Kunnanvaltuusto, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tilinpäätös 2020

KNGDno-2021-47

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan vuoden 2020 tilinpäätös on valmistunut. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kangasniemen kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee kuntalain 114 §:n mukaisesti laatia ja siällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Vuoden 2020 tilinpäätös on 2 375 722,22 euroa ylijäämäinen, joka muodostui pääsääntöisesti valtion maksamista koronatuista sekä Essote ky:n ennakoitua pienemmistä kuntamaksuosuuksista. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 7,5 milj. euroa. Kuntakonsernin tuloksesta muodostui ylijäämäinen 2,5 milj. ja konsernin taseessa on tilinpäätöksen 2020 jälkeen kertynyttä alijäämää 0,03 milj euroa.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja kirjattiin 5,6 milj euroa, joista ulkoisia toimintatuottoja on 3,2 milj euroa. Toimintakuluja tilinpäätöksessä on 41,3 milj euroa ja näistä ulkoisia kuluja 38,9 milj euroa. Henkilöstömenot ovat tilinpäätöksen mukaan 8,1 milj euroa, jossa alitusta talousarvioon on 0,1 milj euroa. Asiakaspalvelun ostot Essote Ky:ltä on tilinpäätöksen mukaan 24,4 milj. euroa. Valtuuston myöntämän 0,5 milj lisämäärärahan jälkeen asiakaspalvelun ostot Essote ky:ltä jäivät 1,1 milj euroa alle talousarvion, kasvua edelliseen vuoteen on 0,2 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui 35,7 milj. euroa, mikä on n. 0,5 milj. euroa parempi kuin tilinpäätöksessä 2019.

Verotuloja tilitetty kunnalle v. 2020 yhteensä 19,4 milj. mikä on budjetin mukainen ja sisältää yhteisöverojako-osuuden muutoksesta johtuvan lisäyksen 0,5 milj euroa. Valtionosuuksia on maksettu kunnalle  20,0 milj,  mikä on 1,3 milj yli budjetoidun ja 1,7 milj euroa enemmän kuin v. 2019. Valtionosuuksiin sisältyy koronatukia 1,2 milj euroa. Verorahoitus yhteensä on 39,5 milj, jossa kasvua n. 2,6 milj. vuoteen 2019.

Vuosikatteeksi tilinpäätökseen on muodostunut 4,0 milj. euroa, asukasta kohti 753 euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja on kirjattu 1,6 milj.

Vuonna 2020 on tehty investointeja 1,0 milj. eurolla. Kunnan lainakanta 31.12. on 17,9 milj. euroa, asukasta kohti 3 376 euroa. Kuntakonsernin lainamäärä on 27,8 milj., asukasta kohti 5 240 euroa.

Tilinpäätöksen liitetiedostot toimitetaan kunnanhallitukselle perjantaina 26.3.2021.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnahallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2020 ylijäämä 2.375.722,22 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli- ja alijäämätilille

2. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelujen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi

4. sallii, että tarvittaessa voidaan vielä tehdä teknisiä muutoksia ennen kunnanvaltuuston käsittelyä ilman, että siitä kunnanhallituksen tarvitsee erikseen päättää.

Päätös

Talouspäällikkö Mirja Ursin toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä 29.3.2021 pidettävässä kokouksessa.

Kunnan vuoden 2020 tilinpäätöstä esittelevät lautakunnan kokouksessa kunnanjohtaja ja talouspäällikkö.

Vuoden 2020 tilinpäätös on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi kunnanjohtajan ja talouspäällikön selostukset vuoden 2020 tilinpäätöksestä.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja ja talouspäällikkö selostivat vuoden 2020 tilinpäätöksen toteutumaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnahallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2020 ylijäämä 2.375.722,22 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli- ja alijäämätilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.