Kunnanvaltuusto, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Vakanssiluettelon päivitys 1.1.2019 alkaen

KNGDno-2017-493

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017 § 79 viimeksi hyväksynyt kunnan vakanssiluettelon. Vakanssiluetteloa on täydennetty siten, että kunnan vakanssit on numeroitu ja vakanssien kelpoisuusvaatimukset on lisätty vakanssiluetteloon. Kelpoisuusvaatimuksia on ajantasaistettu nykyisten tutkintovaatimusten mukaisesti, mutta niitä tarkastellaan aina tapauskohtaisesti kunkin rekrytoinnin yhteydessä. Kelpoisuusvaatimusten lisääminen vakanssiluetteloon on myös syynä siihen, että ne on jätetty pois TVA-korituksesta. Vakansseihin tehdyt muutokset on kommentoitu ja ne ovat lähinnä nimekkeiden ja hinnoittelutunnusten muutoksia.

Muutosten taustalla on mm. lakimuutokset sekä hinnoittelutunnuksissa uusien työehtosopimusten tuomat muutokset. Muutoksilla ei ole suoraa rahallista vaikutusta vakanssiin, tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastelu tehdään erikseen käynnissä olevassa TVA-prosessissa. Nykyisten työntekijöiden työsuhteisiin ei tehdyillä päivityksillä ja korjauksilla ole vaikutusta, tämä koskee myös kelpoisuusvaatimuksia. 1.5.2018 tulleet muutokset on jo huomioitu palkkahallinnossa, mutta niitä ei ole päivitetty vakanssiluetteloon.

Muilta osin esitetyt muutokset ovat liitteessä nro 1, mutta kunnanvaltuuston vuoden 2017 päätöksessä erikseen mainittu apulaisrehtorin viran lakkauttaminen on päätösehdotuksessa. Muita uusia tai lakkautettavia virkoja ei esitetä. Toimien osalta sivistyslautakunnan kokous käsittelee 14.12.2018 vakanssia nro 200031 ja vakanssin nro 200022 osalta asia viedään päätettäväksi sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan kevään 2019 aikana. Molemmat vakanssit koskevat varhaiskasvatusta ja niiden takana on lakimuutokset ja toimen vakinaistaminen.

Vakanssiluetteloon on merkitty toimialoittain vakanssinumero, tehtävänimeke, hinnoittelutunnus ja hinnoittelutunnuksen muutos, se onko kyseessä virka vai toimi (vs/ts), kelpoisuusvaatimus sekä muutos nyt voimassa olevaan vakanssiluetteloon nähden.

Pääluottamusmiesten kanssa on pidetty YT-kokous 5.12.2018. Muistio on liitteenä nro 2. Muistion liitteenä on lisäksi pääluottamusmiesten tekemiä esityksiä vakanssiluetteloon ja niiden tarkempi selvitys annetaan kokouksessa. YT-kokouksen muut käsitellyt asiat esitellään myös kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti 1.1.2019 alkaen.

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että alakoulujen apulaisrehtorin virka lakkautetaan 1.1.2019 lukien. 

Päätös

Markku Kuusjärvi jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi intressijäävinä klo 15:45-16:17.

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

pääluottamusmiehet

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.