Kunnanvaltuusto, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Sidonnaisuusrekisteri

KNGDno-2017-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kuntalain 84 §:n mukaan  sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunnan on  huolehdittava sidonnaisuustietojen ilmoittamisesta kunnanvaltuustolle vähintään kerran vuodessa.

Sidonnaisuusilmoitukset on saatettu tiedoksi kunnanvaltuustolle 18.12.2017.

Sidonnaisuusrekisterin käytännön ylläpito tapahtuu kunnan keskushallinnon toimesta. Lain mukaisen tiedon antamiseksi kunnanvaltuustolle on rekisterin tiedot syytä päivittää. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostiedustelu rekisterissä olevien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää, että sidonnaisuusrekisterin tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi lähetetään ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille sähköpostitse kehotus rekisterissä olevien tietojen tarkistamisesta.

Tarkistetut tiedot saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi joulukuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille on sähköpostitse lähetetty kehotus tarkistaa sidonnaisuusrekisteritiedot. Tietojen tarkistaminen on pyydetty tekemään 31.11.2018 mennessä.

Rekisteri liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta tarkistaa annetut muutostiedot ja esittää päivitetyn sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi kunnan nettisivuilla (www.kangasniemi.fi).

Päätös

Tarkastuslautakunta tarkasti sidonnaisuusrekisteriin ilmoitetut tiedot.    

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kunnan (www.kangasniemi.fi) nettisivuilla.

Rekisteri saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle joulukuussa.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on sidonnaisuusraportti.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)