Kunnanvaltuusto, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2020-504

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.4.2021 § 111 siirtänyt pykälän käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Hallintosäännön mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon neljännesvuosittain 31.3.,​ 30.6.,​ 30.9. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 31.3. saa olla 25,​0 % ja palkkojen osalta 23,​6 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Maaliskuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt 1 234 € ( 24,1 %). Edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä lähinnä sote-​vuokratuloissa.

Toimintakuluja on kirjattu budjetin mukaisesti 10 992 t € ( 25,3 %). Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 9,9 % ja n. 987 t €. Suurinta kasvu on ollut palvelujen ostoissa n. 1 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostoja Essote ky:ltä on kirjattu maaliskuun loppuun mennessä 6,​5 milj. euroa,​  joka on 0,1 milj yli budjetoidun.. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on erikoissairaanhoidon osalta n. 0,​5 milj. euroa.

Palkkamenot maaliskuun toteuman mukaan ovat 1,5 milj, käyttöaste on  22,​8 %,​ n. 53 t € alle budjetoidun. Alkuvuoden toteuman jälkeen 1.4.2021 alkaen maksuun tulevat yleiskorotukset ja järjestelyvaraerät tulevat kasvattamaan palkkojen käyttöastetta.

Vähäisiä vastuualueylityksiä esiintyy,​ mutta lautakuntatasolla menot ovat budjetin mukaiset.

Verotuloja on kertynyt 31.3. mennessä 5 989 t €,​ (29,​5 %). Kiinteistöveroja on tilitetty joustavan verotuksen valmistumisesta johtuen osittain viime vuodelta. Myös yhteisöverojen tilitykset ovat viime vuoteen verrattuna kasvaneet n. 60 %,​ mikä johtuu 10 %-​yksikön poikkeavista tilitysaikatauluista. Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 4 784 t €,​ (24,​8 %). Vuodelle 2021 valtionosuuden lisäyksenä koronatukia Kangasniemen kunnalle maksetaan Kuntaliiton lakelmien mukaan n. 38 t € (Kuntaliitto). Pääsääntöisesti koronatuet maksetaan v. 2021 kustannksiin perustuen ja niitä tulee erikseen hakea. Päätöksiä avustusten jaosta sairaanhoitopiirien  ja kuntien kesken ei vielä ole.

Toimintakate on 9 758 t €,​ (25,5 % )  jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna n. 1 milj. euroa, 11,5 %.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 milj. €,​ suunnitelman mukaisia poistoja maaliskuun loppuun mennessä on kirjattu 391 t €,​ joten ylijäämäksi muodostuu 31.3. tilanteessa n. 622 t €.

Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu,​ vastuualueraportti ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-​31.3.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-​31.3.2021 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mika Huovinen, Mikko Korhonen ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina asian eittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää toiminnan ja talouden raportin 1.1.-​31.3.2021 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.