Kunnanvaltuusto, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kangasniemen kuntastrategia

KNGDno-2017-487

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntastrategiasta säädetään kuntalain 37 §:ssä. Sen mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka, 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Strategiaa on valmisteltu valtuustoseminaareissa ja strategiatyöpajoissa 23.3., 4.9. ja 16.10.2017. Yhdistyksille, yrityksille, kuntalaisille ja henkilökunnalle on strategiantyön yhteydessä lähetty Webropol-kyselyt. Asia on ollut esillä myös johtoryhmän kokouksissa ja esimiesiltapäivässä 30.10., jolloin strategialuonnosta ja talousarviovuoden 2018 tavoitteita sovitettiin yhteen.

Strategia on kunnan pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, jota pidetään mukana arjen johtamisessa ja joka yhdistää organisaation keskeiset päämäärät kokonaisuudeksi. Strategialle on ominaista ennakointi, jatkuva kehittyminen ja muutos. Strategiaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa toimintaympäristön muuttuessa ja tietopohjan päivittyessä. Strategia tulee kuitenkin päivittää vähintään kerran valtuustokaudessa.

Nyt laadittu kuntastrategia sisältää yhdessä kuntalaisten, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa muodostetun yhteisen tahtotilan kunnan visiosta, toimintakulttuurista, kehittämisen painopisteistä ja valtuustokauden tavoitteista. Ne yhdessä hahmottavat kokonaisnäkemyksen siitä, miten kunnan voimavaroja ja palveluita, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä sekä alueen elinvoiman vahvistamista kehitetään valtuustokauden aikana.

Strategian tavoitteet antavat suuntaa jokaisen toimialan operatiiviselle kehittämiselle ja toimenpiteiden suunnittelulle. Tavoitteiden operatiivinen johtaminen ja vuosittaisten toimenpiteiden suunnittelu on kunnan johtoryhmän, toimialajohtajien ja lautakuntien vastuulla. Strategian tavoitteita toteuttavat toimialakohtaiset toimenpiteet viedään vuosittain talousarvion toiminnan ja talouden suunnitelmaan sekä muihin toimeenpanoasiakirjoihin.

Strategiaprosessi on toteutettu yhteistyössä BDO Oy:n (Anne Sormunen, Pipsa Salkosalo) HYVE2018 - Johtaminen tulevaisuuden kunnassa -ohjelman kanssa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kuntastrategian ja sen mukaiset pitkän aikavälin strategiset tavoitteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Mikko Korhonen, vs.sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen ja taloussuunnittelija Mirja Ursin osallistuivat asiantuntijoina asian käsittelyyn.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Strategia liitteenä rno 1.

Päätös

Valtuutettu Kari Synberg (sin) esitti, että strategia palautetaan uuteen valmisteluun. Ehdotusta ei kannatettu, joten valtuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen ehdotus.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.