Kunnanvaltuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Talousarvion 2019 lisämäärärahat ja siirrot

KNGDno-2018-335

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kangasniemen kunnan hallintosäännön 60 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Kunnanvaltuusto on myöntänyt 3.6.2019 kokouksessa Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueelle 1 milj. euron lisämäärärahan. Essote ky:n 1-9/2019 osavuosikatsauksen mukaan Kangasniemen kunnan lopulliseksi maksuosuudeksi v. 2019 ennakoidaan 24,9 milj, euroa, joten Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueelle tulee hakea lisämäärärahaa aikaisemman päätöksen lisäksi 1 milj. euroa. Lisämäärärahojen jälkeen asiakaspalvelujen ostot Essote ky:ltä arvioidaan tilinpäätökseen 24,9 milj. euroa.

Talousarvion 2019 vastuualueylityksiä ennakoidaan lokakuun toteuman perusteella tilinpäätökseen 2019. Teknisten palveluiden ja Lupapalveluiden osalta, jossa on budjettivajetta, määrärahasiirtotarve yhteensä 45.000 euroa. Ylitykset tullaan kattamaan määrärahasiirroilla Teknisten hallinto- ja lautakuntapalveluista. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osalta ylityksiä tilinpäätökseen arvioidaan Varhaiskasvatuksen ja Vapaa-aika vastuualueiden osalta yhteensä 45.000 euroa, näihin tarvittavat määrärahat siirretään Hallinnon ja Opetuksen vastuualueilta.

Kunnanvaltuustolle esitetään seuraavat määrärahasiirrot:

* Tekniset palvelut, lisämääräraha 30.000 euroa

* Lupapalvelut, lisämääräraha 15.000 euroa

* Varhaiskasvatus, lisämääräraha  40.000 euroa

* Vapaa-aikatoimi, lisämääräraha 5.000 euroa

Esityslistan liitteenä toteumavertailu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualueelle lisämäärärahaa 1 000 000 euroa käyttötalouden talousarvioon 2019. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutokset edellä selostetun mukaisesti vuoden 2019 käyttötalouteen.

Päätös

Mikko Korhonen, Mikko Nislin ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualueelle lisämäärärahaa 1 000 000 euroa käyttötalouden talousarvioon 2019. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutokset edellä selostetun mukaisesti vuoden 2019 käyttötalouteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mirja Ursin

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.