Kunnanvaltuusto, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kangasniemen kunnan hallintosääntö / muutokset

KNGDno-2017-439

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 27.3.2017 § 13 hyväksynyt Kangasniemen kunnan hallintosäännön. Se on tullut voimaan1.6.2017, ja sivistystoimen sekä hallintopalveluiden osalta 1.3.2017 alkaen.

Nyt esillä olevat muutokset:

  • Talous- ja hallintojohtajan virka poistuu ja tehtävät jaetaan perustettaville uusille viroille hallintopäällikkö ja talouspäällikkö. Samalla poistuu palvelupäällikön tehtävä ja taloussuunnittelijan virka.Pykälät 14, 15, 17, 20, 21, 26, 28, 37, 63 ja 149.

  • Rakennustarkastajan päätösvaltaan liittyvät asiat poistetaan, koska suoraan hallintosäännön mukaan tehdyistä päätöksistä valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja lainvoimaisuuden saaminen kestää 30 päivää. Rakennuslupajaosto tulee delegoimaan ko. asioiden päätösvallan rakennustarkastajalle. Tällöin oikaisuvaatimus rakennuslupajaostoon ja lainvoimaisuus 14 päivässä.Pykälä 16.

  • Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösvallan täsmennys. Pykälä 26 kohta 20.

Hallintosäännössä on muutokset punaisella ja yliviivattuna tekstit, jotka poistuvat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosääntöön esitetyt muutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosääntö liitteenä nro 1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.