Kunnanvaltuusto, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Eroilmoitus luottamustehtävästä

KNGDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kari Synberg on 12.3.2021 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut,​ että hän hakee eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista. 

Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä. 

Eroilmoitus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Kari Synbergille kunnanvaltuustosta 1.6.2021 alkaen kuntavaalien siirtymisestä ja nykyisen valtuustokauden toimikauden jatkumisesta johtuneen vaalilain (714/1998) 144 §:ään tulleen muutoksen johdosta  ja valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Perussuomalaisten ensimmäinen varavaltuutettu Eetu Lahikainen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Paula Kuitunen.

c) valitsee varajäsenen kunnanvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävään jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kari Synberg on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen 12.4.2021 § 99 valtuustolle tekemään päätösesitykseen.

Kunnanhallituksen §:n 99 ei ole valitusoikeutta. Synbergille lähteneessä pöytäkirjaotteessa on todettu muutoksenhakukielto. Kielto perustuu siihen, ettei oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee ​vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §). Kari Synbergin tekemä pyyntö erota kunnanvaltuustosta on valituskelpoinen vasta kunnanvaltuuston tehtyä asiassa päätöksen. 

Kunnanhallitukselle tehdyssä valmistelussa ja asian käsittelyssä todettiin, ettei Kari Synbergin vaatimalle asian käsittelylle kuntalain (4510/2015) pykälän 70 perusteella ole perustetta, jolloin kunnanhallituksen esitys olisi ollut se, ettei valtuutetulle voida myöntää eroa kuntalain pykälän 70 prusteella. Ja kuntavaalien siirryttyä ero tulee myöntää kaikille niille valtuutetuille, jotka eroa vaativat 1.6. alkaen. Näin ollen kunnanhallitus katsoi, että myönteinen päätösesitys voi perustua vain kyseiseen vaalilainmuutokseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus jättää Kari Synbergin oikaisuvaatimuksen käsittelemättä sillä perusteella, ettei sen 12.4.2021 valtuustolle tekemään päätösesitykseen ole valitusoikeutta.

Kunnanhallitus päättää Synbergin tekemän oikaisuvaatimuksen johdosta kuitenkin käsitellä Kari Synbergin eroanomuksen uudelleen ja toteaa, ettei Kari Synbergin eroanomukselle ole kuntalain (4510/2015) pykälän 70 mukaista perustetta. Kyseisen lainpykälän perusteella eron luottamustehtävästä voi saada vain pätevästä syystä, eikä mielipide-eroa voida katsoa päteväksi syyksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ ettei se myönnä Kari Synbergille eroa kunnanvaltuustosta liitteenä olevan eroanomuksen perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ ettei se myönnä Kari Synbergille eroa kunnanvaltuustosta liitteenä olevan eroanomuksen perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Synberg

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.