Kunnanvaltuusto, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Puulan alueen yleiskaavamuutokset

KNGDno-2020-182

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Puulan alueella on jälleen tullut vireille maanomistajien aloitteesta rantayleiskaavojen muutoksia.

Kohteet ovat seuraavat:

1. Tiloilla 213-441-13-0 ja 213-406-7-58 rakennuspaikan siirto.

2. Tilalla 213-406-7-65 puutteellisen kaavamerkinnän korjaaminen.

3. Tilalla 213-406-3-107 uuden rakennuspaikan osoittaminen (muutos edellyttää mitoituslaskelman tarkistusta).

4. Tilalla 213-416-15-8 rakennuspaikan siirto.

5. Tilalla 213-416-25-3 rakennuspaikan siirto ja korttelialueen rajauksen muutos.

6. Tilalla 213-419-1-27 rakennuspaikan siirto ja korttelialueen rajauksen muutos.

7. Tilalla 213-419-2-28 kahden rakennuspaikan siirto.

8. Tilalla 213-420-8-55 saunan rakennusalan osoittaminen poikkeamislupapäätöksen mukaisesti.

9. Tilalla 213-430-4-47 rakennuspaikan siirto korttelialueen rajausta laajentamalla rakennettavuudeltaan kelvolliseen paikkaan (nykyinen sijainti louhikkoisessa mäenrinteessä).

10. Tiloilla 213-430-4-52 ja 213-403-3-55 rakennuspaikan siirto.

Muutosalueita koskevat maastotyöt on tehty kesän 2020 aikana. Ympäristöselvitysten osalta on tukeuduttu pääosin olemassa oleviin tietoihin ja alkuperäistä kaavoitusta varten tehtyihin selvityksiin. Maastokäynneillä on päivitetty vanhoja selvityksiä lähinnä niillä osa-alueilla, joilla rakentamista osoitetaan uuteen ympäristöön.

Kaavamuutoksen vireillä olosta on tiedotettu MRL 63 §:n mukaisesti kaavoituskatsauksessa.

Kaavamuutoksia koskeva luonnos ja OAS liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta asettaa Puulan rantayleiskaavaa ja Kirkonkylän osayleiskaavaa koskevan kaavamuutosluonnoksen ja sitä koskevan OAS:n julkisesti nähtäville MRL 62 ja 63 §:ien ja MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, ympäristöpalveluilta ja rakennusvalvonnalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävänä 17.12.2020 - 18.1.2021. Nähtävänä oloaikana on jätetty yksi huomautus koskien kohdetta 5. Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja rakennusvalvonta. Niissä ei ole esitetty huomautettavaa rakennuspaikkojen sijoittelun suhteen, mutta kaava-asiakirjoihin on esitetty tehtäväksi tarkennuksia lähinnä luonto-olosuhteiden kuvaamiseksi ja kohteen 3 osalta tulisi esittää emätilatarkastelu ja mitoituslaskelma.

Kaavaselostuksen sivuilla 7 - 8 on yhteenveto palautteesta ja kaavan laatijan antamat vastineet. Kohteessa 5 rakennuspaikkojen sijoitusta muutetaan huomautuksen johdosta siten, että niiden etäisyys olemassa olevaan rakennuskantaan säilyy ennallaan. Kohteessa 1 Antinsaari kokonaisuudessaan on jo joulukuussa 2020 perustettu METSO-alueena yksityiseksi suojelualueeksi, joten se voidaan ja tuleekin kaavassa osoittaa luonnonsuojelualueeksi (kaavamerkintä SL). Kohteen 7 osalta kaavaratkaisua muutetaan siten, että toinen siirrettäväksi esitetyistä rakennuspaikoista jää tilan kaakkoisosaan entiseen paikkaan. Sitä kuitenkin hieman syvennetään, jolloin rinteen yläosasta löytyy rakentamiseen paremmin soveltuvaa maastoa. Syynä siirrosta luopumiseen on uuden kohteen osoittautuminen vetisyydestä johtuen rakentamisolosuhteiltaan vaikeaksi. Vapaan yhtenäisen rantaviivan osalta muutos hieman heikentää nykytilannetta, mutta tällä ratkaisulla vältytään kuitenkin merkittävältä jyrkkien rinteiden muokkauksilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.2.2021 päivätty ehdotus Puulan rantayleiskaavan ja Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksiksi asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

______

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että 10.2.2021 päivätty ehdotus Puulan rantayleiskaavan ja Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksiksi asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ Etelä-​Savon maakuntaliiton,​ ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Mikko Korhonen toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 18.3. - 19.4.2021 eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lausunut, että sillä ei ole huomautettavaa ja rakennusvalvonta on ilmoittanut, että ei katso tarpeelliseksi enää lausua tässä vaiheessa. Muita lausuntoja ei ole vielä saatu, mutta niihin voidaan ottaa tarvittaessa kantaa ennen kaavan lopullista hyväksymiskäytäntöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 10.2.2021 päivätyn kaavaehdotuksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 10.2.2021 päivätyn kaavaehdotuksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mikko Korhonen toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää 10.2.2021 päivätyn kaavaehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo, ELY-keskus

Muutoksenhaku

KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen
• viranomainen, jonka toimialueeseen päätös kuuluu
• maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta
• rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.