Kunnanvaltuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kouluverkkoselvitys

KNGDno-2019-741

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto on käsitellyt syyskuussa 2019 talousarvioseminaarissaan Kangasniemen kunnan talouden tasapainottamistoimia. Kunnan taloutta rasittaa erityisesti kasvavat terveydenhuollon kustannukset.  Kangasniemen kunnan perusopetuksen oppilasennusteen vuosille 2019-2024 mukaan kunnan kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan. Kyläkoulujen oppilasmäärät tulevat laskemaan lähivuosina jopa alle 20 oppilaaseen, mikä tarkoittaa sitä, että opetuksen järjestäminen pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla vaikeutuu ja oppilaskohtaiset kustannukset nousevat merkittävästi. Kangasniemen kouluverkkoa on tarkasteltu viimeksi 2016, jolloin vuosittainen ikäluokan syntyvyys vaihteli välillä 40-48 lasta. Vuosina 2013-2018 syntyvyys on ollut enää 29-38. Tilastokeskuksen tämän vuoden väestöennusteen mukaan vuosina 2020-2029 syntyy keskimäärin 20 lasta vuodessa ja siitä eteenpäin jopa vähemmän. Syntyvyys on vähentynyt edellisestä vuoden 2015 väestöennusteesta.

Oppilasennuste liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2019 aikana.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Todettiin lisäksi, että pykälien §200-§203 käsittelyn jälkeen kunnan on syytä käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus päätti ottaa asian ylimääräisenä pykälänä käsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuustolle päättää, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2019 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi
Päivi Paappanen, toimistosihteeri, paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti käynnistää kouluverkkoselvityksen maanantain 28.10.2019 kokouksessa. Tämän mukaisesti kunnan neljälle kyläkoululle lähetettiin seuraavana päivänä 29.10. Wilman välityksellä kouluverkkoa koskeva tiedote ja kyselylinkit, jotka sisälsivät oppilaiden ja huoltajien sekä opettajien mielipiteitä kartoittavia kysymyksiä. Opettajien kyselyssä heitä pyydettiin arvioimaan opetuksen järjestämistä pienessä koulussa nykyisen opetussuunnitelman ja tuntijaon puitteissa ja pohtimaan myös sitä, mitä hyvää ja mahdollisesti vaikeaa pieni toimintaympäristö tuo tullessaan. Keskustan alakoulujen opettajille ja huoltajille lähetettiin vielä erillinen tiedote asiasta ja sen mahdollisista vaikutuksista keskustan koulujen toimintaan. Kysely on tehty myös oppilashuollon edustajille.

Taloudellisten vaikutusten osalta on valmistelussa koulukohtaisten kustannusten laskenta. Lisäksi kaikilla neljällä kyläkoululla järjestetään viikolla 47 tilaisuudet, joissa on kunnan edustajina paikalla alakoulujen rehtori, varhaiskasvatusjohtaja sekä hallintopäällikkö. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kuulee kouluverkon tämän hetkiset selvitykset ja merkitsee ne tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi
Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kouluverkkoselvitystä on valmisteltu laajana virkamiestyönä. Sen tekemiseen ovat osallistuneet viranhaltijat kaikilta hallinnon aloilta ja sen toteutuksessa on kuultu henkilöstöjärjestöjä. Tarkoituksena on ollut saada mahdollisimman laaja kuva kouluverkon nykytilasta ja vaikutuksista sen mahdolliseen supistamiseen. Kouluverkkoselvityksessä on kuultu oppilaita, vanhempia, opettajia, kyläyhdistyksiä sekä oppilashuollon ammattilaisia. Selvityksessä on tiivistelmä lapsivaikutusten arvioinnista ja kuulemisten tuloksista.

Lisäksi selvitys sisältää kuvauksen Kangasniemen alakoulujen nykytilasta, tulevien vuosien oppilasennusteista, koulujen kustannuslaskelmista ja koulurakennusten kuntoselvitykset. Selvitys ottaa kantaa siihen, että kouluverkkoa supistetaan ja supistamisesta aiheutuvat oppilasmäärien muutokset pystytään huomioimaan keskustan kouluissa. Lisäksi oppilaskohtaiset vaikutukset koulukuljetuksiin on selvitetty. Lisäksi kouluverkkoselvitys ottaa kantaa koululaisten iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen nykytilanteeseen ja mahdollisten koulujen lakkautumisten vaikutuksen niiden järjestämiseen.

Oppilasennusteen ja tehtyjen selvitysten perusteella kyläkouluista ainoastaan Koittilan koulu tulee jatkamaan lähivuosina elinvoimaisena. Selvitystyön perusteella esitetään kouluverkon supistamista ja Otto Mannisen sekä Äkryn koulujen sulkemista ensi syksynä. Vuojalahden koulun oppilasennusteet ovat myös laskevat, mutta selvityksen kokonaistarkastelun perusteella ei sen sulkemista tulla tässä vaiheessa esittämään. Päätösesitys viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että

1. se hyväksyy tehdyn kouluverkkoselvityksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja 

2. se hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

 

Päätös

Mikko Nislin toimi asiantuntijana asian esittelyssä ja poistui kokouksesta klo 15:28.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus 

1. esittää tehdyn kouluverkkoselvityksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja 

2. esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätös

Maisa Juntunen esitti Vihreiden ryhmäesityksenä:
1. että selvitys palautetaan valmisteluun niin, että se täydennetään selvityksellä varhaiskasvatuksen tilanteesta ja kirkonkylän koulujen lapsivaikutusarvioilla sekä kirkonkylän koulutilojen kunnon selvityksellä ja
2. että Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisasia käsitellään selvityksen täydentymisen jälkeen.

Simo Hokkanen ja Kari Synberg kannattivat esitystä.

Koska on tehty ryhmäesitys, suoritetaan äänestys. JAA kunnanhallituksen tekemä pohjaesitys ja EI Vihreiden ryhmäesitys. Äänin JAA 20 ja EI 6, TYHJÄ 1, hyväksyttiin kunnanhallituksen tekemä pohjaehdotus.

Maisa Juntunen, Marjo Heikkinen ja Suvi Tiihonen jättivät eriävän mielipiteen. SImo Hokkanen jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

  • Jaa 20 kpl 74%

    Timo Seppälä, Tapio Viljanen, Sari Leskinen, Tiina Väisänen, Tuula Vornanen, Arja-Liisa Kuparinen, Tommi Vehmala, Tuomo Janhunen, Juhani Raatikainen, Kari Luukkainen, Sulo Hämäläinen, Eija Kuitunen, Rauni Pietarinen, Markku Kuusjärvi, Tapani Nykänen, Arto Tommola, Hannu Tiihonen, Hannu Tiusanen, Tuula Paavilainen, Matti Tulla

  • Ei 6 kpl 22%

    Kari Synberg, Maisa Juntunen, Simo Hokkanen, Marjo Heikkinen, Petri Pylvänäinen, Suvi Tiihonen

  • Tyhjä 1 kpl 4%

    Roope Pylvänäinen

Tiedoksi

johtoryhmä

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.