Kunnanvaltuusto, kokous 16.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2016 nousseisiin kohteisiin

KNGDno-2017-22

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta päätti 15.5.2017 § 18 esittää kunnanvaltuustolle, että arviointikertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksensä arviointikertomuksessa oleviin kohtiin, selvitykset liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus yhtyy hallintokuntien selvityksiin ja saattaa ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tekninen johtaja Mikko Korhonen ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Karttunen osallistuivat asiantuntijoina asian käsittelyyn. He poistuivat kokouksesta klo 15.35.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on arviointikertomus vuodelta 2016/ Hallintokuntien laatimat selvitykset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.