Kunnanvaltuusto, kokous 16.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Kunnanjohtajan virka

KNGDno-2017-244

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 29.5.2017 §28 myöntää eron kunnanjohtaja Johanna Luukkoselle.

Samalla kunnanvaltuusto nimesi valmistelevan työryhmän suppeana siten, että kunnanhallitus voi sitä halutessaan täydentää. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Tommi Vehmala ja jäseniksi Rauni Pietarinen, Markku Kuusjärvi ja Tapio Viljanen. Samalla päätettiin, että kunnanvaltuusto nimeää varsinaisen haastattelutyöryhmän, jota kunnanhallitus voi tarvittaessa täydentää. Kunnanvaltuusto valtuutti päätöksellään 12.6.2017 §152 kunnanhallituksen valitsemaan varsinaisen haastatteluryhmän kunnanjohtajan valintaan. Kunnanhallitus nimesi haastattelutyöryhmään 19.6.2017 §217 Tommi Vehmalan, Tuula Vornasen, Rauni Pietarisen, Tapani Nykäsen, Tiina Väisäsen ja Petra Laitisen.

Kunnanjohtajan viran hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä ja TE-palveluissa sekä Kangasniemen Kunnallislehdessä, Helsingin Sanomissa, Länsi-Savossa, Keskisuomalaisessa ja Kuntalehdessä. Viran hakuaika päättyi perjantaina 21.7.2017 klo 12.00.

Hakijoilta valintatyöryhmä edellytti soveltuvaa korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta sekä perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja - talouteen. Lisäksi työryhmä arvosti hakuilmoituksessa monipuolista elinkeinoelämän tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja rohkeutta toimia muutostilanteissa. Hakuilmoituksessa mainittiin mahdollisuus suostumusmenettelyn käyttämiseen. Virka täytetään sopimuksen mukaan ja täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kunnanjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 21 hakijaa, joista valintatyöryhmä kutsui haastatteluun kuusi hakijaa:

Nina Kivi, Kimmo Mäkelä, Pasi Koistinen, Esa Santakallio, Antti Mulari ja Pasi Lievonen

Haastattelut suoritettiin 14.8. ja 16.8.

Vt. kunnanjohtaja Risto Nylund antoi 25.9.2017 suostumuksen kunnanjohtajan virkaan.

Valintatyöryhmä päätti kokouksessaan 25.9.2017 yksimielisesti esittää, että Risto Nylund valitaan kunnanjohtajan virkaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri Risto Nylund

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Vt. kunnanjohtaja Risto Nylund ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn klo 17:27-17:31. Tämän pykälän aikana esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen.

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Vt. kunnanjohtaja Risto Nylund ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Hän poistui kokouksesta klo 18.18.

Tiedoksi

hakijat, Risto Nylund, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.