Kunnanvaltuusto, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 2021

KNGDno-2021-161

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (YSL,​ 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia,​ kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen,​ Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 19.12.2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 2.4.2015. Määräykset on hyväksytty seuraavasti:

  • Mikkelin kaupunginvaltuusto 11.6.2012 § 54
  • Hirvensalmen kunnanvaltuusto 18.6.2012 § 26
  • Mäntyharjun kunnanvaltuusto 5.9.2012 § 20
  • Pertunmaan kunnanvaltuusto 18.6.2012 § 25
  • Kangasniemen kunnanvaltuusto 15.12.2014 § 67
     

Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen,​ joka astui voimaan 1.9.2014. Tämän johdosta esimerkiksi lain pykälöinti muuttui kokonaan. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut muutoksia,​ kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on päivittänyt ympäristönsuojelumääräykset. Tavoitteena on ollut luoda koko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset sekä päivittää määräykset vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä. Päivitystyö on tehty yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa. Luonnosehdotuksesta on pyydetty tarvittavat lausunnot YSL 203 §:n mukaisesti. Myös kuntalaisille on varattu mahdollisuus saada tietoja ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta sekä lausua asiasta mielipiteensä hallintolain (HL,​ 434/2003) 41 §:n mukaisesti. Päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset ja perusteluosio saatetaan Mikkelin kaupunginvaltuuston sekä Hirvensalmen,​ Mäntyharjun,​ Pertunmaan ja Kangasniemen kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 § 11 hyväksynyt Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut ja on päättänyt lähettää määräykset hyväksyttäviksi Mikkelin,​ Hirvensalmen,​ Kangasniemen,​ Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kunnanhallituksille ja valtuustoille.

Uudet määräykset tulevat voimaan 1.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen uudet Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 27.1.2021 § 11 hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut ja esittää kunnanvaltuustolle seudullisesti yhtenäisten ympäristönsuojelumääräysten hyväksymistä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevien seudullisesti yhtenäisten ympäristönsuojelumääräysten hyväksymistä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.