Kunnanvaltuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

KNGDno-2019-706

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa.

Talousarvion 2020 hallintokuntien toiminnalliset tavoitteet on johdettu  kuntastrategiasta. Taloussuunnitelmavuoden 2021 ja 2022 esityksissä ei ole huomioitu mahdollista maakuntauudistuksen vaikutusta, koska lainsäädäntötyö on kesken.

Kunnan talousarvioesitys 2020 osoittaa alijäämää 646 021 euroa. Taloussuunnitelmavuodet 2021 ja 2022 ovat myös alijäämäisiä yhteensä n. 787 000 euroa. Kunnan taseessa on aikaisemmilta  vuosilta  kertynyttä ylijäämää 6 milj euroa, joten taseeseen kertynyt yli/alijäämä ei kuitenkaan jää alijäämäiseksi.

Kunnassa on haettu talouden tasapainottamiskeinoja kokonaisvaikutukseltaan yhteensä 1,5 milj euroa ja kunnassa on käyty yhteistoimintamenettely. Valtuuston hyväksymien veronkorotusten ja valtuuston asettaman kouluverkkoselvityksen, kunnanhallituksen hyväksymän työllisyyden hoidon uudelleenjärjestelyn sekä yhteistoimintamenettelyn tuloksena saavutetut tulojen lisäykset sekä menojen säästöt tullaan pääosin toimeenpanemaan vuosina 2020 ja 2021 ja näillä toimenpiteillä tavoitellaan ylijäämäistä tulosta myös vuosille 2020-2022. Alkuvuodesta 2020 viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi muutosbudjetti, jossa talouden tasapainottamistoimenpiteet on huomioitu.

Toimintatuottoja esitys sisältää 5,2 milj euroa ja toimintakuluja 42,5 milj euroa, jossa kasvua tämän vuoden budjettiin verrattuna 5,4 %. Palkkamenoihin esitetään 6,5 milj euroa, joka sisältää korotusta v. 2019 talousarvioon 3,3 %. Asiakaspalvelujen ostoja esitys sisältää 25,6 milj euroa, josta sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot Essote ky:ltä on 25,0 milj euroa. Kasvua tämän vuoden alkuperäiseen talousarvioon on n. 2,0 milj €.

Toimintakatteeksi muodostuu 37,3 milj euroa, jossa on kasvua 6,1 % talousarvioon 2019.

Verotulokertymäksi vuodelle 2020 arvioidaan Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan 19,5 milj euroa, jossa kasvua tämän vuoden talousarvioon on 3,4 %  634 000 euroa. Verotuloennuste sisältää Kunnanvaltuuston 28.10.2019 vahvistamat veroprosenttien korotukset. Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuodelle 18,7 milj euroa, jossa kasvua on 560 000 tämän vuoden talousarvioon verrattuna.

Vuosikatteeksi muodostuu 954 000 euroa ja laskennalliset poistot ovat 1,6 milj €, joten alijäämäksi muodostuu 646 021 euroa.

Talousarvioesitys sisältää bruttoinvestointeja 1,8 milj eur, josta suurin on Tehomet 2-hallin vesikatteen saneeraus 350 000 euroa. Lainamääräksi arvioidaan talousarviovuodelle 21,7 milj €.

Esityslistan liitteenä on talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 ja 2022 sekä esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Muutosbudjetti viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuonna 2020.

Päätös

Mikko Korhonen, Mikko Nislin ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän esittelyssä.

Tiina Väisänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:14.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 ja 2022 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Muutosbudjetti tuodaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuonna 2020.

Päätös

Kari Synberg esitti, että pykälä 49 palautetaan kunnanhallituksen uudelleenvalmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu.

Suvi Tiihonen ja Roosa Rautiainen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:12.

Maisa Juntunen esitti Vihreiden ryhmäesityksenä, että Sivistys-ja hyvinvointilautakunnan jakamista avustuksista ei vähennetä esitettyä 10 000 euroa. Koska on tehty ryhmäesitys, suoritetaan äänestys, JAA kunnanhallituksen pohjaesitys, EI Vihreiden ryhmäesitys. Äänin JAA 22 ja EI 4, hyväksyttiin kunnanhallituksen pohjaesitys.

 

Äänestystulokset

  • Jaa 22 kpl 85%

    Sari Leskinen, Tapio Viljanen, Timo Seppälä, Tuula Vornanen, Juhani Raatikainen, Arto Tommola, Arja-Liisa Kuparinen, Tiina Väisänen, Roope Pylvänäinen, Kari Synberg, Rauni Pietarinen, Sulo Hämäläinen, Markku Kuusjärvi, Tuula Paavilainen, Hannu Tiusanen, Tuomo Janhunen, Tapani Nykänen, Kari Luukkainen, Tommi Vehmala, Hannu Tiihonen, Eija Kuitunen, Matti Tulla

  • Ei 4 kpl 15%

    Maisa Juntunen, Marjo Heikkinen, Simo Hokkanen, Petri Pylvänäinen

Tiedoksi

esimiehet

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.