Kunnanvaltuusto, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 ja 2021

KNGDno-2018-335

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa.

Talousarvion 2019 hallintokuntien toiminnalliset tavoitteet on johdettu uudesta kuntastrategiasta. Taloussuunnitelmavuoden 2021 esityksessä ei ole huomioitu mahdollista maakuntauudistuksen vaikutusta, koska lainsäädäntötyö on kesken.

Kunnan talousarvioesitys osoittaa ylijäämää 9 036 euroa. Toimintatuottoja esitys sisältää 5, 1 milj euroa ja toimintakuluja 40,3 milj euroa, jossa kasvua tämän vuoden budjettiin verrattuna 1,4 %. Palkkamenoihin esitetään 6,2 milj euroa, joka sisältää korotusta v. 2018 talousarvioon 1,7 %. Asiakaspalvelujen ostoja esitys sisältää 23,4 milj euroa, josta sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot Essote ky:ltä on 22,9 milj euroa, kasvua tämän vuoden talousarvioon on 480 t€.

Toimintakatteeksi muodostuu 35,1 milj euroa, jossa on kasvua 2 % talousarvioon 2018.

Verotulokertymäksi vuodelle 2018 arvioitiin 18,2 milj euroa. Kuntaliiton verotuloennuste vuodelle 2019 on 18,8 milj euroa, kasvua 600 000 euroa. Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuodelle 18,1 milj euroa, joka vastaa vuoden 2018 tasoa.

Vuosikatteeksi muodostuu 1,8 milj euroa, joka juuri kattaa 1,8 milj euron poistot.

Talousarvioesitys sisältää bruttoinvestointeja 2,5 milj eur.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2021 ja 2021 sekä esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mirja Ursin, MIka Huovinen ja Mikko Korhonen toimivat asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan.

Ehdotus hyväksyttiin.

Mirja Ursin, MIka Huovinen ja Mikko Korhonen poistuivat kokouksesta klo 15:36.

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021, liitteenä nro 2 täytäntöönpano-ohjeet ja liitteenä nro 3 on osasto/kustannuspaikkakartta

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.