielä tarkentuu valmistelun edetessä ja muiden hallintokuntien etsiessä säästöjä, mutta edellä mainittuja toimenpiteitä otetaan käyttöön tarvittava määrä talousarvion saattamiseksi tasapainoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvioesityksen ja siinä olevat muutokset omalta osaltaan sekä siirtää asian käsittelyn edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja –valtuustolle esittelijän esittämien toimenpiteiden käyttöönottoa lisäsäästöjen saamiseksi talouden tasapainottamisessa.

 

Päätös

Maisa Juntunen esitti, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion esittelijän ehdotuksen mukaan mutta esittelijän päätösehdotusta lisätoimenpiteistä kokonaisuudessaan ei hyväksyttäisi, vain ainoastaan lisätoimenpiteistä hyväksyttäisiin vähennykset hallinnosta, kohta 1. Ehdotusta ei kannatettu, joten vastaehdotus raukesi.

Jani Savolainen esitti, että talousarvio hyväksytään ehdotuksen mukaisesti, mutta lisätoimenpiteistä ei hyväksyttäisi luokanopettajien virkojen vähentämistä, kohta 4. Eija Partanen kannatti esitystä.

Sirpa Söderström esitti, että asia jätetään lisäselvityksiä varten pöydälle ja pidetään ylimääräinen kokous. Maisa Juntunen kannatti ehdotusta.

Koska oli tehty 2 esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, jouduttiin suorittamaan äänestys. Ensiksi suoritettiin äänestys vastaehdotusten välillä.

Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä, jotta ne, jotka kannattavat Jani Savolainen tekemää ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Sirpa Söderströmin tekemää ehdotusta äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Roope Pylvänäinen, Eija Partanen, Tuula Paavilainen, Jani Savolainen, Arto Tommola, Simo Hokkanen, Heidi Kukkohovi) ja 2 EI-ääntä (Maisa Juntunen, Sirpa Söderström), joten äänestyksen voitti Jani Savolaisen ehdotus.

Tämän jälkeen äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän ehdotus ja Jani Savolaisen ehdotus.

Puheenjohtaja ehdotti että ​ne jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kananttavat Jani Savolaisen ehdotusta äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Simo Hokkanen, Arto Tommola, Tuula Paavilainen) ja 6 EI-ääntä (Eija Partanen, Maisa Juntunen, Sirpa Söderström, Heidi Kukkohovi, Roope Pylvänäinen, Jani Savolainen), joten sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli Jani Savolainen ehdotus, että talousarvio hyväksytään ehdotuksen mukaisesti, mutta lisätoimenpiteistä ei hyväksytä luokanopettajien virkojen vähentämistä, kohta 4. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle muiden lisätoimenpteiden käyttöönottoa lisäsäästöjen saamiseksi. Kyseessä ei ole talousarvion lopullinen hyväksyminen vaan asian valmistelu kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

​Simo Hokkanen jätti eriävän mielipiteen (liite nro 2).

Roope Pylvänäinen poistui kokkouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.13.

Eriävä mielipide

Sari Akkanen
Simo Hokkanen jätti eriävän mielipiteen.

 

Valmistelija

Esa Kähärä, esa.kahara@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvio-ohjeistuksen mukaan raami vuodelle 2018 on -1,5 % ulkoisista menoista talousarvioon 2017 verrattuna ( johtoryhmän päätös ). Palkkojen osalta korotus on 0 %.

Pöytäkirjan liite.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää kokouksessa saatavien selvitysten pohjalta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle teknisen sektorin talousarvion hyväksymistä vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosille 2019 - 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Lautakunnat ovat tehneet esityksensä talousarvioksi 2018.

Kunnan talousarvioesitys osoittaa ylijäämää  n. 7.000 euroa. Laskelmissa ei ole vielä huomioitu sivistyslautakunnan tekemiä päätösesityksiä ohjaajien lomautuksista n. 28.000 euroa eikä nuorisotoimen henkilövähennystä n. 17.000 euroa. Myöskään sivistyslautakunnan n. 20 000 euron lisäresurssiesitystä toimistotyöhön (koulukuljetuksiin) ei ole huomioitu.

Talousarvioesityksessä 2018 tuloja (ulkoiset ja sisäiset) on 5 273 t€, joka on n. 73 t € enemmän kuin talousarviossa 2017. Vuokratuottoja arvioidaan kertyvän n. 190 t € enemmän kuin talousarviossa 2017, esitys sisältää Essote-vuokriin 1,7 %:n tarkistuksen sekä terveyskeskuksen sprinklerin poistoja yhteensä n. 80 t€.

Toimintamenoja talousarvioesitys sisältää 39 754 t€, jossa vähennystä edelliseen talousarvioon 281 t€, joka pääsääntöisesti johtuu henkilöstösivukulujen pienenemisestä. Palkkamenoja esitykseen on kirjattu 6 071 t€, mikä on n. 67 t€ vähemmän kuin talousarviossa 2017. Esitykseen on kirjattu Essote:lta asiakaspalvelun ostoja 22,4 milj €, joka on 200 t€ enemmän kuin kunnan talousarviossa 2017.

Toimintakate on 34 481 t€, jossa vähennystä n. 350 t € tämän vuoden talousarvioon verrattuna.

Verotuloja on arvioitu kertyvät ensi vuonna 18 350 t€, joka on n. 400 t€ enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Valtionosuuksia ennakoidaan tilitettävän ensi vuonna 17 850 t€, mikä on n. 800 t€ vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Koko verorahoituksen ennustetaan laskevan n. 400 t€.

Poistoja esitykseen on arvioitu 1 750 t€, mikä sisältää Kansis-keskuksen poistoja n. 150 t€.

Kuntastrategiaa jatkotyöstetään ja sen pohjalta laaditaan hallintokuntakohtaiset toiminnalliset tavoitteet ja suoritteet vuodeksi 2018, jotka tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus käy keskustelua talousarvio 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 tilanteesta ja evästää hallintokuntia jatkotyöstämistä varten.

Päätös

Kunnanghallitus päätti evästää hallintokuntia talousarvion jatkovalmistelussa seuraavasti:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittämä säästö varhaiskasvatuksen maksusitoumuksesta palautetaan valmisteluun myöntämisperusteiden valmistelua varten

ja että koulunkäynnin ohjaajien sekä ruokapalvelujen henkilöstön kesäajan työllistämismahdollisuudet selvitetään.

Tekninen johtaja Mikko Korhonen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Karttunen ja taloussuunnittelija Mirja Ursin osallistuivat asiantuntijoina asian käsittelyyn. Korhonen ja Karttunen poistuivat klo 17.54.

Tämä pykälä käsiteltiin § 323 jälkeen.

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvioesitykseen 2018 on lisätty varhaiskasvatuksen maksusitoumusten myöntämiseen 8.000 euroa sekä palkkamäärärahoja on korotettu kuntatasolla 0,5 %. Menojen kasvu on katettu eläköitymisen myötä poistuneella palkkamäärärahavarauksella (n. 35 000 eur).

Toiminnalliset tavoitteet ja suoritteet sekä taloussuunnitelma 2019-2020 tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn 4.12.2017.

Litteenä on nro 1 talousarvioesitys 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus käy keskustelua talousarvioesityksestä 2018 ja antaa viranhaltijoille evästystä talousarvion jatkokäsittelyä varten.

Päätös

Kunnanhallitus kävi keskustelua asiasta.

Mirja Ursin, Jari Karttunen ja Mikko Korhonen osallistuivat asiantuntijoina asian esittelyyn. Jari Karttunen ja Mikko Korhonen poistuivat kokouksesta klo 16.46.

Valmistelija

Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Edellisessä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 17.10.2017 §34 käsiteltiin lautakunnan alaisten toimintojen euromääräistä talousarviota vuodelle 2018. Sanallisten tavoitteiden ja suoritteiden osuus ei silloin ollut vielä valmiina johtuen tilikarttaan liittyvistä muutoksista ja kuntastrategiaan liittyvästä työstä.

Liitteenä nro 1 on esitetty tulosalueittain keskeiset sanalliset tavoitteet, joita on tehty vielä valmistelussa olevan kuntastrategian ja uuden tilikartan mukaisesti. Liitteenä nro 2 on lautakunta- ja valtuustotasolla seurattavat mittarit, joiden on osaltaan tarkoitus tuoda esille asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja joita seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Molemmat ovat liitteen Excel-taulukossa, mukana on myös vanhan tilikartan mukaiset suoritteet. Taulukosta puuttuvat päivitetyt euromäärät, ne viedään keskitetysti taloushallinnon kautta. Euromäärät ovat erillisenä iitteenä nro 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta osaltaan hyväksyy asetetut sanalliset tavoitteet ja niiden suoritustason seurannan. Samalla lautakunta edelleen esittää niitä kunnanhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäviksi osana vuoden 2018 talousarviota.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Esa Kähärä, esa.kahara@kangasniemi.fi

Kuvaus

Edellisessä teknisen lautakunnan kokouksessa 31.10.2017 § 98 käsiteltiin lautakunnan alaisten toimintojen euromääräistä talousarviota vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019 - 2020.

Talousarvioesitykseen olennaisena liittyvät sanalliset tavoitteet ja suoritteet on valmisteltu uuden tilikartan ja kuntastrategian valmistumisen myötä. Pöytäkirjan liitteenä on esitetty tulosalueittain keskeiset sanalliset tavoitteet. Pöytäkirjan liiitteenä on lautakunta ja valtuustotasolla seurattavat mittarit, joiden on osaltaan tarkoitus tuoda esille asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja joita seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.

Tarkennetut talousarvion 2018 euromäärät ovat pöytäkirjan liitteenä.

Investointiohjelma talousarviovuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019 - 2020 pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen sektorin sanalliset tavoitteet ja suoritteet, talousarvioeurot ja investointiohjelman vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019 - 2020 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta päätti lisätä investointiohjelmaan 30.000 euroa kohtaan vesi-ja viemärilaitos,  " lietteenkuivaus".

_________

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvioesitys 2018 osoittaa ylijäämää 93 005 euroa. Esitys sisältää 0,5 %.n korotuksen palkkamenoihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoihin Essotelta on varattu budjettiesityksessä 22,4 milj €.

Toimintakate 2018 esityksessä on 10 % pienempi kuin talousarviossa 2017.  Verorahoituksen ennakoidaan vähenevän talousarvio 2017 vuodesta n. 300 t €.

Bruttoinvestointeja esitys sisältää n. 3 milj €, josta suurimmat määrärahaesitykset ovat talonrakennukseen ja kaavateihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Mikko Korhonen, vs.sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen sekä taloussuunnittelija Mirja Ursin osallistuivat asiantuntijoina asian käsittelyyn.

Valmistelija

 • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Esityslistan liitteinä 1-3 ovat täytäntöönpano 2018, osasto/kustannuspaikkakartta 2018 ja talousarvio 2018

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Taloussuunnittelija Mirja Ursin, tekninen johtaja Mikko Korhonen ja vs.sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen osallistuivat asiantuntijoina asian käsittelyyn.

Tiedoksi

esimiehet

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.