Kunnanvaltuusto, kokous 16.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1-31.8.2017

KNGDno-2016-188

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden ja toiminnan vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon vuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.

Muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei ole vartailukelpoinen toimintatuottojen ja -kulujen osalta johtuen Essote-muutoksesta.
Laskennallinen käyttöaste elokuun lopussa on 66,7 % ja palkkojen osalta 68,5 % huomioiden heinäkuussa maksetut lomarahat.

Elokuun toteumavertailun (tilanne 18.9.) mukaan toimintatuottoja on kirjattu 3 297 t €, joka on 63,4 % budjetoidusta. Alle budjetoidun on jääty lähinnä myynti- ja maksutuottojen osalta.

Toimintakulut ovat 26 095 t €, joka on 68,1 %, ja budjetoituun alitusta 600 t euroa. Palkkoja on kirjattu 4 085 €, käyttö on 150 t € alle budjetoidun.
Toimintakate on 22 798 t€, joka on 1,3 % ja 453 t€ alle talousarvion ja 5,7 % parempi kuin elokuun tilanne 2016.

Verotuloja on kirjattu elokuun lopussa 12 404 t€, jossa kasvua edelliseen vastaavaan ajankohtaan 272 t€ ja valtionosuuksia on kertynyt budejtoidun mukaisesti 12 432 t€.

Vuosikate on 2 073 t€ ja poistoja on kirjattu 1 028 t€, (898+130)  joten elokuun tilanteen mukaan on ennakoitavissa ylijäämäinen tilinpäätös. Olennaisia vastuualueylityksiä ei ole elokuun toteumavertailun perusteella.

Epävarmuutta loppu vuoden osalta aiheuttaa Essote-menojen toteutuminen. Essote-menot 31.8.2017 ovat 14 551 t€ (65,5 %).

Osavuosikatsaus on laadittu kunnanvaltuuston 16.12.2016 hyväksymän määrärahajaon perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.8.2017 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tekninen johtaja Mikko Korhonen ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Karttunen osallistuivat asiantuntijoina asian käsittelyyn.

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 talouden ja toiminnan raportit.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Taloussuunnittelija Mirja Ursin osallistui asiantuntijana asian käsittelyyn.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.